admin@phapluatdansu.edu.vn

BỘ LUẬT TRƯNG MUA VÌ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG CỦA CỘNG HÒA PHÁP

PHN I Các quy định lp pháp

Thiên 1 Các quy định chung

Chương 1 – Tuyên bố lợi ích công cộng, quyết định chuyển nhượng

Điu L.11-1

Chỉ có thể trưng mua một phần hoặc toàn bộ bất động sản hoặc các quyền đối vật trên bất động sản nếu trước đó cơ quan có thẩm quyền đã tuyên bố lợi ích công cộng trên cơ sở kết quả điều tra công khai được tiến hành trước đó, đã tiến hành xác định theo thể thức tranh tụng các bất động sản sẽ trưng mua và chủ sở hữu của các bất động sản đó, những người có quyền đối vật trên bất động sản và những người khác có quyền lợi liên quan.

Việc điều tra trước khi tuyên bố lợi ích công cộng do một ủy viên hoặc một uỷ ban điều tra thực hiện. Phương thức bổ nhiệm và quyền hạn của uỷ viên điều tra hoặc các thành viên của uỷ ban điều tra được quy định tại Chương III, Thiên II Quyển I của Bộ luật về môi trường.

Điều tra viên hoặc ban điều tra phải có kết luận điều tra trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày mở thủ tục điều tra.

Điu L.11-1-1

Trong trường hợp cần trưng mua bất động sản hoặc quyền đối vật trên bất động sản để phục vụ một dự án quy hoạch hoặc dự án xây dựng công trình công cộng theo quy định tại Điều L.123-1 của Bộ luật môi trường, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào bản kết luận điều tra quy định tại Điều L.11.1 của Bộ luật này để tiến hành công bố dự án theo quy định tại Điều L.126-1 của Bộ luật môi trường như sau:

1. Nếu trưng mua tài sản cho chính quyền địa phương hoặ cho cơ quan của chính quyền địa phương thì sau khi có kết quả điều tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu địa phương hoặc cơ quan của chính quyền địa phương có liên quan tường trình về lợi ích chung của dự án theo quy định tại Điều L.126.1 của Bộ luật môi trường. Thời hạn gửi báo cáo tường trình tối đa là 6 tháng. Sau khi nhận được bản tường trình về lợi ích chung của dự án hoặc sau thời hạn nêu trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố hoặc không tuyên bố lợi ích công cộng của dự án.

Trong trường hợp tuyên bố lợi ích công cộng của dự án, tính hợp pháp của báo cáo tường trình quy định tại điểm trên chỉ bị xem xét lại trong trường hợp đặc biệt khi quyết định công nhận lợi ích công cộng bị khiếu nại. Các sai sót ảnh hưởng đến tính hợp pháp của báo cáo tường trình không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của tuyên bố lợi ích công cộng của dự án.

2. Nếu trưng mua tài sản cho Nhà nước trung ương hoặc cơ quan nhà nước trung ương thì báo cáo tường trình dự án được thay thế bằng quyết định tuyên bố lợi ích công cộng.

3. Quyết định tuyên bố lợi ích công cộng phải kèm theo văn bản trình bày các căn cứ chứng minh lợi ích công cộng của dự án.

Điu L.11-1-2

Trong trường hợp từ chối tuyên bố lợi ích công cộng của một dự án thì quyết định phải nêu rõ các căn cứ pháp luật và căn cứ thực tế của việc từ chối.

Trong trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định từ chối trong thời hạn tối đa là 1 năm kể từ ngày kết thúc điều tra. Thời hạn này là 1 năm 6 tháng trong trường hợp lợi ích công cộng phải được tuyên bố bằng quyết định của Chính phủ sau khi tham khảo ý kiến của Tham chính viện.

TRA CỨU TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d