admin@phapluatdansu.edu.vn

CHUYỂN GIAO KHOẢN PHẢI THU: Chuyển giao tuyệt đối và quyền lợi được bảo đảm

MAREK DUBOVEC – Giám đốc Điều hành của Trung tâm Luật Quốc gia Kozolchyk (NatLaw), Tucson, Arizona Cơ chế tài trợ khoản phải thu ==> Bao thanh toán chỉ dựa trên khoản phải thu (cộng với “hàng bán bị trả lại”) ==> Ký quỹ để thu hồi khoản phải thu (“tài khoản phong tỏa”) ==> Hạn […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: