admin@phapluatdansu.edu.vn

CÁC MÔ HÌNH THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

GS.TS. HOÀNG NGỌC HÒA– Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh I. Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế phổ biến của thế giới đương đại. Đây là thành tựu chung của văn minh nhân loại chứ không phải là sản phẩm mang tính đặc thù của chủ nghĩa tư bản. […]

NHỮNG GIẢI PHÁP VĨ MÔ VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ – GIÁ CẢ GÓP PHẦN KHẮC PHỤC LẠM PHÁT CAO ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

GS.TS. HOÀNG NGỌC HÒA Tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đem lại nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, hoạt động tài chính – tiền tệ – giá cả của nước ta đã […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: