admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2062/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIẢI ĐÁP CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Trả lời công văn số 63/CSDT-LĐTL ngày 9/5/2011 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc giải đáp chế độ cho người lao động, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì khi người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật (chấm dứt theo Điều 36, Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung) thì công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

Vì vậy, trường hợp bà Thanh, sinh ngày 12/11/1956 (chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu) thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng pháp luật thì công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

2. Trường hợp ông Lê Văn Minh:

Trường hợp ông Minh, 56 tuổi, có 21 năm đóng bảo hiểm xã hội và 17 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, tại thời điểm ông Minh có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động mà công ty chưa làm thủ tục để giải quyết chế độ hưu trí cho ông Minh thì công ty phải trả trợ cấp thôi việc cho ông Minh theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

3. Trường hợp bà Trần Thị Mai:

Trường hợp bà Mai, 46 tuổi, có 22 năm đóng bảo hiểm xã hội và đã giám định y khoa và bị suy giảm khả năng lao động 62%, vì vậy, khi bà Mai có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động mà đã giám định sức khỏe theo giới thiệu của công ty để giải quyết chế độ hưu trí thì bà Mai không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên và điểm b, khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Trường hợp ông Trần Thanh Hải:

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì việc giám định y khoa phải có giấy giới thiệu của người sử dụng lao động và giấy đề nghị giám định khả năng lao động của người lao động.

Vì vậy, trường hợp ông Hải, 49 tuổi, có 21 năm đóng bảo hiểm xã hội và 16 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, không có giấy đề nghị giám định suy giảm khả năng lao động và có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển sang làm cơ quan khác thì công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc theo đúng quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thực hiện theo đúng quy định.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: