admin@phapluatdansu.edu.vn

Bài học rút ra TỪ ĐẠI DỊCH COVID

YUVAL NOAH HARARI (Cao Hồng Chiến lược thuật) Rồi nhân loại sẽ bước qua đại dịch, với những đột phá khoa học và thất bại trong những quyết sách chống dịch. Chúng ta có thể học gì cho tương lai? Từ góc độ sử học, chúng ta cần đánh giá năm COVID như thế nào? […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: