admin@phapluatdansu.edu.vn

Cấu trúc và chức năng CỦA TÒA ÁN HOA KỲ

GS.TS. PAMELA S. KATZ– Đại học Sage (New York), Học giả Chương trình Fulbright tại Việt Nam năm 2012-2013; Chương trình Fulbright tại Ấn Độ năm 2016 NCS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN– Khoa Luật, Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM Dẫn nhập: Hệ thống tòa án có thể được xem là chế định […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d