admin@phapluatdansu.edu.vn

AI BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN HỢP PHÁP KHI TÀI SẢN NÀY BỊ KÊ BIÊN XỬ LÝ THI HÀNH NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN CỦA NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG

CHÂU VŨ – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 26/7/2010, Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 14/2001/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC (gọi tắt là Thông tư) về việc hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, Thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2010. Tại Điều 6 của Thông tư có quy đinh như sau:

“…Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm mà người phải thi hành án bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản của mình cho người khác, không thừa nhận tài sản là của mình mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên để thi hành án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu có tranh chấp thì Chấp hành viên hướng dẫn đương sự thực hiện việc khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được thông báo mà không có người khởi kiện thì cơ quan thi hành án xử lý tài sản để thi hành án…”(Điều 6 của Thông tư liên tich).

Xét thấy việc Thông tư quy định như trên là không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba (người nhận chuyển nhượng tài sản), bởi người nhận chuyển nhượng tài sản là người ngay tình, họ không hề biết người chuyển nhượng tài sản cho họ là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Hai bên tiến hành thủ tục chuyển nhượng tài sản một cách hợp pháp, tuân thủ các quy định của pháp luật về chuyển nhượng tài sản và không bị bất kỳ một cơ quan có thẩm quyền (như Toà án, cơ quan Thi hành án, cơ quan quản lý tài sản có đăng ký quyền sở hữu ở địa phương…) ngăn chặn nên việc chuyển nhượng đã hoàn thành, người nhận chuyển nhượng đã hoàn tất các thủ tục để thực hiện quyền sở hữu tài sản của mình theo quy định của pháp luật Dân sự nên tài sản này là tài sản hợp pháp của họ được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm, tài sản của người phải thi hành án không bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn tức là vẫn cho phép tài sản được giao dịch và không bị hạn chế phạm vi giao dịch. Pháp luật Dân sự không buộc người thứ 3 phải biết đó là tài sản cần để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người chuyển nhượng tài sản cho mình. Người thứ 3 thiết lập giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản một cách hợp pháp, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và không bị các cơ quan chức năng nghiêm cấm thì không thể kê biên tài sản đó để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án là người chuyển nhượng tài sản.

Hơn nữa việc quy định kể từ thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm mà các bên chuyển nhượng tài sản thì cơ quan thi hành án được quyền kê biên xử lý tài sản đã chuyển nhượng cho người thứ 3 là không phù hợp quy định pháp luật vì tại thời điểm có bản án, quyết định sơ thẩm, pháp luật vẫn dành cho đương sự được thực hiện quyền kháng cáo và Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định sơ thẩm, cho nên bản án sơ thẩm sẽ chưa có hiệu lực pháp luật trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị. Vậy, tại thời điểm có bản án sơ thẩm mà tài sản của bị đơn không bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn việc giao dịch và bản án lại bị kháng cáo, kháng nghị thì cớ gì lại tước quyền chuyển nhượng tài sản hợp pháp của công dân?! Phải khảng định rằng trong trường hợp này, bị đơn trong vụ án được phép chuyển nhượng tài sản của mình (tài sản không bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn) cho người thứ 3 và người thứ 3 nhn chuyển nhượng tài sản này tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch chuyển nhượng tài sản sẽ là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản đó. Như vậy, nếu Thông tư cho phép cơ quan Thi hành án tiến hành kê biên tài sản trong trường hợp trên là ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nhận chuyển nhượng tài sản và vô hiệu hoá giá trị của việc thực hiện các thủ tục giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật (như các thủ tục công chứng, đăng ký sang tên chủ sở hữu tài sản…).

Việc quy định khi tài sản bị kê biên mà có tranh chấp thì Chấp hành viên hướng dẫn đương sự thực hiện việc khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là không phù hợp – bởi tài sản chuyển nhượng đã được hoàn tất các thủ tục để người thứ 3 đứng tên chủ sở hữu tài sản và người thứ 3 cũng đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình về nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật thì đây là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của họ. Không lý gì họ nhận chuyển nhượng tài sản một cách hợp pháp và đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật mà lại buộc họ phải khởi kiện ra Toà án để xác định lại quyền sở hữu của mình đối với tài sản đã nhận chuyển nhượng hợp pháp. Như vậy, ai sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người thứ ba khi họ thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản hợp pháp theo quy định của pháp luật, thiết nghĩ các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành Luật và hướng dẫn thi hành Luật cần có sự điều chỉnh nội dung này cho phù hợp để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp chính đáng của người nhận chuyển nhượng tài sản hợp pháp như nói trên./.

SOURCE: TÁC GIẢ CUNG CẤP

8 Responses

 1. Toi dong y voi nhung suy nghi nhu a Chau Vu Boi vi toi cung nam trong truong hop do,toi xin phep duoc ke lai su viec cua minh nhu sau Nam 2008 cha toi va 3 nguoi anh em trong ho toc la dong thua ke ngoi nha 532 ong ich khiem. Đong y ban ngoi nha do cho ba thu va co nhan tien coc cua ba thu la 1ty,trong do cha toi co nhan 200 trieu va hai nguoi cung nhan so tien nhu cha toi va 1 nguoi nhan 400 trieu( vi nguoi do giu ngoi nha tren nen nhan duoc 2 phan la 400). Moi nguoi nhan deu ky nhan so tien minh da nhan trong bien ban nhan coc. Trong luc lam giay to nha co truc trac nen khong ra duoc so cho ba Thu. Nen ba Thu co goi don den toa an quan khoi kien doi tien coc,tai co quan toa an bien ban hoa giai thanh co ghi 4 nguoi co trach nhiem tra tien cho ba Thu voi so tien la 1ty dong va tien phac coc la 250 trieu va ca 4 nguoi deu dong y tra so tien do cho ba Thu. Nhung khong hieu sao khi ra quyet dinh toa an lai dung tu ( lien doi) trong khi bien ban hoa giai thanh lai khong co ghi tu lien doi, co quan toa an lai khong goi bien ban hoa giai cung nhu quyet dinh cua minh cho cac duong su duoc biet vi la nguoi dan it am hieu ve phap luat, va cung khong duoc su giai thich cua tham phan xu ly vu khieu kien nen moi nguoi ngam hieu va y thuc rang minh nhan bao nhieu thi tra lai cho ba Thu bay nhieu va cong them tien phat coc moi nguoi 50trieu va nguoi nhan 400 la tien phat la 100 trieu. Neu nhu tai co qua toa an noi ro ra la lien doi se chiu moi trach nhiem de tra tien cho ba Thu thi chua chac gi da chiu. Khi co quyet dinh cua toa an ba Thu lam don yeu cau thi hanh an va co quan THA co ra thong bao tu nguyen THA, va cha toi da den THA nop so tien minh da nhan la 200 trieu va tien phat coc la 50 trieu co giay bien nhan cua THA va den ngay 20/5/2009 cha toi lam thu tuc cho tang toi can nha 74trieu nu vuong la tai san rieng cua cha toi, moi thu tuc cho tang ngay tinh hop ly va khong bi cac co quan chuc nang ngan chan va duoc Chu tich uy ban nhan dan quan cap so CNQSDđ. Nhung khong hieu CHV cua THA lai ra quyet dinh ke bien cuong che ngoi nha cua toi( nha 74 trieu nu vuong da duoc nha nuoc cong nhan va bao ve theo BLDS 2005 ) toi da lam don khieu nai den THA quan deu bi bac toan bo don va CHV lay thong tu lien tich 14 dien giai va cho rang cha toi lam nhu vay nham tau tan tai san nham tron tranh nghia vu THA. Thu hoi cha toi da tra tien va lam xong nghia vu cua minh thi noi tau tan tai san co dung khong. Trong khi cho tang can nha khong bi co quan nao ngan chan thi thu hoi luc do CHV lam gi va o dau den khi xong viec lai nhay vao ke bien nha cua toi co hop phap khong. Trong khi 3 nguoi con lai chua tra tien thi lai khong CHV da dong toi. Khong biet trong viec nay CHV co van de gi khong? Va lam nhu vay co trai phap luat khong. Chan thanh cam on va nho anh Chau Vu tra loi va huong dan em them de em am hieu ve luat phap them

 2. toi muon hoi la :gia dinh toi co mot manh vuon tu khi cha ong toi de lai .nhung co mot nguoi loi dung chuc quyen tu j lay mot so dien ti trong manh vuon cho vao so do cua ong ay khi kho duoc su cho phep cua gia dinh toi . gio toi hoi the co dung ko . xin ong tra loi cho toi biet . trong khi chu vuon dang con song tren manh vuon do

 3. Theo tôi thấy bản chất vấn đề mà bạn Châu Vũ băn khoăn chỉ có thể giải quyết khi sửa đổi Bộ Luật Dân sự, cần sửa đổi và quy định thống nhất thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất phù hợp với với nhau (cùng một thời điểm), vì nhà xây dựng trên đất, 02 vấn đề này không tách rời nhau. Dù nhà và đất là 02 đối tượng thuộc 2 luật điều chỉnh khác nhau là Luật Nhà ở và Luật Đất Đai, tuy nhiên 02 Luật này và Bộ Luật dân sự cần có sự thống nhất thời điểm chuyển quyền sở hữu vì nhà phải xây trên đất, không thể tách riêng được.
  Thực tiễn áp dụng pháp luật để bảo về quyền lợi cho người thứ 3 trên thực tế đúng là có nhiều bất cập. Tôi cũng có 1 người bạn nằm trong trường hợp mà anh đã nói. Đúng là cần phải có 1 chế tài của pháp luật để điều chỉnh nhằm bảo về quyền và lợi ích cho người thứ 3.

 4. T/b:
  tôi nói điều này thêm để bạn dễ hiểu hơn, Thông tư 14 chỉ đặt ra điều kiện:
  cơ quan thi hành án chỉ kê biên khi và chỉ khi, anh bán tài sản mà không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của anh.

  chào bạn !

  • Gửi bạn Phấn Khanh!
   Trước tiên, mình vô cùng cám ơn bạn đã quan tâm trao đổi về các quan điểm của bạn với mình. Cũng xin nói thêm đây không phải là tác nghiệp của 1 vụ việc việc thi hành án nào cả mà là quan điểm của 1 số cán bộ thi hành án.
   Nhưng bạn rất tận tình trao đổi, nên mình cũng bày tỏ cùng bạn thêm nhé, Bạn nói: Pháp luật có quy định ” Nếu tòa án tuyên bố giao dịch mua bán nói trên vô hiệu thì người thứ 3 được hoàn trả lại cho nhau như tình trạng ban đầu, người có lỗi trong giao dịch vô hiệu phải bồi thường như theo điều 137 bộ luật dân sự, mức bồi thường bao nhiêu là hợp lý, tôi nghĩ người thứ 3 sẽ không thua thiệt’ . Bạn thử nghỉ mà xem nếu tôi và bạn là người thứ 3 này, bạn nghỉ như thế nào…! Thực tiễn mà nói quy định này triển khai trên thực tế nếu muốn phát huy hết tác dụng của nó nên chăng phải có 1 chế tài kèm theo. Nếu tòa tuyên giao dịch vô hiệu, mình trả lại tài sản, bên kia không trả lại tiền thì sao, tiếp tục đi yêu cầu cơ quan THA đòi nợ ạ. Tự nhiên pháp luật làm khổ người thứ 3 vậy ! Bạn ơi nếu mình ở vị trí họ mới thấy thương họ bạn ạ!
   Thực tế chúng tôi cũng chẳng áp dụng quy định này tại Thông tư 14 để triển khai vào công việc để mà làm gì, vì vướng mắc rồi lại tốn thời gian giải quyết khiếu nại!
   Mặt khác tôi thấy điều bạn chia sẽ rất hay và đúng như tôi băn khoăn đó là “Thông tư 14 chỉ đặt ra điều kiện:
   cơ quan thi hành án chỉ kê biên khi và chỉ khi, anh bán tài sản mà không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của anh”! Theo bạn mình phải làm sao…thí dụ bạn và tôi là người thứ 3 mua tài sản của A (người có nghĩa vụ phải thi hành án – mà mình không biết), giao dịch đã hoàn thành, tài sản đã được chuyển quyền sở hữu, tôi và bạn trả tiền cho A đủ, A sử dụng tiền đó vào mục đích gì mình làm sao bắt buộc họ được! Sau đó A sài hết tiền, không THA, cơ quan THA kê biên tài sản A bán cho bạn và tôi. Bạn chịu không? Tôi thì tôi hỏng chịu rồi đó. Vì pháp luật quy định vậy tôi và bạn sẽ chuốt khổ vào thân!
   Cám ơn bản. Xin khép lại phần trao đổi với bạn ở đây, rất mong trao đổi qua thư điện tử cùng bạn qua Địa chỉ email chauvu.vtu@gmail.com

 5. tôi rất vui vì các bạn đã tham gia và biết đến diễn đàn này, tôi biết đến trang web này đã lâu, nhưng ít khi thấy đồng nghiệp của mình đem những vấn đề tác nghiệp lên diễn đàn để bàn luận.
  Riêng boăn khoăn của bạn Châu Vũ như ở trên, tôi thấy có nhiều người làm thi hành án cũng có cùng ý kiến như bạn, theo thông hiểu riêng tôi, tôi xin giãi bày cùng bạn thế này:
  luật pháp được ban hành ra để thiết lập, duy trì trật tự xã hội cũng như để đảm bảo các giao dịch, làm ăn đạt được mục đích đích thực của nó là làm cho xã hội phát triển, mục tiêu tốt đẹp này được ghi nhận và đảm bảo thi hành tại chương VI bộ luật dân sự, cụ thể tại điều 122, điều 128, điều 132, bạn có thể thấy, nếu một người thực hiện giao dịch với mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, cũng như thực hiện giao dịch với động cơ gian dối, làm cho giao dịch không phản ánh đúng động cơ, mục đích của các bên tham gia giao dịch, hay nói dễ hiểu hơn ở vấn đề bạn đang nói, là thực hiện giao dịch để tẩu tán tài sản là vi phạm trật tự xã hội, xã hội sẽ không còn giao dịch, không phát triển vì mất niềm tin, nên những loại giao dịch như vậy có thể bị tuyên vô hiệu.
  Dẫn những điều luật trên và nói ra 1 vài ý nghĩa của nó, để mình nói với bạn rằng, Thông tư 14 hiện nay (trước kia là thông tư 12) là cũng với mục đích như vậy, là để bảo vệ các giao dịch hợp pháp trong xã hội. Nếu 1 người thực hiện giao dịch vay mượn tài sản thì sẽ phát sinh nghĩa vụ trả nợ và quyền đòi nợ của người cho vay mượn, quyền đòi nợ của người này được thực thi và đảm bảo bằng nghĩa vụ trả nợ của người kia, Ai thực thi và đảm bảo quyền đòi nợ đó, pháp luật bạn ạ. Thông tư 14 ra đời là nhằm đảm bảo quyền đòi nợ của bên cho vay mượn – được thực thi và đảm bằng nghĩa vụ của bên đi vay mượn.
  Bây giờ tôi thử mạo muội trả lời bạn về việc Ai là người đảm bảo lợi ích cho người thứ 3,
  Người thứ 3 mua lại tài sản của người có nghĩa vụ trả nợ, đúng là nhiều khi không biết được nghĩa vụ trả nợ của người có tài sản bán cho mình. Nếu như vậy là họ đã gặp rủi ro pháp lý khi giao dịch với người bán tài sản để tẩu tán tài sản, bán tài sản rồi không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
  Nếu tòa án tuyên bố giao dịch mua bán nói trên vô hiệu thì người thứ 3 được hoàn trả lại cho nhau như tình trạng ban đầu, người có lỗi trong giao dịch vô hiệu phải bồi thường như theo điều 137 bộ luật dân sự, mức bồi thường bao nhiêu là hợp lý, tôi nghĩ người thứ 3 sẽ không thua thiệt.
  Đến đây tôi nghĩ ít nhiều bạn đã hình dung được, người thứ 3 được bảo vệ như thế nào rồi.
  Trong thời buổi thông tin cởi mở hiện nay, để hạn chế thấp nhất rủi ro pháp lý như ở trên, theo tôi nghĩ người thứ 3 không quá khó khăn để làm được.

  một vấn đề khác , tôi cho là bạn đã nhầm khi đọc hiểu thông tư 14.
  Thông tư 14 không ngăn chặn giao dịch của người có nghĩa vụ trả nợ (không ngăn cản việc chuyển nhượng, cầm cố thế chấp v.v …)
  thông tư 14 chỉ ngăn cản việc tẩu tán tài sản, tức là nếu 1 người chuyển nhượng, cầm cố thế chấp ….
  mà không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình thì cơ quan thi hành án vẫn kê biên tài sản và theo tôi hiểu thì các giao dịch trên đều vô hiệu.
  Đã hết giờ làm rồi, đôi điều trao đổi cùng bạn,
  mong phản hồi

 6. Nhân đề tài trên tôi xin có ý kiến có tính tham khảo của Luật sân sự của Pháp như sau:

  Tố quyền tiêu hủy, tố quyền phế bãi (tạm dịch của cụm từ Action paulienne) được Luật của Pháp thừa nhận cho những người có quyền (chủ nợ) không có được một đặc quyền ưu tiên nào trên tài sản của người có nghĩa vụ (con nợ) được quyền xin tiêu hủy những hành vi gian xảo của người có nghĩa vụ với mục đích chuyển nhượng một phần hay toàn phần tài sản của mình cho một người thứ ba nhằm làm tiêu hao toàn phần hoặc một phần sản nghiệp của mình. Ví dụ một con nợ tặng cho một bất động sản của mình cho người thân hoặc bán bất động sản đó để biến thành tiền nhằm tránh khỏi bị sai áp. Như vậy mục đích của tố quyền này là đem trở lại khối gia sản của người có nghĩa vụ phần tài sản đã thoát ra từ sự gian lận của người này. Bộ Dân luật Cộng hòa Pháp đã thừa nhận quyền nói trên tại điều 1167 theo đó: “Người có quyền cũng có thể nhân danh cá nhân khởi kiện chống lại các hành vi của người có nghĩa vụ đã thực hiện một cách gian lận có hại đến quyền của mình”.

  Tố quyền này chỉ được công nhận nếu con nợ có những hành động làm giảm đi khối tài sản hiện có chứ không thể áp dụng đối với những hành vi của con nợ có thể làm tăng khối tài sản đó. Ví dụ chủ nợ của một con nợ không thể xử dụng tố quyền này để chống lại hành vi của một con nợ từ chối nhận một vật tặng vì hành vi này không làm cho con nợ nghèo đi. Nhưng nếu con nợ lại từ chối một di sản không chúc thư, thì có thể xem hành vi này lại tự làm cho con nợ nghèo đi vì quyền thừa hưởng di sản này là một quyền luật định (trái với trường hợp hưởng di sản theo chúc thư, là một quyền ước định) và như thế lại nằm trong sản nghiệp (Patrimoine) của một người. Để hành xử tố quyền này, chủ nợ phải chứng minh sự gian xảo của con nợ.

 7. tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của tác giả về bài viết này!
  Tôi cũng đang gặp một sự cố về tình huống tuơng tự mà quy định của TTLT chưa thực sự giải quyết thấu tình đạt lý.
  Thiết nghĩ, giả sử luật quy định như thế nhằm bảo vệ quyền lời chính đáng của nguời đuợc thi hành án nhưng vô hình chung đã không xem xét kỹ luỡng quyền lợi của nguời thứ 3 ngay tình mà theo luật họ hoàn toàn có đủ quyền năng thực hiện các giao dịch về nhận chuyển nhựơng quyền sở hữu.
  Tôi thiết nghĩ cần ban hành một quy định khác phù hợp hơn để tránh tình trạng vuớng mắc,chồng chéo, phức tạp trong việc THA dân sự mà hiệu quả lại không cao như các quy định hiện nay của thông tư
  Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: