admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC của hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành

TS. PHẠM VĂN LỢI – Tòa án nhân dân tối cao 1. Hai thời điểm Khi giải quyết các tranh chấp hợp đồng đòi hỏi chúng ta phải xác định chính xác thời điểm có hiệu lực, vì kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng […]

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

TS. PHẠM VĂN LỢI & THS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG 1. Quan niệm khác nhau về hành vi cạnh tranh không lành mạnh Hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Hiểu theo nghĩa rộng, hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm tất cả hành vi […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d