admin@phapluatdansu.edu.vn

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

PGS.TS. HOÀNG THẾ LIÊN – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp 1. Bộ luật dân sự ra đời để phục vụ cho những mục tiêu gì? Sau 10 năm thi hành, BLDS 2005 đã bộc lộ nhiều bất cập. Những bất cập này đã được nêu cụ thể trong Tờ trình Quốc hội. Bên cạnh đó […]

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CÁC BỘ LUẬT DÂN SỰ TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

 THS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP.HCM CN. LÊ NGUYỄN GIA PHÚC Trong hệ thống các luật thành văn, bộ luật dân sự – BLDS (gọi tắt là Bộ dân luật – BDL) đóng vai trò nền tảng, định hướng và xác lập một khung […]

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ QUỐC TẾ BỞI TÒA ÁN

 ĐỖ MINH TUẤN Việc xác định nội dung luật nước ngoài để giải quyết tranh chấp dân sự quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với tòa án. Cho đến nay trên thế giới tồn tại ba học thuyết chủ yếu về xác định nội dung của pháp luật nước ngoài. Học thuyết chứng […]

CHẾ TÀI DÂN SỰ ÁP DỤNG CHO HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

NGUYỄN LAN ANH – Khoa Luật, Đại học Ngoại thương Hà Nội Trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần được coi là hành vi xâm phạm cả lợi ích tư và lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, chủ thể […]

GIAO DỊCH BẢO ĐẢM DƯỚI KHÍA CẠNH SO SÁNH LUẬT HỌC

PGS.TS. LÊ THỊ THU THỦY – Đại học Quốc gia Hà Nội; ĐỖ MINH TUẤN -  NCS. Đại học Luật Hà Nội. Chế định các biện pháp bảo đảm (BPBĐ) trong pháp luật Việt Nam kế thừa những giá trị của pháp luật thời kỳ phong kiến và pháp luật của Pháp. Ngày nay, với […]

BÌNH LUẬN VỀ NHỮNG BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Trọng tài viên VIAC Bình luận về 30 vấn đề khó khăn, vướng mắc về giao dịch bảo đảm và liên quan đến bảo đảm nghĩa vụ dân sự, được viết theo đặt hàng của Cục Đăng ký quốc gia Giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp để tham gia […]

BÌNH LUẬN CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

LS. TRƯƠNG THANH ĐỨC – Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank Nhiều vấn đề trong chế định giao dịch bảo đảm của Bộ luật Dân sự năm 2005 cần được xem xét sửa đổi, bổ sung khi ban hành Bộ luật Dân sự mới. Dưới đây là một số ý kiến tổng hợp những vấn […]

HÒA GIẢI – MỘT PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ

THS. DƯƠNG QUỲNH HOA – Viện Nhà nước và Pháp luật Trong nền kinh tế thị trường, các nhà kinh doanh đều muốn xây dựng lòng tin, duy trì mối quan hệ kinh tế với các đối tác một cách lâu dài để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh, thương mại ổn định và […]

SỬA ĐỔI LUẬT QUỐC TỊCH: THỪA NHẬN HAI QUỐC TỊCH CŨNG RỐI!

Nhiều Việt kiều hiện có tới hai quốc tịch. Xu hướng “một quốc tịch mềm dẻo” xem chừng được nhiều chuyên gia pháp lý ủng hộ. Ngày 29-1, Ban soạn thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch năm 1998 đã họp phiên đầu tiên bàn về những vấn đề […]

QUAN NIÊM VỀ NGUYÊN TẮC HAI CẤP XÉT XỬ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ NƯỚC TA

THS. TỐNG CŌNG CƯỜNG  – Đại học luật TP. Hồ Chí Minh 1. Đặt vấn đề Hai cấp xét xử là một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp ở nước ta nói chung, trong đó có tư pháp dân sự. Tuy nhiên, nguyên tắc này không […]

VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TS. BÙI NGỌC CƯỜNG – Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội Ở nước ta Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ra đời từ những năm đầu của thời kỳ quá độ sang kinh tế thị trường tạo cơ sở pháp lý cho việc ký kết hợp đồng kinh tế, đã có […]

CÔNG VĂN SỐ 107/BXD-QLN NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MUA BÁN CÁC DIỆN TÍCH KHÔNG PHẢI LÀ CĂN HỘ ĐỂ Ở TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HỖN HỢP

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 68/CV-HA.09 ngày 24/6/2009 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc mua bán các diện tích […]

CẦN ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM LỘ TRÌNH TĂNG THẨM QUYỀN CHO TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

HOÀNG THỊ LIÊN Thực hiện Nghị quyết số 24/2003; Nghị quyết số 32/2004 và một số nghị quyết khác của Quốc hội về Thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, dân sự, lộ trình tăng thẩm quyền xét xử cho Tòa án cấp huyện đến nay đã đạt yêu cầu về thời gian. Tuy […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: