Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2058/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI HAI DOANH NGHIỆP GÓP VỐN ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

Kính gửi:

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Trả lời công văn số 1087/BCVN-TCLĐ ngày 10/6/2011 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam về việc thực hiện hợp đồng lao động khi góp vốn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về việc giải quyết chế độ đối với người lao động khi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn với Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam) để thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thì việc giải quyết chế độ đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động và Điều 6 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ.

2. Theo trình bày tại công văn số 1087/BCVN-TCLĐ thì Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt sẽ tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ số lao động của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện sang làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, như vậy sau khi bàn giao, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động mà Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã ký đối với người lao động hoặc người lao động và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có thể thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 33 của Bộ luật Lao động.

3. Trước thời điểm chuyển giao sang Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt mà người lao động làm việc tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện thực hiện chấm dứt hợp đồng đã ký với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo đúng quy định tại Điều 36, 37, 38 của Bộ luật Lao động thì Tổng công ty Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ.

4. Đối với người lao động sau khi đã bàn giao sang Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt mà bị mất việc làm hoặc thôi việc tại thì Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thì Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm giải quyết chế độ thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động; mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động (thời gian tính trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm bao gồm cả thời gian người lao động đã làm việc tại Công ty Dịch vụ Tiết kiệm bưu điện trước đây).

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trả lời Tổng công ty biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: