Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1998/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÝ HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP KHI CỔ PHẦN HÓA

Kính gửi:

Tổng Công ty cổ phần VINACONEX

Trả lời công văn số 001466/2011/CV-PTNL ngày 01/6/2011 của Tổng Công ty CP VINACONEX về việc hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng lao động đối với người lao động sau khi cổ phần hóa, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động, trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động.

Vì vậy đối với người lao động đã được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, khi chuyển sang công ty cổ phần, người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện hợp đồng lao động đã ký, trường hợp có thay đổi về nội dung hợp đồng lao động đã ký thì hai bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc ký lại hợp đồng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công ty cổ phần VINACONEX biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: