admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1065/TTg – ĐMDN NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định nói trên có một số vướng mắc, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điểm sau đây:

1. Về tên gọi và chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Về tên doanh nghiệp: công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tổng công ty thuộc tập đoàn kinh tế khi chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giữ nguyên tên như khi là công ty nhà nước.

Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thêm loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn.

Về chủ sở hữu: công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi chủ sở hữu là Nhà nước.

2. Về Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

a) Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp và do chủ sở hữu đã được quy định tại Điều 3 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP bổ nhiệm, căn cứ vào từng doanh nghiệp và lĩnh vực chủ sở hữu cần giám sát mà cử Kiểm soát viên có trình độ chuyên môn thích hợp nhưng ít nhất phải có một Kiểm soát viên chuyên trách về lĩnh vực tài chính kế toán doanh nghiệp.

b) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể cử Kiểm soát viên từ đơn vị mình, từ cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư hoặc cơ quan khác có trình độ chuyên môn phù hợp sau khi đã thống nhất với cơ quan đó.

c) Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm Kiểm soát viên tại công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước quy mô lớn, quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. Đối với các công ty nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa mà đến ngày 01 tháng 7 năm 2010 chưa có quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và chủ sở hữu tiếp tục thực hiện các bước cổ phần hóa.

4. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, kinh doanh thua lỗ, mất hết vốn nhà nước, không đủ điều kiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì tiến hành cơ cấu lại nợ để chuyển thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nếu không sắp xếp được theo các hình thức trên thì tiến hành bán doanh nghiệp hoặc phá sản mà không cấp bổ sung vốn. Đối với các công ty mẹ mà có các doanh nghiệp thành viên thua lỗ nói trên, khi xác định vốn điều lệ của công ty mẹ được loại trừ các công ty này.

5. Đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty mẹ đang giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên thì trong năm 2010 phải thực hiện đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 21 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.

6. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước:

a) Thực hiện nghiêm túc việc chuyển công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đổi các Nhà xuất bản theo Luật Doanh nghiệp và Luật Xuất bản.

c) Trước ngày 15 tháng 7 năm 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả chuyển đổi công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài mất hết vốn nhà nước, tiến độ cổ phần hóa công ty nhà nước, tiến độ xử lý đối với doanh nghiệp thực hiện giải thể hoặc phá sản đến 30 tháng 6 năm 2010./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: