admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 34/BXD-QLN NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG TRẢ LỜI CÔNG VĂN SÔ 3195/SXD-QLN&CS CỦA SỞ XÂY DỰNG TPHCM VỀ VIỆC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẤT KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ

Kính gửi:

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3195/SXD-QLN&CS ngày 27/4/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà đất không có người thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật hoặc có người thừa kế nhưng không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Việc xác định và phân chia di sản thừa kế là nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà chưa xác định được người thừa kế và chưa có người quản lý nhà ở đó thì Nhà nước tạm thời quản lý và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc quản lý nhà ở này.

2. Trường hợp sau khi có thông báo mà xác định được người thừa kế di sản thì Nhà nước giao lại nhà ở đó cho người thừa kế để họ làm thủ tục công nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật; nếu người thừa kế không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản thì phần di sản này được chia cho các đồng thừa kế khác (nếu có).

Trường hợp hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự mà không có người thừa kế thì Nhà nước thực hiện xác lập sở hữu toàn dân và quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà ở này được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố căn cứ vào hồ sơ của từng trường hợp cụ thể và đối chiếu với các quy định của pháp luật để giải quyết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: