admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 37/BXD-QLN NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ ĐàCẤP

Kính gửi:

Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 221/SXD-HT ngày 29/4/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về vấn đề nêu trên, ngày 07/9/2009 Bộ Xây dựng có văn bản số 118/BXD-QLN ngày 07/9/2009 trả lời Sở Xây dựng Kom Tum việc thu hồi giấy chứng nhận theo hướng: về nguyên tắc, cơ quan nào cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Tuy nhiên, ngày 21/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2009). Như vậy, hiện nay việc giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận, trong đó có nội dung về đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum nghiên cứu quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ để đảm bảo thực hiện việc đính chính, thu hồi giấy chứng nhận theo đúng quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: