admin@phapluatdansu.edu.vn

CẦN LÀM SÂU SẮC HƠN NỘI HÀM “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai” thông qua đổi mới tổ chức bộ máy địa chính và tối ưu hóa quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về đất đai gắn với chuyển đổi số

PGS. TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ – Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG – Trường Đại học Ngoại thương Quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đất đai trên cơ sở đổi mới hệ thống tổ chức […]

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ Thị trường trái phiếu Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai ở châu Á sau Nhật . Tính tới cuối năm 2007, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành lên tới 1.313,81 tỷ USD. Trước năm 1997, thị trường trái phiếu Hàn Quốc phát triển còn nhiều bất cập. […]

NĂNG LỰC ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ – THS. NGUYỄN THỊ MAI TRANG Là thành viên chính thức của WTO, trong bối cảnh tốc độ toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới diễn ra với tốc độ ngày càng cao, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn,VN có nhiều cơ hội […]

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CUỘC ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP GÂY THIỆT HẠI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

NGUYỄN ĐÌNH THƠ Ngày 30/5/2008, Bộ Lao động, thương binh & xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chi tiết Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho […]

BÌNH ĐẲNG GIỚI – SẼ CÓ NHIỀU BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

NGUYỄN ĐÌNH THƠ Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước ta thông qua ngày 29/11/2006. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với chính sách bình đẳng giới. Tuy nhiên, để Luật đi vào cuộc sống, yêu cầu đặt ra phải có những biện pháp bảo đảm […]

MỨC PHÍ MỚI CHO NGƯỜI CÓ ĐƠN THI HÀNH ÁN

NGUYỄN ĐÌNH THƠ Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án sẽ phải nộp 2,5% trên số tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 100 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung sửa đổi căn bản của Thông tư số 68/2008/TTLT-BTC-BTP vừa […]

NĂNG LỰC ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ – TS. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Là thành viên chính thức của WTO, trong bối cảnh tốc độ toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới diễn ra với tốc độ ngày càng cao, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn, Việt Nam (VN) có […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d