admin@phapluatdansu.edu.vn

BẢN CHẤT VÀ NGUỒN CỦA LUẬT HỒI GIÁO

 THS. ĐỖ THỊ MAI HẠNH – ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM Trên thế giới có nhiều hệ thống pháp luật cùng tồn tại. Đó là hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa, hệ thống pháp luật Thông luật, hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật Tôn giáo (hay còn […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: