admin@phapluatdansu.edu.vn

XÁC ĐỊNH LỖI trong hợp đồng đặt cọc

 TRẦN MỘNG BÌNH 1. Khái quát về hợp đồng đặt cọc Đặt cọc là một chế định đã xuất hiện từ rất sớm trong pháp luật dân sự Việt Nam nhằm đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Việc đặt cọc giúp cho quá trình thực hiện […]

XÁC ĐỊNH VIỆC GÓP VỐN và giấy chứng nhận phần vốn góp

LG. TRẦN MỘNG BÌNH Góp vốn vào công ty là một hoạt động bình thường, theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều vụ tranh chấp về việc góp vốn của các thành viên công ty, việc xác định có hay không có việc góp vốn của các thành […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d