admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1208/LĐTBXH-KHTC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2011 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG VỚI MỨC LƯƠNG THẤP, NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ HỘ NGHÈO CÓ ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo có đời sống khó khăn; Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011 về việc hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Căn cứ đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và mức trợ cấp khó khăn quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011, tiến hành rà soát, kiểm tra, lập danh sách đối tượng chú ý tránh sai sót, trùng lĩnh và thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công đã được giao năm 2011. Việc chi trả trợ cấp thực hiện như sau:

+ Lần thứ nhất: thực hiện trong tháng 4/2011, mức trợ cấp là 150.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; mức trợ cấp là 50.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Điểm a, b, c Khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011.

+ Lần thứ hai: thực hiện trong tháng 5/2011, mức trợ cấp là 100.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; mức trợ cấp là 50.000 đồng/người đối với đối tượng quy định tại Điểm a, b, c Khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 07/2011/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2011.

– Tổng hợp nhu cầu kinh phí tăng thêm do thực hiện chính sách trợ cấp khó khăn nói trên và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/5/2010 (chi tiết theo mẫu biểu đính kèm) để làm căn cứ bổ sung dự toán năm 2011. Trong khi chờ được bổ sung dự toán kinh phí, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động sử dụng dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2011 đã được giao để kịp thời chi trả trợ cấp khó khăn cho đối tượng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để hướng dẫn, giải quyết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: