Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1791/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH PHÂN VÙNG ĐỊA BÀN ÁP DỤNG TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện lộ trình thống nhất mức lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp theo Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012, Chính phủ đã quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp theo 4 vùng. Việc phân chia mức lương tối thiểu theo vùng dựa trên các nhóm yếu tố phân biệt mức độ phát triển của các vùng về kinh tế, xã hội, thị trường lao động và khuyến khích ưu đãi đầu tư theo đề nghị của các địa phương. Hàng năm căn cứ vào sự thay đổi về kinh tế, xã hội và thị trường lao động của từng địa phương việc phân địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu vùng được điều chỉnh lại cho phù hợp. Để có căn cứ trình Chính phủ xem xét, quyết định việc phân vùng áp dụng tiền lương tối thiểu đối với các loại hình doanh nghiệp năm 2011, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số công việc như sau:

1. Rà soát, đánh giá việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý: Căn cứ vào phân vùng áp dụng tiền lương tối thiểu hiện tại của địa phương theo quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP, 98/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và điều kiện về kinh tế, xã hội, mức độ phát triển thị trường lao động, tiền công trên thị trường có tính đến yếu tố đầu tư để rà soát, đánh giá việc áp dụng tiền lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý của tỉnh, thành phố.

2. Trên cơ sở rà soát lại địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu vùng trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu phù hợp với thực tế của địa phương trên cơ sở:

a) Nguyên tắc:

– Địa bàn (tính đến cấp quận, huyện) có điều kiện tương đồng thì áp dụng chung một vùng (không phân vùng theo địa bàn cấp xã, khu công nghiệp, khu chế xuất …);

– Các địa bàn giáp ranh về địa giới hành chính chênh lệch không quá một vùng áp dụng tiền lương tối thiểu;

– Các địa bàn đề xuất điều chỉnh không tăng hoặc giảm quá một vùng so với vùng hiện hành đang áp dụng (có chú ý đến địa bàn giáp ranh của các tỉnh lân cận).

b) Sau khi dự kiến đề nghị điều chỉnh vùng áp dụng tiền lương tối thiểu phải tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Liên đoàn Lao động, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên địa bàn (nếu có), Liên minh hợp tác xã, các Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có) và các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố phương án điều chỉnh địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu dự kiến

c) Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện phương án phân vùng áp dụng tiền lương tối thiểu vùng của các địa bàn trong tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ quyết định.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai thực hiện việc rà soát, điều chỉnh phân vùng áp dụng tiền lương tối thiểu các địa bàn trong tỉnh và tổng hợp kết quả (biểu kèm theo) gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 30/7/2010 để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: ……..

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT
PHÂN VÙNG ĐỊA BÀN ÁP DỤNG TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU

(Kèm theo công văn số … ngày … tháng … năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …)

Số TT

Tên Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Vùng áp dụng tiền lương tối thiểu hiện hành

Vùng áp dụng theo đề nghị mới

Ghi chú (nêu rõ lý do điều chỉnh, so sánh với các vùng giáp ranh…)

1

2

3

4

5

       
         
         
         

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: