admin@phapluatdansu.edu.vn

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI CỘNG HÒA PHÁP

 NATHALIE CHAUVET – Cơ quan Lý lịch Tư pháp Quốc gia Cộng hòa Pháp 1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia 1.1 Lịch sử hình thành Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia là cơ quan cấp trung ương trực thuộc Vụ […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: