admin@phapluatdansu.edu.vn

TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN và một số vướng mắc từ thực tiễn

 PHẠM THỊ HẰNG – Vụ pháp chế và quản lý khoa học, TANDTC Trường hợp tặng, cho tài sản được lập thành văn bản thì gọi là hợp đồng tặng cho tài sản. Hợp đồng tặng cho tài sản lại có hai trường hợp khác nhau là Hợp đồng tặng cho tài sản có điều […]

CHIA TÀI SẢN CHUNG HAY BẮT ĐẦU LẠI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THỪA KẾ

  TƯỞNG DUY LƯỢNG – Nguyên Phó Chánh án TANDTC Vấn đề bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện được quy định tại BLDS năm 1995, khi BLDS năm 2005 thay thế BLDS năm 1995 thì vấn đề bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vẫn tiếp tục được quy định, nhưng trên thực tế […]

CÔNG VĂN SỐ 1136/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận Trả lời công văn số 239/SLĐTBVXH-LĐTL.BHXH ngày 25 tháng 03 năm 2010 của quý Sở về chế độ thôi việc đối với người lao động trong công ty cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: