admin@phapluatdansu.edu.vn

TỔNG THUẬT PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

BỘ TƯ PHÁP

A. Văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản của các nước trên thế giới

Cũng tương tự như các ngành luật khác, pháp luật về bán đấu giá tài sản của các quốc gia trên thế giới về cơ bản được chia thành hai dòng pháp luật gồm pháp luật về bán đấu giá tài sản thành văn (pháp luật Châu Âu lục địa) và pháp luật án lệ (pháp luật Anh – Mỹ).

Theo đó, tại đa số các quốc gia, pháp luật về bán đấu giá tài sản được quy định trong các Bộ luật Dân sự, với tính chất là một đạo luật gốc, có vị trí quan trọng trong pháp luật dân sự của các nước như Bộ luật Dân sự và Bộ Luật thương mại Cộng hòa Pháp, Luật Thương mại Hoa kỳ, Luật Thương mại Cộng hòa liên bang Đức, Bộ luật Dân sự và thương mại Thái Lan, Bộ luật Dân sự Nhật Bản…). Một số quốc gia khác lại ban hành luật về bán đấu giá tài sản với tư cách là một đạo luật độc lập như Luật về bán đấu giá của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa…

B. Quy định pháp luật của các nước về đấu giá tài sản

I. Quy định chung

1. Khái niệm về đấu giá tài sản

Theo quan niệm truyền thống, đấu giá là việc mua bán hàng tài sản công khai mà những người mua sẽ trả giá từ giá thấp cho tới khi trả giá cao nhất và người bán đấu giá đồng ý bán bằng cách gõ búa. Dưới góc độ pháp lý, theo quy định cảu pháp luật của hầu hết các nước, định nghĩa về bán đấu giá tài sản thường được quy định trong những điều luật cụ thể: Chẳng hạn điều 3, Luật về bán đấu giá tài sản nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa năm 1996 quy định “Bán đấu giá là hình thức bán và mua tài sản công khai, theo đó các tài sản và quyền tài sản được bán cho người trả giá cao nhất”. Đạo luật của Floriada năm 2003 đưa ra khái niệm “Bán đấu giá tuyệt đối” là cuộc bán đấu giá không yêu cầu giá khởi điểm tối thiểu mà hàng hoá sẽ được bán cho người trả giá cao nhất. Còn Quy chế của Ủy ban đấu giá bang Alabama (Hoa kỳ) đưa ra khái niệm: “Bán đấu giá là việc bán công khai một tài sản cho người trả giá cao nhất”.

2. Chủ thể bán đấu giá

Chủ thể bán đấu giá là một trong những nội dung quan trọng trong pháp luật về bán đấu giá tài sản. Nhìn chung, theo quy định của pháp luật các quốc gia thì chủ thể bán đấu giá gồm cá nhân và tổ chức đủ điều kiện bán đấu giá.

a) Ở Pháp, theo quy định của pháp luật thì điều kiện bắt buộc đối với hoạt động đấu giá tài sản phải do những cá nhân, tổ chức đủ điều kiện nhất định tiến hành. Điều L320-1 quy định “Không ai có thể sử dụng đấu giá tài sản như một phương pháp thông dụng để thực hiện hoạt động thương mại của họ”. Việc tự nguyện bán đấu giá tài sản là động sản chỉ được tiến hành khi tài sản đó là tài sản cũ hoặc tài sản mới do người bán sản xuất ra và người bán không phải là một thương nhân hoặc một người làm nghề thủ công. Việc bán tài sản này phải được công chứng viên và thừa phát lại tiến hành thông qua hoạt động bổ trợ. Hoạt động này sẽ được thực hiện tại Văn phòng và họ được chỉ định là người chủ sở hữu tài sản.

Ngoài cá nhân thì pháp luật Pháp quy định các công ty đấu giá động sản được thực hiện hoạt động đấu giá, tuy nhiên bị hạn chế về giá trị động sản. Các công ty bán đấu giá động sản cũng sẽ hoạt động như người đại diện chủ sở hữu tài sản nhưng họ không có quyền nhân danh cá nhân để mua hoặc bán trực tiếp hoặc gián tiếp động sản đưa ra đấu giá. Quy định này có hiệu lực đối với cả giám đốc công ty và các thành viên của công ty. Những người này có thể bán tài sản của mình thông qua công ty. Các công ty bán đấu giá động sản chỉ có thể thực hiện hoạt động sau khi có sự cho phép của Ủy ban quản lý về bán đấu giá động sản. Ủy ban này được thành lập phải bảo đảm cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất và tài chính đầy đủ theo quy định của pháp luật. Công ty bán đấu giá phải đảm bảo tính trung thực và kinh nghiệm của người điều hành và kế hoạch bán đấu giá để bảo đảm an toàn cho các giao dịch với khách hàng. Các công ty bán đấu giá động sản tại nơi mà hoạt động bán đấu giá thường được tổ chức.

b) Ở Trung Quốc, theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản của nước thì Luật bán đấu giá được áp dụng đối với hoạt động bán đấu giá do các doanh nghiệp bán đấu giá tiến hành trong lãnh thổ nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Theo đó, việc bán đấu giá tài sản do các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện. Người trực tiếp chủ trì cuộc bán đấu giá do doanh nghiệp bán đấu giá nhận uỷ quyền là các đấu giá viên. Người tham gia đấu giá là cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức tham gia cuộc đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể tham gia đấu giá hoặc uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá thay mình; được thông báo về tình trạng tài sản bán đấu giá; được kiểm tra tài sản bán đấu giá và tham khảo ý kiến về tài sản bán đấu giá; không được rút lại giá đã trả khi giá đã được công bố; không được cố ý cấu kết với những người tham gia đấu giá khác nhằm gây thiệt hại cho những người khác.

3. Tài sản bán đấu giá

Pháp luật bán đấu giá của các nước quy định rất cụ thể rõ ràng tài sản bán đấu giá. Tài sản bán đấu giá gồm nhiều loại khác nhau.

a) Ở Pháp, theo quy định của pháp luật thì tài sản đem bán đấu giá chủ yếu là tài sản không chia phần, cụ thể, nếu một vật chung của nhiều người không thể chia ra từng phần một cách thuận tiện và không gây ảnh hưởng hoặc nếu trong thoả thuận chia tài sản chung, có một vài người cùng được chia không thể nhận hoặc không muốn nhận thì tài sản đó đem bán đấu giá và chia tiền cho các chủ sở hữu chung. Mỗi chủ sở hữu có quyền yêu cầu mời thêm những người ngoài tham gia đấu giá; nếu một trong các chủ sở hữu chung là người chưa thành niên thì nhất thiết phải mời người ngoài tham gia đấu giá.

b) Ở Trung Quốc, đấu giá tài sản được coi như một trong những hình thức mua bán tài sản thông thường. Vì thế, cũng như trong các giao dịch dân sự, tài sản được đem bán đấu giá theo quy định của Luật này phải là các tài sản được phép giao dịch. Theo đó, tài sản bán đấu giá gồm tài sản được bán đấu giá, tài sản không được bán đấu giá và tài sản bán đấu giá hạn chế. Chủ sở hữu hoặc người có quyền xử lý tài sản sẽ uỷ quyền cho doanh nghiệp bán đấu giá thực hiện việc bán đấu giá tài sản.

Đối với các tài sản mà việc chuyển giao quyền sở hữu phải được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc của Chính phủ thì việc bán đấu giá chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận đó. Trong trường hợp tài sản bán đấu giá là các cổ vật văn hoá thì trước khi đưa ra bán đấu giá cần có sự đánh giá và cho phép của cơ quan quản lý văn hoá, nơi doanh nghiệp bán đấu giá có trụ sở. Theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Luật về bán đấu giá tài sản của Trung Quốc thì tài sản bán đấu giá là tài sản do người ủy quyền bán đấu giá sở hữu hoặc có quyền xử lý theo quy định pháp luật. Các tài sản mà pháp luật cấm mua bán thì không được bán đấu giá tài sản.

c) Ở Thái Lan, Bộ luật Dân sự và Thương mại quy định tài sản mang bán đấu giá bao gồm những vật cũng như các đối tượng có giá trị và có thể chiếm dụng được. Tài sản đem bán đấu giá do chủ sở hữu tự nguyện mang bán đấu giá hoặc bắt buộc bán đấu giá trong việc xử lý tài sản thế chấp.

d) Ở Đức, việc đấu giá tài sản tự nguyện được quy định trong Bộ luật Dân sự và đấu giá tài sản bắt buộc được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì tài sản bán đấu giá tài sản bắt buộc bao gồm tài sản bị tịch thu được định giá theo mức giá bán thông thường, việc định giá tài sản quý có giá trị phải do tổ chức giám định chuyên môn thực hiện. Tài sản bị tịch thu được bán công khai: về thời gian, địa điểm, giá cả. Tuy nhiên, thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

đ) Ở Nhật Bản, Bộ luật Thương mại và những ngoại lệ đặc biệt về kiểm soát của Nhật Bản thì quy định hai hình thức đấu giá là đấu giá bất động sản và đấu giá động sản.

II. Đấu giá viên

1. Khái niệm, tiêu chuẩn đấu giá viên

a) Khái niệm

Nhìn chung, các nước sử dụng thuật ngữ “Đấu giá viên” đang làm việc tại các công ty bán đấu giá để chỉ người điều hành phiên bán đấu giá. Pháp luật mỗi nước lại quy định điều kiện trở thành đấu giá viên là khác nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật một số nước như Nhật Bản, Pháp quy định chấp hành viên, công chứng viên, thừa pháp lại cũng có thể điều hành phiên bán đấu giá.

b) Tiêu chuẩn Đấu giá viên

Hầu hết pháp luật về bán đấu giá tài sản quy định các điều kiện để trở thành đấu giá viên hết sức chặt chẽ. Họ phải qua đào tạo, tập sự hành nghề và trải qua kỳ thi đủ điều kiện mới được cấp Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề. Tại một số nước còn quy định rõ về trách nhiệm của đấu giá viên khi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và vi phạm pháp luật.

– Ở Trung Quốc, theo Luật Bán đấu giá tài sản thì Đấu giá viên là người trực tiếp chủ trì các cuộc đấu giá. Người muốn trở thành đấu giá viên trước hết phải đáp ứng các điều kiện sau: có bằng tốt nghiệp đại học và kinh nghiệm chuyên môn về bán đấu giá; đã làm việc trong doanh nghiệp bán đấu giá từ 2 năm trở lên; có tư cách đạo đức tốt. Để được công nhận chính thức là đấu giá viên, người đáp ứng những điều kiện trên phải tham gia kỳ thi tuyển chọn đấu giá viên do Hiệp hội bán đấu giá tổ chức.

– Ở Pháp, đấu giá viên là một nghề có uy tín và thu nhập tương đối cao trong xã hội. Họ là những người không chỉ có kiến thức pháp luật, kiến thức về tài sản mà còn có kiến thức sâu rộng về thị trường, về giá trị tài sản và giá trị nghệ thuật. Theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản của Pháp thì người muốn trở thành đấu giá viên phải có bằng luật (cử nhân luật) và kiến thức lịch sử nghệ thuật (Đại học đại cương 02 năm) và phải trải qua một kỳ thực tập đấu giá là 02 năm tại các tổ chức bán đấu giá tài sản. Khi hành nghề đấu giá, đấu giá viên bị ràng buộc bởi nhiều nghĩa vụ do pháp luật quy định, phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Đấu giá viên có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ có thể do Hội đồng đấu giá viên quốc gia thi hành kỷ luật hoặc bị quy trách nhiệm theo Bộ luật Hình sự Pháp. Ngoài ra, trong Bộ luật Hình sự Pháp cũng có điều khoản về tội thông đồng, dìm giá của những người tham gia đấu giá, nhờ đó, trong thực tế hiện tượng này xảy ra không nhiều.

– Ở Hoa Kỳ, Quy chế về bán đấu giá của Uỷ ban đấu giá bang Alabama (Hoa Kỳ) cũng quy định rất chặt chẽ tiêu chuẩn để trở thành đấu giá viên. Người muốn trở thành đấu giá viên phải trải qua khóa đào tạo nghề đấu giá. Đạo luật Florida năm 2003 (Hoa Kỳ) quy định rất chặt chẽ về đấu giá viên và tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với đấu giá viên. Theo đó, đấu giá viên là người được cấp phép và có giấy phép hành nghề đấu giá viên của bang còn hiệu lực. Đấu giá viên là người trực tiếp thực hiện việc bán đấu giá; đấu giá viên phải qua quá trình đào tạo và tập sự nghề nghiệp. Trước khi trở thành đấu giá viên chính thức, đấu giá viên phải qua một giai đoạn tập sự với chức danh đấu giá viên tập sự. Đạo luật cũng quy định người không được cấp giấy phép đấu giá viên tập sự bao gồm: người dưới 18 tuổi hoặc người có bất cứ hành vi bất hợp pháp nào hoặc phạm tội quả tang tại bang này hoặc nơi khác và nếu các hành vi này có thể bị áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật về đấu giá.

– Ở Canada, Đạo luật về bán đấu giá công khai của bang Alberta (Canada) quy định đấu giá viên là người được cấp Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề đấu giá viên, có đủ các điều kiện quy định tại Đạo luật, Quy chế. Ngoài ra, Đạo luật còn quy định cụ thể đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên; quy định về các quy tắc ứng xử của người kinh doanh dịch vụ đấu giá và người điều hành bán đấu giá. Người vi phạm các quy định tại Đạo luật hoặc Quy chế bị phạt tiền đến 1000 đô la Mỹ. Trong các trường hợp khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 2 năm.

2. Đào tạo và tập sự hành nghề đấu giá

Hầu hết pháp luật các nước đều quy định khá chặt chẽ việc đào tạo và tập sự hành nghề đấu giá.

a) Ở Pháp, pháp luật về bán đấu giá quy định đấu giá viên phải qua một kỳ thực tập đấu giá là 02 năm tại các tổ chức bán đấu giá tài sản. Để được thực tập tại các cơ sở bán đấu giá tài sản, người có nguyện vọng thực tập phải vượt qua một kỳ thi đầu vào. Đây là một kỳ thi rất khó, trung bình chỉ có 10% trên tổng số thí sinh thi đạt yêu cầu.

b) Ở Trung Quốc, Luật đấu giá tài sản tuy không yêu cầu về đào tạo nhưng yêu cầu đấu giá viên có kinh nghiệm chuyên môn về đấu giá tài sản và đã làm việc tại tổ chức đấu giá 2 năm.

c) Ở Hoa Kỳ, Quy chế về bán đấu giá của Uỷ ban đấu giá bang Alabama (Hoa Kỳ) quy định người muốn trở thành đấu giá viên phải trải qua khóa học gồm những môn sau đây: kỹ năng trả giá theo từng bậc; pháp luật về đấu giá và đạo đức của đấu giá viên; luật hợp đồng; luật về người uỷ quyền và đại lý; điều hành phiên bán đấu giá; nghiệp vụ sổ sách và tài chính; quảng cáo (thông báo) bán đấu giá; bán đấu giá vật nuôi; bán đấu giá bất động sản; bán đấu giá tại các cơ sở bán đấu giá; bán đấu giá nông trại; bán đấu giá tài sản di chúc và nợ phá sản; bán đấu giá máy móc và thiết bị; bán đấu giá ôtô; thanh lý tài sản doanh nghiệp; bán đấu giá đồ cổ và đấu giá để gây quỹ. Đối với phần đào tạo trên lớp, sinh viên được yêu cầu tham gia bán đấu giá trên thực tế. Việc thực tập bán đấu giá là một phần học có hướng dẫn của nhà trường. Diện mạo cá nhân, cư xử lịch thiệp và kỹ năng quảng cáo là yêu cầu cần thiết để gây ấn tượng mạnh cho mọi người tham dự. Kinh nghiệm thực hành về sổ sách, ngân quỹ, dán nhãn và mua bán hàng hóa cũng là nội dung được đào tạo.

Tại bang Florida (Hoa Kỳ) thì người trực tiếp thực hiện việc bán đấu giá, đấu giá viên cần phải trải qua quá trình đào tạo và tập sự nghề nghiệp. Trước khi trở thành đấu giá viên chính thức, đấu giá viên phải trải qua một giai đoạn tập sự hay chức danh đấu giá viên tập sự.

Trước khi trở thành một đấu giá viên chính thức, đấu giá viên tập sự phải trải qua một thời gian tập sự rất nghiêm ngặt dưới sự hướng dẫn của một đấu giá viên chính thức. Đấu giá viên chính thức được phép hướng dẫn đấu giá viên tập sự phải là người đã có giấy phép hành nghề có hiệu lực trong 3 năm liên tiếp, tính từ ngày đấu giá viên đó được chỉ định làm người hướng dẫn đấu giá viên tập sự. Một đấu giá viên không được hướng dẫn quá 3 đấu giá viên tập sự.

Trong giai đoạn tập sự, đấu giá viên tập sự phải chịu sự hướng dẫn đào tạo của đấu giá viên hướng dẫn theo đúng chương trình đã được Uỷ ban đấu giá Florida quy định; phải tham gia tích cực vào các hoạt động bán đấu giá theo quy định của Uỷ ban đấu giá Florida; phải lưu giữ hồ sơ cho từng cuộc bán đấu giá để làm cơ sở để xác nhận sự tham gia của mình. Đấu giá viên tập sự không được phép thực hiện hoạt động bán đấu giá khi chưa có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của người hướng dẫn. Đấu giá viên tập sự và đấu giá viên hướng dẫn tập sự phải gửi báo cáo kết quả tập sự, hướng dẫn cho Uỷ ban đấu giá Florida. Đấu giá viên tập sự có thể thay đổi đấu giá viên hướng dẫn được chỉ định trong giấy phép trước đó bằng cách nộp đơn đề nghị cấp phép mới và nộp lệ phí cấp phép. Đấu giá viên tập sự không được thực hiện hoặc ký hợp đồng thực hiện việc bán đấu giá mà không có sự chấp thuận rõ ràng của người giám sát.

Sau khi đã có giấy phép đấu giá viên tập sự, đã qua thời gian tập sự hành nghề một năm hoặc đã hoàn thành một khoá đào tạo với ít nhất là 80 giờ hướng dẫn theo các tiêu chuẩn đã được Uỷ ban đấu giá Florida thông qua, đấu giá viên tập sự phải trải qua kỳ thi viết do Uỷ ban đấu giá Florida tổ chức. Nội dung kiểm tra kiến thức đấu giá viên tập sự bao gồm: Pháp luật của bang liên quan tới các quy định của Bộ luật Thương mại liên bang về bán đấu giá tài sản, pháp luật về đại lý và các quy định của Đạo luật của Florida về bán đấu giá tài sản; đặc biệt là các quy định pháp luật về hợp đồng.

3. Công nhận đấu giá viên

Phần lớn các nước quy định để được công nhận là đấu giá viên thì ngoài các điều kiện phải đào tạo, tập sự thì phải trải qua kỳ thi và được cấp Giấy Chứng nhận/ Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

a) Ở Trung Quốc, Luật Bán đấu giá tài sản quy định để được công nhận chính thức là đấu giá viên, người đáp ứng những điều kiện trên phải tham gia kỳ thi tuyển chọn đấu giá viên do Hiệp hội bán đấu giá tổ chức. Những người đạt yêu cầu của kỳ thi sẽ được Hiệp hội cấp chứng chỉ đấu giá viên. Khi được cấp Chứng chỉ đấu giá, họ sẽ được chủ trì các cuộc bán đấu giá tài sản.

b) Ở Hoa Kỳ, theo Quy chế về bán đấu giá của bang Florida (Hoa Kỳ) thì đấu giá viên là người được cấp phép theo quy định của Luật này và có giấy phép hành nghề đấu giá viên của bang còn hiệu lực. Sau khi đã có giấy phép đấu giá viên tập sự, đã trải qua thời gian tập sự hành nghề và vượt qua được kỳ kiểm tra thì Uỷ ban đấu giá Florida sẽ cấp giấy phép hành nghề đấu giá viên chính thức và độc lập tham gia vào hoạt động bán đấu giá tài sản tại Florida. Giấy phép hành nghề của đấu giá viên tập sự có thời hạn là hai năm và có thể được gia hạn.

c) Canada, Đạo luật về bán đấu giá công khai của bang Alberta- Canada thì quy định Chủ tịch cơ quan quản lý bán đấu giá tài sản có quyền cấp giấy phép cho người nộp đơn yêu cầu nếu xét thấy người làm đơn có đủ điều kiện trở thành đấu giá viên. Người được cấp phép muốn tạm ngừng hoạt động có thời hạn phải thông báo cho Chủ tịch qua thư bảo đảm và khi hoạt động trở lại cũng phải thông báo. Chủ tịch có quyền tước hoặc đình chỉ sử dụng giấy phép, nếu người kinh doanh đấu giá vi phạm luật hoặc quy chế hoặc nếu lợi ích công cộng yêu cầu.

III. Tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Hình thức của tổ chức bán đấu giá tài sản

Pháp luật các nước quy định hình thức của tổ chức bán đấu giá bao gồm các doanh nghiệp như Công ty cổ phần về bán đấu giá, công ty TNHH, Công ty hợp danh; đại lý bất động sản, đại lý cổ phiếu….

a) Ở Pháp, pháp luật đấu giá tài sản quy định các công ty đấu giá động sản được thực hiện hoạt động đấu giá, tuy nhiên bị hạn chế về giá trị động sản. Các công ty bán đấu giá động sản hoạt động như người đại diện chủ sở hữu tài sản nhưng họ không có quyền nhân danh cá nhân mua hoặc bán trực tiếp hoặc gián tiếp động sản đưa ra đấu giá.

b) Ở Trung Quốc, theo quy định pháp luật đấu giá, việc bán đấu giá tài sản do các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện. Doanh nghiệp bán đấu giá là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được thành lập để tiến hành hoạt động bán đấu giá theo quy định của Luật về bán đấu giá tài sản và Luật Doanh nghiệp.

c) Ở Hoa Kỳ, pháp luật bang Florida (Hoa Kỳ) quy định doanh nghiệp bán đấu giá hay công ty đấu giá được hiểu là công ty một chủ sở hữu, công ty hợp danh, liên doanh mà trong hoạt động kinh doanh thường xuyên có các hoạt động như sắp xếp, quản lý, quảng cáo, xúc tiến thương mại, hoặc thực hiện việc bán đấu giá, có thuê đấu giá viên để tiến hành cuộc bán đấu giá; sử dụng hoặc được phép sử dụng cơ sở vật chất của mình để phục vụ cho việc bán đấu giá.

d) Ở Canada, pháp luật quy định công ty hợp danh hoặc công ty đối vốn khi được Chủ tịch cơ quan quản lý hoạt động bán đấu giá cấp giấy phép thì được tham gia điều hành bán đấu giá, quảng cáo về hoạt động bán đấu giá, được xem là người kinh doanh bán đấu giá. Người kinh doanh bán đấu giá không được ủy quyền, cho phép người khác thực hiện bán đấu giá; không được cho phép hoặc ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào khác điều hành bán đấu giá trừ khi người đó có đủ điều kiện điều hành bán đấu giá theo quy định.

đ) Ở Úc, pháp luật đấu giá tài sản quy định các công ty cổ phần, đại lý bất động sản hoặc đại lý chứng khoán được tham gia bán đấu giá tài sản khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép.

2. Thành lập tổ chức bán đấu giá tài sản

Hầu hết pháp luật các nước quy định điều kiện thành lập tổ chức bán đấu giá khá chặt chẽ.

a) Ở Pháp, các công ty bán đấu giá động sản chỉ có thể thực hiện hoạt động sau khi có sự cho phép của Ủy ban quản lý về bán đấu giá động sản. Các công ty bán đấu giá động sản tự nguyện phải trình Ủy ban quản lý về bán đấu giá động sản những thông tin cần thiết về trụ sở, nơi động sản được đưa ra bán, được trưng bày và nơi mà hoạt động bán đấu giá thường được tổ chức. Công ty bán đấu giá phải có ít nhất 01 người trong số những người quản lý, thành viên hoặc nhân viên, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn điều hành phiên bán đấu giá hoặc có chứng chỉ, bằng cấp hoặc được Ủy ban quản lý về bán đấu giá động sản công nhận đủ tiêu chuẩn theo các điều kiện nhất định.

b) Ở Trung Quốc, pháp luật về bán đấu giá tài sản quy định doanh nghiệp bán đấu giá được thành lập theo quy định của pháp luật về bán đấu giá và pháp luật doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có thể được thành lập ở cấp thành phố hoặc thị xã và phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý bán đấu giá theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và khu tự trị. Để được phép hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn như: phải có vốn đăng ký ít nhất là một triệu nhân dân tệ; có tên, cơ cấu tổ chức, trụ sở và điều lệ riêng; có đấu giá viên và nhân viên đủ tiêu chuẩn để tiến hành hoạt động bán đấu giá; có quy chế bán đấu giá phù hợp với pháp luật về bán đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan; có giấy phép hành nghề kinh doanh đặc biệt do Cơ quan công an cấp; tuân theo những quy định của Chính phủ về phát triển hoạt động bán đấu giá; đáp ứng những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Riêng đối với các doanh nghiệp bán đấu giá cổ vật văn hoá thì mức vốn đăng ký ít nhất là mười triệu nhân dân tệ và có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong việc bán đấu giá cổ vật. Người trực tiếp chủ trì cuộc bán đấu giá do doanh nghiệp bán đấu giá nhận uỷ quyền là các đấu giá viên.

c) Ở Hoa Kỳ (bang Florida), pháp luật đấu giá tài sản quy định để thành lập công ty đấu giá, chủ sở hữu công ty phải nộp đơn đề nghị cấp phép tới Uỷ ban đấu giá Florida để được cấp giấy phép, ngoại trừ các trường hợp được miễn việc cấp giấy phép.

IV. Trình tự thủ tục bán đấu giá

Pháp luật của hầu hết các nước đều có quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá.

1. Ở Pháp, Bộ Luật thương mại quy định về trình tự, thủ tục mở phiên đấu giá, theo đó mỗi phiên bán đấu giá tài sản sẽ được công bố công khai theo cách thức phù hợp. Người có tài sản bán đấu giá sẽ đưa ra giá tối thiểu và phải được đấu giá viên đồng ý (đấu giá viên của Pháp rất am hiểu giá cả thị trường). Giá tối thiểu không được công bố cho người tham gia đấu giá biết. Thông thường tài sản sẽ không được bán nếu giá được trả thấp hơn giá tối thiểu. Do đấu giá viên hiểu biết về giá trị tài sản nên người có tài sản bán đấu giá thường giao cho đấu giá viên quyết định giá khởi điểm. Giá khởi điểm được công bố công khai để người tham gia đấu giá biết. Người điều hành phiên đấu giá sẽ có quyền tự điều hành phiên đấu giá, xác định người trả giá cao nhất là người mua được tài sản hoặc công bố tài sản không được bán và lập biên bản bán đấu giá chính thức.

Biên bản bán đấu giá phải được lập trong thời hạn 01 ngày sau ngày kết thúc phiên đấu giá. Biên bản phải xác định tên địa chỉ của người sở hữu mới đã được tuyên bố là người mua được tài sản bán đấu giá, danh tính của người bán, mô tả tài sản và giá bán tài sản đó.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức bán đấu giá, thông qua công ty bán đấu giá tài sản, người bán tài sản có thể tự bán tài sản đối với tài sản đã bị công bố không bán được khi kết thúc phiên đấu giá. Yêu cầu về trưng bày và công khai trước khi bán sẽ không áp dụng đối với giao dịch này. Trong trường hợp đó, tài sản sẽ không được bán với giá thấp hơn giá người trả cuối cùng trước khi tài sản đó bị rút khỏi phiên đấu giá hoặc trong trường hợp không có ai trả giá hoặc giá thấp hơn giá tối thiểu. Người trả giá cao nhất nếu có sẽ được thông tin về điều này. Giao dịch này sẽ được ghi vào biên bản kèm theo biên bản bán đấu giá. Công ty bán đấu giá có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ bán đấu giá.

Bộ Luật Thương mại Pháp còn cho phép công ty tổ chức bán đấu giá có thể bảo đảm về giá tối thiểu cho người có tài sản bán đấu giá. Giá này được thanh toán nếu như tài sản được bán. Phương thức này được áp dụng đối với các công ty đã ký hợp đồng bảo hiểm với một Công ty Bảo hiểm hoặc một tổ chức tín dụng mà theo đó công ty bảo hiểm hoặc tổ chức tín dụng cam kết trong trường hợp công ty đó bị thất bại thì công ty bảo hiểm hoặc tổ chức tín dụng này phải thanh toán sự chênh lệch giữa giá bảo đảm và giá bán thực tế nếu như tài sản không được bán với giá bảo đảm trong phiên đấu giá.

Công ty bán đấu giá động sản có thể đưa cho người bán tiền tạm ứng giá bán đối với tài sản được đưa ra bán. Công ty phải chịu trách nhiệm đối với bên bán và bên mua về giá cả và việc chuyển tài sản mà công ty bán. Bất kỳ điều khoản nào được đưa ra với mục đích tránh né hoặc hạn chế trách nhiệm này sẽ coi như chưa được đưa vào hợp đồng. Tài sản chỉ có thể chuyển cho người mua khi công ty nhận được tiền theo giá bán của tài sản hoặc khi có bảo lãnh về việc thanh toán của người mua. Nếu người mua được tài sản đấu giá không thanh toán tiền, sau khi đã nhận được thông báo chính thức mà không có sự hồi âm thì tài sản sẽ được bán lại theo yêu cầu của người bán. Nếu bên bán không đưa ra yêu cầu bán lại trong vòng 01 tháng kể từ phiên đấu giá, việc bán đấu giá đó sẽ tự bị huỷ, thiệt hại sẽ do người mua chịu.

2. Ở Đức, nhằm bảo vệ quyền lợi của người bán, người mua và quyền lợi của nhà nước trong quá trình bán đấu giá, Pháp luật của Cộng hoà Liên bang Đức quy định người bán đấu giá chỉ được phép bán đấu giá trên cơ sở hợp đồng uỷ thác bán đấu giá. Việc thông báo và niêm yết việc bán đấu giá chậm nhất là một ngày trước ngày mở bán đấu giá, người bán đấu giá phải thông báo về thời gian, địa điểm bán đấu giá, xem tài sản bán đấu giá, và mô tả chung về tài sản bán đấu giá. Không được bán đấu giá vào ngày lễ và ngày chủ nhật, tuy nhiên, có thể để công chúng xem tài sản bán đấu giá vào những ngày này. Pháp luật còn quy định cụ thể về việc cung cấp thông tin, điều hành bán đấu giá, rao bán, đề nghị giá, trúng giá, biên bản đấu giá, cấm phân phát đồ uống kích thích, cấm “gà giá” (giả vờ cho người tham gia trả giá dẫn dắt việc định giá cao hơn) và xử lý vi phạm hành chính về bán đấu giá.

3. Ở Trung Quốc, theo Luật Bán đấu giá tài sản thì cuộc bán đấu giá tài sản sẽ do đấu giá viên chủ trì. Người bán đấu giá tài sản phải công bố nội quy bán đấu giá và những vấn đề cần thiết khác trước khi tiến hành bán đấu giá. Khi điều hành cuộc bán đấu giá, người bán đấu giá phải tiến hành lập biên bản bán đấu giá. Người lập biên bản và đấu giá viên ký vào biên bản. Khi cuộc đấu giá thành thì người mua được tài sản mới ký vào biên bản. Nếu tài sản đấu giá đòi hỏi phải thực hiện các thủ tục như thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu và giấy chuyển quyền sở hữu theo quy định thì trên cơ sở văn bản bán đấu giá tài sản và các tài liệu khác có liên quan, người ủy quyền bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản phải thực hiện các thủ tục cần thiết.

4. Ở Nhật Bản, pháp luật đấu giá tài sản quy định thủ tục đấu giá động sản tương đối đơn giản, đa số vụ việc yêu cầu là trình giấy tờ bằng chứng. Theo đó giấy tờ gồm yêu cầu bán đấu giá sau khi có phán quyết của Toà án hoặc xuất trình cho Toà án giấy tờ chứng nhận sự hiện hữu của quyền lợi đối với tài sản bảo đảm. Trong trường hợp yêu cầu bán đấu giá sau khi có phán quyết của Tòa án thì cũng cần xuất trình các giấy tờ khác như bản án. Thủ tục yêu cầu bán đấu giá được thực hiện bằng cách đệ đơn bằng văn bản (yêu cầu bằng miệng không được chấp nhận) kèm theo một số giấy tờ cần thiết đến toà án như bản sao sổ đăng ký bất động sản. Ngoài ra, người yêu cầu bán đấu giá phải chịu các chi phí cần thiết cho việc bán đấu giá động sản gồm tiền tạm ứng chi phí, lệ phí nộp đơn, tem bưu chính, lệ phí đăng ký.

Trình tự đấu giá bất động sản gồm có hai hình thức là trả giá bằng thư kín và đấu giá công khai. Hình thức trả giá bằng thư kín lại có hai loại là trả giá vào ngày đã định và trả giá trong suốt thời hạn đã định; còn hình thức đấu giá công khai là cách kéo giá mua dần lên trong ngày đấu giá. Trước khi Luật Thi hành án dân sự được ban hành thì cách thức này được áp dụng khá phổ biến nhưng hiện nay cách thức này không được toà án áp dụng nữa. Trả giá vào ngày đã định là việc những người muốn mua bất động sản sẽ phải tập hợp vào một ngày đã định, mỗi người sẽ viết một phiếu ghi giá muốn mua, các phiếu này sẽ được mở công khai ngay tại chỗ và quyết định người được mua. Trả giá trong suốt thời hạn đã định là thủ tục nhận trả giá bằng thư kín trong một thời hạn đã định (khoảng hai tuần lễ), sau đó, mở thư vào một ngày đã định để quyết định người được mua.

Thủ tục trả giá bằng thư tín là thủ tục mà người có nguyện vọng muốn mua phải đến Toà án nhận mẫu thư trả giá, điền vào những khoản cần thiết và đưa cho chấp hành viên hoặc qua đường bưu điện. Thư trả giá phải sử dụng một mẫu duy nhất, không thể bỏ thư trả giá bằng loại giấy tờ nào khác. Thư trả giá được bỏ vào một phong bì niêm phong kỹ và được bỏ vào một thùng kín. Chấp hành viên có trách nhiệm phải bảo quản nghiêm ngặt thùng thư này. Trước khi bỏ thư giá, người có nguyện vọng mua tài sản muốn biết hiện trạng và giá bán tối thiểu của bất động sản thì Toà án sẽ niêm yết bản báo cáo của chấp hành viên, bản báo cáo của người đánh giá và bản chi tiết của bất động sản bán đấu giá ở một nơi nhất định trong Toà án trong một thời hạn nhất định (hai tuần lễ trước khi mở đầu thời hạn bỏ thư giá). Thư trả giá được mở công khai tại phòng đấu giá tài sản, từ giá cao nhất đến giá thấp nhất. Sau khi mở thư xong, chấp hành viên sẽ đọc tên những người đã trả giá cao nhất của từng vụ việc. Sau khi làm xong tất cả thủ tục, chấp hành viên nhận tiền thù lao bán đấu giá.

Sau khi đã xác định xong người mua, Toà án sẽ xem xét người mua có đủ tư cách pháp lý để mua hay không, thủ tục bán có đúng luật hay không, nếu thấy không có vấn đề thì Toà án sẽ ra một văn bản cho phép bán tài sản cho người mua. Nếu có tranh chấp xảy ra các bên đương sự có quyền khiếu nại đối với việc cho phép bán này. Sau khi quyết định cho phép bán có hiệu lực, trong một thời gian nhất định, người mua phải nộp tất cả số tiền mua bất động sản và khi số tiền được nộp xong thì quyền sở hữu bất động sản đó sẽ được chuyển cho người đó. Sau khi số tiền nộp xong, người mua không cần phải làm hợp đồng với chủ sở hữu trước đó mà Toà án sẽ thông báo cho Sở đăng ký về việc chuyển quyền sở hữu đã được chuyển sang người mua và yêu cầu Sở đăng ký làm thủ tục đăng ký; người mua phải chi trả phí đăng ký.

Thủ tục bán đấu giá động sản được thực hiện theo hai cách, cách đấu giá lên và cách trả giá bằng thư kín vào ngày đã định (ngoại trừ động sản là kim loại quý thì không được bán dưới giá tiêu chuẩn của kim loại quý ấy hoặc chứng khoán có mệnh giá như cổ phiếu thì phải bán theo giá bằng hoặc hơn giá trong ngày thực hiện bán đấu giá). Người trúng giá phải trả tiền ngay trong ngày đã đấu giá hoặc ngày mở thư trả giá. Vào thời điểm người mua trả tiền cho chấp hành viên, quyền sở hữu động sản được chuyển cho người mua, chấp hành viên sẽ giao động sản cho người mua.

5. Ở Úc, theo quy định pháp luật của bang New South Wales (Úc), trình tự thủ tục bán đấu giá được thực hiện như sau: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá theo hướng dẫn của Phòng Thương mại công bằng New South Wales trên cơ sở hướng dẫn, cung cấp thông tin của các tổ chức bán đấu giá. Nội dung gồm cách đăng ký, các loại giấy tờ chứng minh cần thiết, quyền riêng tư và điều kiện đấu giá. Các tổ chức bán đấu giá phải đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đấu giá đều nhận được một bản sao hướng dẫn trước khi bán đấu giá. Thông báo cũng được gửi đến những khách hàng tiềm năng, việc này được thực hiện ở lần kiểm tra trước khi bán đấu giá.

Người tham gia đấu giá đăng ký trước ngày đấu giá, tuy nhiên, tổ chức bán đấu giá có thể cho người tham gia đấu giá đăng ký trước khi bán đấu giá để tiết kiệm thời gian trong ngày. Điều này áp dụng đối với người mua tiềm năng đang kiểm tra tài sản, hoặc bất kỳ thời gian trước khi bán đấu giá. Tổ chức bán đấu giá có thể khuyến khích người mua tiềm năng khi đăng ký thông tin của họ để tham gia đấu giá bằng cách đưa ra tên và địa chỉ của họ. Khi người tham gia đấu giá đăng ký trước đến tham dự cuộc bán đấu giá, các tổ chức bán đấu giá cần phải xác nhận nó là cùng một người bằng cách kiểm tra bằng chứng của họ về nhân thân.

Đối với mỗi cuộc đấu giá, tại phiên đấu giá tổ chức bán đấu giá phải ghi biên bản những người đã đăng ký tham gia đấu giá. Số lượng người tham gia đấu giá phải được đưa ra và được hiển thị trong biên bản. Thông tin chi tiết trong biên bản bán đấu giá tài sản bao gồm: ngày và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; địa điểm đặt tài sản hoặc tài sản được bán đấu giá ở đâu; tên chủ sở hữu của tài sản tại thời điểm bán đấu giá; tên và số giấy phép/ Giấy đắng ký/ Chứng chỉ hành nghề của các tổ chức bán đấu giá và đấu giá viên; tên của mỗi người tham gia đấu giá, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/ Giấy xác định danh tính và số của người tham gia đấu giá; nếu người đăng kí là một tổ chức được cấp phép hoạt động lĩnh vực liên quan để mua tài sản thì phải ghi số giấy phép; nếu người tham gia đấu giá thay mặt người khác thì tên của người ủy quyền, địa chỉ và số số chứng minh nhân dân/ Giấy xác định danh tính của họ (yêu cầu này không áp dụng nếu người đứng tên đăng ký có giấy ủy quyền cho người khác – họ chỉ đơn giản là có thể đăng ký tham gia đấu giá theo quyền riêng của họ); giá mua tài sản bán đấu giá cao nhất được chấp nhận và giá đem bán đấu giá của người có tài sản (nếu có). Nếu trúng đấu giá, người mua phải ký hợp đồng mua bán và nộp tiền tại chỗ, thường là mười phần trăm của giá mua. Sau khi trao đổi hợp đồng, luật sư hoặc người mua tài sản sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng đối với tài sản, khi đó, người mua phải trả số tiền còn lại của giá mua.

Pháp luật của bang New South Wales (Úc) còn quy định trường hợp đến muộn của khách hàng tại cuộc bán đấu giá thì không bị mất quyền đặt giá (nhưng cần phải nhanh chóng đăng ký hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân và bằng chứng đã đăng ký tham gia đấu giá). Người tham gia đấu giá cần phải giơ tay lên ngay lập tức để cho người bán đấu giá biết việc tham gia cuộc đấu giá của mình. Ngay sau khi có mã số tham dự cuộc đấu giá, đấu giá viên có thể chấp nhận việc trả giá của người đó. Số tham dự cuộc bán đấu giá sẽ được trả lại cho tổ chức bán đấu giá sau cuộc bán đấu giá. Trường hợp có nhiều hơn một tài sản được chào bán tại một cuộc đấu giá, những người tham gia đấu giá chỉ cần đăng ký một lần, nhận được một số tham dự và sẽ có thể trả giá cho bất kỳ tài sản nào được liệt kê.

Về lưu trữ hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá, các tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm có trách nhiệm giữ ở một nơi an toàn ít nhất 3 năm và phải lưu giữ đầy đủ các giấy tờ trong biên bản đấu giá cũng như thông tin về người tham gia đấu giá. Việc lưu trữ được thực hiện trực tiếp vào máy tính tại phiên đấu giá hoặc có thể được sao chép vào máy tính sau đó. Hồ sơ được lưu giữ trên máy tính hoặc trên các ổ đĩa, miễn là một bản sao cứng phải được gửi cho Phòng Thương mại công bằng New South Wales (nếu cần thiết).

V. Quản lý nhà nước về bán đấu giá

1. Cơ quan quản lý

a) Ở Pháp, Bộ luật thương mại quy định cơ quan quản lý về đấu giá tài sản là Ủy ban quản lý về bán đấu giá động sản. Ủy ban có tư cách pháp nhân, có trách nhiệm quản lý, cho phép các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá động sản; đăng ký việc công bố các cá nhân thuộc cộng đồng Châu Âu; xử phạt vi phạm của các công ty, các chuyên gia đối với quy chế và nghĩa vụ nghề nghiệp của công ty bán đấu giá hàng hóa tự nguyện. Ủy ban được quyền từ chối hoặc rút giấy phép của một công ty hoặc cá nhân hoặc đăng ký của một công dân thuộc Châu Âu theo đúng quy định. Ủy ban quản lý về bán đấu giá động sản tự nguyện và Hội đồng quốc gia định giá viên của Tòa án tổ chức các khóa đào tạo với mục đích đào tạo người đủ tiêu chuẩn cần thiết để điều hành các phiên đấu giá.

b) Ở Hoa Kỳ (bang Florida), để quản lý hoạt động đấu giá tài sản trong phạm vi bang, chính quyền bang Florida đã thành lập nên Uỷ ban đấu giá Florida trực thuộc cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp. Uỷ ban gồm có năm thành viên do Thống đốc bổ nhiệm trên cơ sở quyết định của thượng viện. Hai trong số năm người này từng là đấu giá viên ít nhất 05 năm trước khi họ được chỉ định; một người là giám đốc của một doanh nghiệp đấu giá và hai người còn lại là người bên ngoài. Nhiệm kỳ của các thành viên là 04 năm.

c) Ở Úc (bang New South Wales), pháp luật quy định việc bán đấu giá hàng hóa không cần phải có giấy phép. Tuy nhiên, bán đấu giá bất động sản và chứng khoán phải có giấy phép do Phòng Thương mại cấp. Để có được giấy phép này, người yêu cầu phải chứng tỏ khả năng và được đánh giá bởi một chuyên gia đủ điều kiện làm việc với một tổ chức đào tạo đã đăng ký. Việc bán đấu giá hàng hóa nguy hiểm hoặc nhạy cảm như vũ khí, động vật sống thì phải có giấy phép bổ sung. Theo quy định của luật, bán đấu giá cần phải được đăng ký với Phòng Thương mại. Bên cạnh đó, người đứng đầu Phòng Thương mại có quyền phê chuẩn trình độ chuyên môn của đấu giá viên tại các đại lý bất động sản hoặc đại lý cổ phiếu bằng cách tham chiếu đến bất kỳ một hoặc nhiều điều kiện như: đã hoàn thành một khóa học liên quan về bán đấu giá; đã hoàn thành một thời gian đào tạo trong một hoạt động cụ thể về bán đấu giá và đạt được một tiêu chuẩn năng lực trong một hoạt động cụ thể về bán đấu giá.

2. Xử lý vi phạm

a) Các hành vi vi phạm bị xử lý

– Ở Hoa Kỳ (bang Florida), pháp luât về đấu giá quy định cụ thể các hành vi vi phạm của các công ty đấu giá, đấu giá viên, đấu giá viên tập sự. Các hành vi vi phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản bao gồm: vi phạm pháp luật về thương mại hoặc kinh doanh của bang Florida hoặc của bang nơi tiến hành cuộc bán đấu giá; miêu tả không đúng về hàng hóa được đem bán đấu giá; giới thiệu sai về giá trị sử dụng, giá trị hoặc tình trạng của tài sản đó của đấu giá viên hoặc công ty đấu giá hoặc của những đại diện hoặc được sự đồng ý của đấu giá viên; không ghi chép, thanh toán hoặc hoàn lại tiền hoặc tài sản thuộc sở hữu của đấu giá viên hoặc của công ty đấu giá thông qua cuộc bán đấu giá trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc bán đấu giá; quảng cáo sai, gian dối hoặc không trung thực; bất kỳ hành động nào liên quan đến giao dịch bán tài sản mà chứng tỏ ý đồ không tốt hoặc không trung thực; sử dụng hoặc cho phép sử dụng người tham gia đấu giá, người đại diện của đấu giá viên hoặc chủ sở hữu tham gia với mục đích nâng giá hoặc cò mồi; trình bày những nội dung không chính xác trong đơn đề nghị cấp phép; từ chối hoặc sao nhãng trách nhiệm của đấu giá viên hoặc của những người nhận tiền nhà nước để nộp vào ngân khố và theo quy định của pháp luật; vi phạm pháp luật hoặc quy tắc hành chính về hành nghề theo quy định của đạo luật Florida về bán đấu giá tài sản hoặc lệnh của Uỷ ban đấu giá Florida hoặc của cơ quan; có giấy phép hành nghề tương đương nhưng đã bị thu hồi, đình chỉ hoặc bị bang, lãnh thổ hoặc quốc gia khác thu hồi, đình chỉ giấy phép; người bị kết án hoặc bị tuyên có tội ở bất kỳ bang nào về tội có liên quan trực tiếp đến việc hành nghề hoặc khả năng hành nghề đấu giá viên. Mỗi đấu giá viên hoặc công ty đấu giá phải duy trì một tài khoản uỷ thác hoặc thanh toán riêng của một ngân hàng có bảo hiểm hoặc gửi ở hiệp hội nhận tiền gửi tiết kiệm và cho vay đặt tại bang này và số tiền nhận được của người khác từ bán đấu giá tài sản phải được gửi vào tài khoản này;

– Ở Úc (bang New South Wales), pháp luật đấu giá quy định hai hành vi là đấu giá giả (làm hồ sơ tham dự giả tại một cuộc đấu giá) và thông đồng (thông đồng với ai đó can thiệp vào cạnh tranh tự do và công khai tại phiên đấu giá) là việc làm bất hợp pháp khi tham dự cuộc đấu giá.

b) Thẩm quyền và hình thức xử lý

– Ở Hoa Kỳ (bang Florida), Uỷ ban đấu giá Florida là cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về bán đấu giá và đưa ra các hình thức xử lý kỷ luật như: Từ chối chứng nhận đề nghị cấp giấy phép; thu hồi hoặc đình chỉ giấy phép; xử phạt hành chính với mức không quá 1.000 USD cho từng vi phạm hoặc mỗi vi phạm riêng lẻ; cảnh cáo; buộc đấu giá viên phải chịu sự giám sát trong một thời hạn và phải tuân theo các điều kiện được Uỷ ban đấu giá Florida quy định, bao gồm cả việc quy định đấu giá viên phải hoàn thành kỳ thi cấp giấy phép; yêu cầu người vi phạm phải bồi thường cho khách hàng mà quyền lợi bị vi phạm. Bằng chứng của việc bồi thường là giấy chứng nhận có chữ ký và chứng thực của khách hàng hoặc người đại diện cho khách hàng.

Ngoài các hình thức xử lý kỷ luật trên, cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh có quyền đề nghị Toà án quyết định hoặc đưa ra các biện pháp xử sự thích hợp khác đối với người có những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Về quỹ bồi thường đấu giá: cũng giống như các hoạt động nghề nghiệp khác ở Hoa Kỳ, bán đấu giá tài sản có Quỹ bồi thường đấu giá để bảo đảm khắc phục kịp thời những hậu quả phát sinh trong hoạt động bán đấu giá tài sản, bảo vệ quyền lợi cho những người bị thiệt hại. Quỹ bồi thường đấu giá do Uỷ ban đấu giá Florida quản lý, Quỹ bồi thường đấu giá dùng để bồi thường cho các trường hợp như: người được cấp phép có hành vi vi phạm gây ra thiệt hại phải trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại khi có yêu cầu đòi bồi thường theo quy định của pháp luật và được Toà án và Uỷ ban đấu giá Florida chấp nhận. Thiệt hại thực tế có thể bao gồm cả lệ phí Toà án, tuy nhiên không bao gồm phí của luật sư hoặc tiền phạt do gây thiệt hại. Số tiền được trả từ Quỹ bồi thường đấu giá không được vượt quá 50.000 USD đối với mỗi yêu cầu hoặc nhiều yêu cầu phát sinh từ cùng một giao dịch hay cuộc bán đấu giá hoặc tổng số tiền không vượt quá 100.000 USD đối với mỗi người được cấp phép.

Việc bán đấu giá được tiến hành trên cơ sở từng hợp đồng thoả thuận hay sự uỷ quyền sẽ được coi như là một giao dịch hoặc cuộc bán đấu giá đơn lẻ ngay cả khi được tiến hành và nhiều thời điểm hoặc địa điểm. Thời hiệu của yêu cầu được bồi thường từ Quỹ bồi thường đấu giá là hai năm kể từ thời điểm xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc kể từ thời điểm hành vi đó được phát hiện hoặc phải được phát hiện. Uỷ ban đấu giá Florida không được đưa ra quyết định thanh toán cho yêu cầu từ Quỹ bồi thường đấu giá trừ khi người có yêu cầu đã chứng minh đầy đủ với Uỷ ban rằng họ đã thực hiện những biện pháp đúng đắn và hợp lý để khắc phục thiệt hại do người có giấy phép gây ra và đã thực hiện biện pháp nhằm làm giảm số tiền yêu cầu đối với Quỹ bồi thường đấu giá.

– Ở Úc (bang New South Wales), đối với hành vi đấu giá giả và thông đồng khi tham gia đấu giá được xem là hành vi bất hợp pháp. Nếu người làm hồ sơ tham dự giả cho người bán, người đó có thể bị truy tố và bị phạt lên đến $ 55,000. Người bán tài sản, người yêu cầu trả giá cũng có thể bị phạt đến $ 55,000. Đấu giá viên có thể bị Phòng Thương mại New South Wales xử lý kỷ luật và phạt tiền lên đến $ 11,000. Hình phạt này áp dụng đối với đấu giá viên khi làm hồ sơ tham gia đấu giá giả. Với hành vi thông đồng dàn xếp giá thì mức phạt tiền tối đa là 55.000 USD./.


SOURCE: HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (NGÀY 20/10/2015 –27/11/2015)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: