admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2258/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi:

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
(138 Giảng Võ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 165/CV-CL&CSYT ngày 25/5/2010 của quý Viện về việc hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thì các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được thực hiện thông qua ký kết hợp đồng giữa cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp với cá nhân trực tiếp làm dưới dạng hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế và các hợp đồng khác theo quy định của pháp luật, theo quy định tại khoản 2, mục II Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP nêu trên thì việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp giữa các bên tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật về hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ.

Vì vậy, trường hợp người lao động của quý Viện thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP nêu trên có ký kết hợp đồng lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

2. Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Khi người lao động thôi việc ở cơ quan, đơn vị thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, sau đó chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Theo quy định của Bộ luật Lao động thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, khi người lao động của quý Viện thực hiện giao kết hợp đồng lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật (đúng lý do và thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động) thì được trả trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật Lao động. Cách tính chế độ trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Viện Chiến lược và Chính sách Y tế biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: