admin@phapluatdansu.edu.vn

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

MỤC NÀY ĐANG BỊ LỖI VỀ NGUỒN LƯU TRỮ, CÁC BẠN TRA CỨU TẠI ĐỊA CHỈ: http://congbobanan.toaan.gov.vn/ HOẶC TRA CỨU TỪNG BÀI CÓ LIÊN QUAN TẠI TRANG THÔNG TIN NÀY.

Trân trọng.

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

New

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 01/2010/KDTM-GĐT NGÀY 6/01/210 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VỤ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Tải về

New

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 12/2009/KDTM-GĐT, NGÀY 14/12/2009 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ”

Tải về

New

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 13/2009/KDTM-GĐT, NGÀY 14-12-2009 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Tải về

New

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 11/2009/KDTM-GĐT NGÀY 30/9/2009 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC VỀ “VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM”

Tải về

1

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 22/2006/DS-GĐT NGÀY 07-9-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ”

Tải về

2

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 24/2006/DS-GĐT NGÀY 07-9-2006 VỀ VỤ ÁN “ TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ”

Tải về

3

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2006/KDTM-GĐT NGÀY 06-7-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ”

Tải về

4

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 12/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-7-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

5

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 13/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-7-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

6

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 13/2006/DS-GĐT NGÀY 05-6-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG”

Tải về

7

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 10/2006/DS-GĐT NGÀY 11-5-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ VÀ ĐÒI NHÀ CHO THUÊ”

Tải về

8

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 05/2006/KDTM-GĐT NGÀY 10-5-2006 VỀ VỤ ÁN “ TRANH HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG”

Tải về

9

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 02/2006/KDTM-GĐT NGÀY 05-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH”

Tải về

10

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2006/KDTM-GĐT NGÀY 05-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC THĂM DÒ, KHAI THÁC, KINH DOANH ĐÁ PUZZOLAN”

Tải về

11

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 06/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

12

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

13

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 08/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

14

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 05/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

15

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 04/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

16

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

17

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 02/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

18

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 10/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG”

Tải về

19

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 04/2006/DS-GĐT NGÀY 22-02-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Tải về

20

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 08/KDTM-GĐT NGÀY 08-12-2005 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BẢO TRÌ TRẠM BIẾN ÁP”

Tải về

21

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 21/2005/DS-GĐT NGÀY 23-6-2005 VỀ VỤ ÁN “ĐÒI TÀI SẢN THEO HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN”

Tải về

22

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC SỐ 04/KT-GĐT NGÀY 23-6-2005 Về VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG”

Tải về

23

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 18/2005/DS-GĐT NGÀY 22-6-2005 Về VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ”

Tải về

24

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/HĐTP-KT NGÀY 26-4-2005 Về VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH”

Tải về

25

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM Số 17/HĐTP-DS NGÀY 25-4-2005 Về VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ ĐẤT”

Tải về

26

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM Số 08/HĐTP- KT NGÀY 30-3-2005 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIA CÔNG”

Tải về

27

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM Số 09/HĐTP- KT NGÀY 30-3-2005 Về VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐồNG MUA BÁN HÀNG HOÁ”

Tải về

28

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẩM SỐ 15/HĐTP-DS NGÀY 29-3-2005 VỀ VỤ ÁN “ĐÒI THANH TOÁN TIềN THEO HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC”

Tải về

29

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2004/HĐTP-KT NGÀY 27-04-2004 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN LẮP ĐẶT DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN CÀ PHÊ”

Tải về

30

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2004/HĐTP-DS NGÀY 25-03-2004 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT”

Tải về

31

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2004/HĐTP-DS NGÀY 25-02-2004 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NỢ

Tải về

32

QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2004/HĐTP-KT NGÀY 26-02-2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT

Tải về

33

QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2003/HĐTP-KT NGÀY 26-12-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Tải về

34

QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2003/HĐTP-DS NGÀY 05-11-2003 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG”

Tải về

35

QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2003/HĐTP-DS NGÀY 25-08-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NỢ NGOẠI TỆ

Tải về

36

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2003/HĐTP- KT NGÀY 24-02-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ TRẢ CHẬM

Tải về

37

QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2003/HĐTP- DS NGÀY 26-02-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN DỊCH QUYỀN THUÊ NHÀ

Tải về

38

QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/HĐTP-KT NGÀY 26-12-2002 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN.

Tải về

39

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2002/HĐTP-KT NGÀY 26-12-2002 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Tải về

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP SỞ HỮU

1

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 32/2006/DS-GĐT NGÀY 04-10-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở”

Tải về

2

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 23/2006/DS-GĐT NGÀY 07-9-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Tải về

3

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 20/2006/DS-GĐT NGÀY 02-8-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Tải về

4

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 16/2006/DS-GĐT NGÀY 05-7-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT”

Tải về

5

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 17/2006/DS-GĐT NGÀY 05-7-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN”

Tải về

6

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 14/2006/DS-GĐT NGÀY 06-6-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN”

Tải về

7

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 15/2006/DS-GĐT NGÀY 06-6-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN”

Tải về

8

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 12/2006/DS-GĐT NGÀY 05-6-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN”

Tải về

9

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 11/2006/DS-GĐT NGÀY 05-6-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Tải về

10

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 09/2006/DS-GĐT NGÀY 09-5-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN”

Tải về

11

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 08/2006/DS-GĐT NGÀY 07-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ NHÀ ĐẤT”

Tải về

12

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 06/2006/DS-GĐT NGÀY 06-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN”

Tải về

13

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2006/DS-GĐT NGÀY 06-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”

Tải về

14

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 22/2005/DS-GĐT NGÀY 23-6-2005 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở”

Tải về

15

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/HĐTP-DS NGÀY 27 – 1 – 2005 VỀ VỤ ÁN “ĐÒI NHÀ”

Tải về

16

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 12/HĐTP-DS NGÀY 25-02-2005 Về VỤ ÁN “TRANH CHẤP NHÀ THỜ”

Tải về

17

QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2003/HĐTP-DS NGÀY 24-12-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

Tải về

18

QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2003/HĐTP-DS NGÀY 24-03-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI NGÔI MIẾU THỜ

Tải về

19

QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2003/HĐTP-DS NGÀY 26-02-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ

Tải về

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP THỪA KẾ

1

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 29/2006/DS-GĐT NGÀY 03-10-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

2

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 30/2006/DS-GĐT NGÀY 03-10-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

3

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 31/2006/DS-GĐT NGÀY 03-10-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

4

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 27/2006/DS-GĐT NGÀY 02-10-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ VỀ THỪA KẾ”

Tải về

5

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 25/2006/DS-GĐT NGÀY 02-10-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

6

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 26/2006/DS-GĐT NGÀY 02-10-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

7

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 21/2006/DS-GĐT NGÀY 03-8-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

8

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 19/2006/DS-GĐT NGÀY 02-8-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

9

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 01/2006/DS-GĐT NGÀY 21-02-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ”

Tải về

10

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM Số 13/HĐTP-DS NGÀY 25-02-2005 Về VỤ ÁN “TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ”

Tải về

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 01/2006/LĐ-GĐT NGÀY 04-4-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU …”

Tải về

2

QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2003/HĐTP-DS NGÀY 28-05-2003 VỀ VỤ ÁN ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, ĐÒI TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ ĐÒI NỢ

Tải về

3

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 02/2006/DS-GĐT NGÀY 21-02-2006 VỀ VỤ ÁN “TRANH CHẤP VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI”

Tải về

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

1

QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2003/HĐTP-DS NGÀY 23-12-2003 VỀ VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Tải về

2

QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2003/HĐTP-DS NGÀY 03-11-2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP TÀI SẢN SAU LY HÔN

Tải về

3

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2003/HĐTP-DS NGÀY 25-02-2003 VỀ VỤ ÁN LY HÔN

Tải về

TẢI FILE ĐÍNH KÈM

1. QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC NĂM 2006

2. QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC NĂM 2005

3. QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC NĂM 2003 – 2004

CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP THEO TOAAN.GOV.VN

12 Responses

 1. If you are going for finest contents like I do, just visit
  this website everyday because it provides feature contents,
  thanks

 2. sao minh ko doc duoc may quyet dinh cua giam doc tham nhi
  hic
  toan cai minh muon doc nhung sao ko tai dc y
  giup minh voi

 3. sao minh ko down duoc quyet dinh cua giam doc tham nhi

 4. sao minh không dow được nhỉ

 5. Đây là những văn bản bổ ích chop sinh viên bọn mình đấy, giống như đi tìm án lệ vậy thật là thú vị. Chúc các bạn một ngày tốt lành

 6. xin chao. minh la sv k33 truong dh luat tp hcm. ve van de cac ban dang tim minh co the gio thieu cuon sach ‘luat hop dong .ban an va binh luan ban an ‘ cua ts Do Van Dai, giang vien truong dh luat tp hcm.trong do thay co neu rat nhieu ban an co thuc trong thuc te ve tranh chap hop dong.chuc cac ban thanh cong

 7. em cung nhu ban Vy.bon em cung lam bt nhom thang nhung van de cua nhom em la van de dai dien.nhung vi du cua bon em cung khan hiem lam.voimlai van de dai dien thuong ko de cap truc tiep trong cac tinh huong.chung em mong cac thay co cho goi y.ma bon em sap phai nop bai roi.hi

 8. thua thay! Hien nay em dang la sinh vien k33 truong dai hoc luat ha noi. Nhom chung em dang lam bai tap ve: ” tim 3 vu viec co that trong thuc te lien quan den giao dich dan su co su lua doi, de doa va co su tranh chap”. Nay, nhom em muon xin tu van cua thay ve mot so loai tai lieu can thiet de lam bai tap nhom lan nay. Nhom chung em dang rat ban khoan vi cac vu an dan su lien quan den su lua doi, de doa rat it va chung em rat kho de tim thay. Thay co the goi y cho chung em 1 so loai tai lieu lien quan den noi dung neu tren duoc khong? Thay mat nhom, em xin chan thanh cam on thay!

  • các bạn nên tự tìm hiểu thì tốt hơn chứ ai lại hỏi thầy bao giờ.
   phải cạnh tranh công bằng với nhau chứ.
   các bạn làm thế ai còn dám đấu với các cậu nữa.
   tự tìm hiểu đi nha!
   chúc may mắn!
   hehe mình cũng là sinh viên khóa 33 nè!

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: