admin@phapluatdansu.edu.vn

NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 – 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ V về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 bao gồm:

1. Các cơ sở giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

2. Các cơ sở giáo dục khác được quy định tại Điều 69 của Luật Giáo dục.

Điều 2. Học phí

Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Điều 3. Đối tượng không phải đóng học phí

Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp.

Điều 4. Đối tượng được miễn học phí

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.

6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

7. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

8. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

9. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

Điều 5. Đối tượng được giảm học phí

1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;

c) Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

Điều 6. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, không thuộc các xã quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

1. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu học phí. Cấp bù học phí (theo mức học phí của các trường công lập trong vùng) cho học sinh là con của người có công với nước, các đối tượng chính sách học mẫu giáo và phổ thông ngoài công lập. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường.

3. Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này với mức 70.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác… thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Điều 8. Không thu học phí có thời hạn

1. Khi xẩy ra thiên tai, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc vùng bị thiên tai.

2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục trong các trường hợp đột xuất quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện tại Điều 7, Điều 8 Nghị định này được cân đối trong ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chương 3.

QUY ĐỊNH HỌC PHÍ

Điều 10. Nguyên tắc xác định học phí

1. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân. Từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015, mức học phí và chi phí học tập khác không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.

2. Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập: mức thu học phí thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học.

3. Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo.

4. Cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí. Các cơ sở giáo dục phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học (đối với giáo dục mầm non và phổ thông) và công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học (đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học) đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Điều 11. Khung học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông

1. Căn cứ vào nguyên tắc xác định mức học phí tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này và thu nhập bình quân hộ gia đình của các vùng trong cả nước, quy định khung học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2010 – 2011 như sau:

Vùng

Năm học 2010 – 2011

1. Thành thị Từ 40.000 đến 200.000 đồng/tháng/học sinh
2. Nông thôn Từ 20.000 đến 80.000 đồng/tháng/học sinh
3. Miền núi Từ 5.000 đến 40.000 đồng/tháng/học sinh

2. Từ năm học 2011 – 2012 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

3. Căn cứ vào khung học phí của Chính phủ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng ở địa phương mình.

4. Xác định học phí đối với chương trình chất lượng cao.

Các trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Điều 12. Học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

1. Mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập theo các nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 như sau:

Presentation01

2. Mức trần học phí đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 được xác định theo hệ số điều chỉnh như sau:

Presentation02

3. Mức trần học phí đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập quy định như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên

Presentation1

4. Học phí học đối với sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: được thu theo thỏa thuận với người học nghề.

5. Học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập chương trình đại trà: căn cứ vào trần học phí từng năm học, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng và Thủ trưởng các trường, các cơ sở đào tạo thuộc Trung ương quản lý, quy định học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo.

6. Học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học của các doanh nghiệp nhà nước: căn cứ vào chi phí đào tạo, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức học phí cho các nhóm ngành theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép. Mức học phí phải công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học để người học biết trước khi tuyển sinh.

7. Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 150% mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

8. Học phí đào tạo theo tín chỉ: mức thu học phí của một tín chỉ được xác nhận căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ đó theo công thức dưới đây:

                                       Tổng học phí toàn khóa

Học phí tín chỉ  = ————————————————-

                                        Tổng số tín chỉ toàn khóa

Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học.

9. Xác định học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao và đào tạo cho người nước ngoài

a) Học phí của chương trình đào tạo chất lượng cao

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép và phải công khai mức học phí cho người học biết trước khi tuyển sinh.

b) Học phí đối với người nước ngoài học ở các cơ sở giáo dục Việt Nam do các cơ sở giáo dục quyết định.

Chương 4.

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ

Điều 13. Thu học phí

1. Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

2. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp Kho bạc Nhà nước. Biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 14. Sử dụng học phí

1. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Điều 15. Quản lý tiền học phí và chế độ báo cáo

1. Cơ sở giáo dục công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước. Cơ sở giáo dục ngoài công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để đăng ký hoạt động.

2. Các cơ sở giáo dục thuộc mọi loại hình đều có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền; và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp.

3. Thu, chi học phí của cơ sở giáo dục công lập phải tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Các quy định trước đây về miễn, giảm học phí và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ. Khoản 3 Điều 7 Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011; đối với học sinh mẫu giáo, học sinh phổ thông thuộc các đối tượng được hưởng hỗ trợ của ngân sách nhà nước tại Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II thì vẫn tiếp tục thực hiện đến hết tháng 5 năm 2011 từ tháng 6 năm 2011 được thực hiện mức hỗ trợ theo Nghị định này.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

144 Responses

 1. em đang là sinh viên đại học chính quy năm thứ 3, gia đình em thuộc hộ nghèo, nhưng không phải là dân tộc thiểu số, vậy năm 2013 này em có được miễn giảm học phí không ạ? những năm trước thì được nhưng năm nay không biết sao phòng Công tác sih viên không chấp nhận đơn của em.

 2. cho em hỏi:em là sinh viên năm thứ 3 nhưng em làm đơn xin miễn giảm học phí muộn năm thứ 3 em mới nộp hóa đơn và giấy tờ để lấy tiền miễn giảm nhưng phòng giáo dục lai nói la năm thứ 1 muộn nên không lấy được tiền,chỉ lấy được năm thứ 2 và 3 thôi.cho em hỏi như thế có đúng không ạ?

 3. cho em hỏi rằng em đang theo học khoa khí tượng thủy văn và tài nguyên nước chuyên ngành khí tượng thủy văn thuộc trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội. theo NĐCP thì ngành cuar em thuộc ngành nặng nhọc độc hại và được hưởng 7o% học phí vậy em cần chuẩn bị những giấy tờ gì để được hưởng quyền trợ cấp này ạ
  em xin cảm ơn

 4. Em học y chuyên ngành Cử nhân xét nghiệm đa khoa là chuyên ngành độc hại.Nhưng em ra trường vào tháng 9 năm 2011.Xin hỏi như vậy em có thuộc diện được giảm 70% học phí hay không? 0974685964

 5. em hiện đang là sinh viên đại học y dược tp HCM, vậy cho em hỏi, ngành học của em có thuộc ngành học tiếp xúc với hóa chất độc hại không a? Và có được giảm 70% học phí không?

 6. em đang sống o xã Long Hiệp,Trà Cú,Trà Vinh ,đang học trường ĐH Nguyễn Tất Thành có được giảm 100% học phí k?

 7. Tôi hiện là sinh viên đang theo học ngành môi trường,không biết tôi có được nằm trong diện được miên giảm học phí không?

 8. e là sinh viên cư trú tại kontum có hộ khẩu đăng ký tại xã sa ngĩa mà sao lên xin giấy miễn giảm học phí mà nhà trường đòi giấy xác nhận vùng cao lả sao.Mà trong nghị định ghj chỉ cần photo hộ khẩu là được.

 9. e la sinh dai hoc da nang phan hieu tai kon tum, ba e la thuong binh hang 3/4. vay e co duoc nhan mien giam ko?

 10. e sinh viên khoa công nghệ sinh học trường viện đại học Mở Hà Nội..không biết e có được miễn giảm không và nếu mất những hóa đơn tiền thì có được xét miễn gimar nữa không

 11. Con tôi hiện 3 tuổi đang có hộ khẩu tại Phường Chiềng Lề thành phố Sơn la cùng ông bà, còn vợ chồng tôi hộ hẩu tại phường Tô Hiệu – thành phố Sơn la , Khi nộp hộ khẩu của cháu, cô hiệu trưởng bảo là trường hợp này không được vì cháu ở với ông bà.

 12. cho tôi xin hỏi, tôi thuộc diện được cấp tiền hỗ trợ học phí. Nhưng năm học 2011-2012 tôi không biết mình thuộc diện này nên tôi không có làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ. Vậy năm nay tôi có thể bỏ sung được không? nếu được thì làm như thế nào? mẫu đơn ra sao? tôi xin chân thành cám ơn!

 13. Em là sinh viên trường Đại học sư phạm tphcm,hiện em đang học ngành Ngôn ngữ Anh hệ ngoài sư phạm. Ngành em học hằng năm phảj đóng học phí. Theo Nđ49 thì em thuộc diện có cha mẹ đang sống ở vùng biên giới nên được thanh toán học phí tại điạ phương. Nhưng khi em mang hóa đơn học phí đến phòng Thương binh xã hội huyện thì họ bảo là không giải quyết với lí do là học Đại học sư phạm không phải đóng tiền,nhưng ngành em học là em thi vào và hệ ngoài sư phạm nên phải đóng học phí,và huyện nói dù có hóa đơn vẫn không được thanh toán. Vậy cho em hỏi huyện trả lời như vậy là đúng không ạ? Bởi trường ĐH Sư phạm là trường công lập và gia đình em có hộ khẩu xã biên giới. Rất mong nhận được sự tư vấn!

 14. mình thuộc diện ven biển được miễn giảm học phí, chương trình này được triển khai từ năm 2010, mà năm nay mình mới được nhận, vậy xin hỏi là mình có được nhận tiền trợ cấp của 2 năm là năm 2010 và 2011 không?

 15. Tôi xin hỏi về trường hợp của tôi là: vợ chồng tôi là sĩ quan đang phục vụ trong Quân chủng Hải quân, vợ tôi công tác ở 1 đơn vị ở thành phố Hải Phòng, tôi đang công tác ở Đảo Trường Sa, vậy theo quy định của nghị định thì con tôi (1 cháu học tiểu học, 1 cháu học mầm non) có thuộc các đối tượng được miễn giảm học phí không? Nếu được thì tôi phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì?
  Mong sớn nhận được hồi âm.
  Trân trọng cảm ơn.

 16. Như vậy những học sinh, sinh viên ngoài công lập thì không thuộc diện miễn giảm học phí và hỗ trợ phải không ạ?

 17. Tôi là con của thương binh hạng 4/4, Tôi là sinh viên cũ của trường Đại học công nghiệp TP.HCM. Khi tôi học cao đẳng tại trường công nghiệp, tôi có làm sổ ưu đãi để được hửơng chế độ tại địa phương. Do thất lạc trong quá trình người nhà gửi sổ ưu đãi vào để xin trường xác nhận, có kỳ tôi đã xin xác nhận trễ và gửi về địa phương thì bên chế độ bảo là trễ, trễ kỳ này kỳ sau tôi không được nhận lại của kỳ trễ hay có thể nhận vào kỳ tiếp theo đó. Ở địa phương tôi đã không giải quyết cho tôi.
  Và học xong cao đẳng tôi tiếp tục học lien thong đại học theo trường mình đã học luôn. Theo nghị định 49 thì tôi được miễn giảm học phí và đưa biên lai và xác nhận của trường về địa phương để nhận lại số tiền học phí đã nộp ở trường. Tôi cũng đã gửi và xin xác nhận đầy đủ của trường gửi về địa phương, nhưng đến nay, tôi đã tốt nghiệp đang chờ lấy bằng đại học mà địa phương vẫn chưa giải quyết số tiền học phí tôi đã nộp. Bên chế độ của địa phương chỉ trả lời bằng miệng là do trường của tôi thu học phí cao hơn so với quy định của nhà nước. Nếu vậy thì tôi không được trợ cấp gì về học phí trong trường hợp này sao? Trường tôi theo học cũng là trường công lập, và trường thu học phí thế nào thì sinh viên phải đóng thế, giờ bảo trường thu học phí cao mà những người thuộc diện như chúng tôi không được giải quyết gì thì tôi thấy không thoả đáng. Tôi đã hỏi nhiều nơi mà không thấy phản hồi gì. Qua đây tôi mong nhận được sự giúp đỡ để giải toả phần nào thắc mắc.
  Xin chân thành cảm ơn!

 18. toi la sinh vien truong dh công nghiep tp ho chi minh.toi vua la con thuong binh 51%,vua thuoc dien khu vuc bai ngang,vua hoc nghanh doc hai,vay xin cho toi biet toi duoc mien giam hoc phi tai truong huong nhung uu dai gi trong qua trinh hoc,xin chan thanh cam on!!!!

 19. e la sv nam 3 cua truong dh spkt tphcm. e hoc nganh chế tạo máy.thuộc diện ngành học nặng nhọc độc hai. từ trước tới giời e chưa làm đơn miễn giãm học phí.và bây joi e đang làm đơn gửi về pctsv cua trường và trường đã xác nhận. nhưng ở phòng ldtbxh huyện thạnh Hóa đòi phải có tời giấy xác nhận thuộc diện ngành nặng nhọc độc haị nữa thì cấp tiền. rồi e lên trường làm tời giấy xác nhận mà o trường xác nhận. vậy cho e hỏi e phải làm thế nào mới nhận lại được tiền miễn giảm đây?

 20. e là sv nam 3 cua truong

 21. Chào! Hiện em đang là sinh viên năm 3 trường đại học Nông Lâm Huế. Em có điều muốn hỏi như sau: Em sinh sống thuộc khu vực xã Bình An_ Huyện BÌnh Sơn Tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2010- 2011, em được biết nghị định và qua phòng công tác sinh viên của Đại Học Huế để tiến hành thủ tục thì mọi việc rất dễ dàng. Năm nay, khi Đại Học Huế chuyển công tác này về cho các trường con thì em lại không làm được thủ tục miễm giảm học phí này nữa. Mặc dù em có giấy xác nhận của xã về việc em là đối tược thuộc vùng được miễn giảm theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP, nhưng trường luôn cho rằng xã em không có, chỉ còn 1 thôn duy nhất được hưởng chế độ này, và thôn nơi em ở không cón được hưởng nữa. Em đi hỏi bạn bè các trường khác thì hầu như tất cả các bạn của xã em đi học cao đẳng, đại học như em điều làm được dễ dàng và đã nhận lại được tiền trợ cấp. Vậy trường hợp của em có thể giải thích như thế nào ạ???????

 22. địa chỉ thường trú của em thuộc xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, thuộc diện cận nghèo(thu nhập =150% so với hộ ngheo), không biết có được hỗ trợ học phí cho hệ Đại học chính quy không ạ?

 23. em ở vùng dc miễn giảm cho em hỏi thủ tục cần để làm giấy tờ để dc trợ cấp là gì ạ. em thấy chỗ em học sinh cấp 2 3 dc nhận trợ cấp 70.000d. em hiện là sv thì cần làm j để nhận và nhận ở đâu

 24. Mình học hệ Hoàn Chỉnh ĐH Công Lập(KHTN HCM),nhà trường đã xác nhận đơn ngành độc hại và có đơn đề nghị miễn giảm học phí.Nhưng khi đi ra TBXH người ta lại đưa 1 nghị định khác,ko phải nghị định 49 và nói Hệ Hoàn Chỉnh ko dc miễn giảm.vậy họ làm đúng hay sai?

 25. Tôi là sinh viên khoa công nghệ thông tin thì có được giảm 70% học phí không? Tại sao tôi thấy có trường thì được giảm nhưng có trường lại không được giảm? mong được hồi đáp sớm.

 26. Cho tôi hỏi.hiện tại tôi là sinh viên nghành điện tử viển thông.vậy có được hưởng chế độ giảm 70% học phí.như điều 5 khoản 1 không?và nếu được giảm thì giảm trong 4 năm tôi học đại học hay là như thế nào?
  xin cảm ơn.mong được giải đáp sớm 🙂

 27. Cho tôi hỏi.hiện tại tôi là sinh viên nghành điện tử viển thông.vậy có được hưởng chế độ giảm 70% học phí.như điều 5 khoản 1 không?

 28. Em là sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Mỏ – Địa chất, chuyên ngành khoan khai thác, vậy ngành em học có nằm trong danh mục những ngành làm việc trong môi trường độc hại của Nghị định không?

  Theo em biết có một số địa phương, việc thực hiện đã đi vào thực tế, đấy là sinh viên học các ngành học thuộc nhóm ngành sẽ chịu môi trường làm việc độc hại sẽ được miễn giảm 70% học phí theo đúng quy định. Nhưng tại địa phương em, khi đi hỏi ở phòng Lao động thương binh xã hội huyện thì họ bảo Nghị định đó không áp dụng ở địa phương (em ở Bình Lục- Hà Nam), trong khi đó tại huyện lân cận là huyện Thanh Liêm thì cán bộ tại Phòng LĐTBXH trả lời rằng chúng em chỉ được nhận lại 50% học phí, vậy anh chị có thể giải thích giúp em được không?

  Em chân thành cảm ơn.

 29. co chu oi cho chau hoi. chau la sinh vien Dai hoc su pham, chau khong mat hoc phi, nhung nha chau o ngoai dao? thi chau co duoc ho tro tien chi phi hoc tap khong ah?

 30. em là sinh viên liên thông trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM. trước em học thì được miễn 100% học phí (xã bãi ngang ven biển), vậy bây giờ em có được miễn hoặc giảm học phí nữa không ạ? và thủ tục như thế nào. em cũng em qua mấy thông tư rồi nhưng vẫn k hiểu. mong được giải đáp sớm.

 31. xin cho em hỏi là:theo nghị định 49/2010/NĐ-CP,Ngoài tiền học phí miển giảm theo mức quy định của BGDĐT.Thì khoản chi phí đào tạo theo chất lượng cao của từng trường em có được miễn hoặc giảm không?

 32. Anh chị ơi. em là sinh viên năm 4 ĐH kinh tế Đà Nẵng, nhưng em chưa nhận được số tiền hoàn trả học phí nào của địa phương cho em hết, Em thuộc đối tượng miễn học phí trong nghị định số 49/2010 của chính phủ, em có hỏi địa phương thì các cô chú nói là nhà nước nợ. Nhưng em thấy các tỉnh khác vẫn nhận bình thường mà.

 33. Toi thay Nghi dinh nay ra doi lam nhwung doi tuong la con cua nguoi co cong cung nhu doi tuong thuoc dien mien, giam hoc phi gap nhieu kho khan. thiet nghi nha nuoc mien giam tai truong nhu nhung nam vua qua de cho nguoi dan khong phai lam thu tuc ruom ra va mat thoi gian. Dau nam vay muon tien cho con nop hoc phi roi cuoi nam moi nhan duoc. neu vay ngan hang thi lai me lai de ra lai con. kho khan lai cang kho khan. rat mong nha nuoc som co cach giai quyet de nguoi dan do vat va.

 34. cho em hỏi nghị định 49/2010/nđ-cp không áp dụng cho trường dân lập .vậy đối với trường dân lập thì áp dụng đơn gì để được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.em xin cảm ơn!

 35. tôi là sinh viên năm cuối ngành công nghệ sinh học trường đại học cửu long,(ngành tôi đang học có tiếp xúc với hóa chất độc hại ),vậy có được miển giảm theo quy định không?

 36. Nguyen Duong
  Sao ban dau con tra loi xong xao lam, ma gio dau mat het roi
  Luat Viet NAm oi Luat Viet Nam
  That la dang buon

 37. Xin cho em hoi:em dang hoc lien thong chinh quy truong dai hoc HANG HAI.ho khau thuong tyu cua em o Xa Hoang Tien, Huyen Hoang Hoa,Tinh Thanh Hoa.Xa em thuoc vung kinh te dac biet kho khan,theo quy dinh cua Chinh Phu thi tat ca hoc sinh,sinh vien thuoc vung kinh te dac biet kho khan nay se duoc mien giam hoc phi.Nhung em lam don xin BGH truong DH HANG HAI ma em dang theo hoc xac nhan cho am duoc mien giam hoc phi thi nha truong khong dong y.Vay e viết thư này mong cơ quan pháp luật giải thích cho e hiểu.em xin chan thanh cam on.

  • Em hiện đang học liên thông hệ chính quy trường đại học kiến trúc Tp HCM .Hộ khẩu thường trú của em ở xã Phước Hòa ,huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định, Xã em thuộc khu vực bãi ngang mà theo quy định học chính quy trường công lập thì được miễn giảm học phí vậy em có được miễn giảm học phí không ạ, Cô dì chú bác nào biết tư vấn giúp em với, em xin chân thành cam ơn.

 38. em là sinh viên nghành quản lý môi trường vây em có được giảm 70% tiền học phí không ah?

 39. Em hiện đang học liên thông hệ chính quy trường đại học Thương Mại .Hộ khẩu thường trú của em ở xã Minh Tân ,huyện Thuỷ Nguyên ,tp Hải Phòng.Các bạn của e học ở các trường ĐH chính quy khác đều được miễn giảm học phí .Nhưng em làm đơn xin BGH trường Thương Mại em đang học liên thông thì nhà trường không đồng ý .e viết thư này mong cơ quan pháp luật giải thích cho e hiểu

 40. Em hiện đang học liên thông hệ chính quy trường đại học Thương Mại .Hộ khẩu thường trú của em ở :xã Minh Tân ,huyện Thuỷ Nguyên ,tp Hải Phòng.Các bạn của e học ở các trường ĐH chính quy khác đều được miễn giảm học phí .Nhưng em làm đơn xin BGH trường Thương Mại em đang học liên thông thì nhà trương không đồng ý .e viết thư này mong cơ quan pháp luật giải thích cho e hiểu

 41. Em đang học tại trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, hệ đào tạo ngoài sư phạm nên vẫn phải đóng học phí. Gia đình em thuộc đối tượng: Xã biên giới biển nên cũng được miễn học phí. Nhưng hiện nay tại địa phương, các cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội không chấp nhận đơn xin cấp tiền hỗ trợ học phí bởi lí do học ở trường sư phạm, chưa có cơ chế miễn học phí cho trường hợp của em. Anh chị có ai biết cách nào giải quyết trong trường hợp này ko chỉ giúp em với. Chứ mình ko được miễn học phí thì bất công quá. Chẳng biết phải nhờ ai giúp nữa.
  Thank you very much!

 42. Cho em hỏi học ngành xây dựng có xếp vào nhóm ngành độc hại, nặng nhọc hay không vậy ? Cô, chú anh chị nào biết trả lời giúp em. em cam ơn nhiều.

 43. em đang học trường DH CNTP TPHCM hiện là sinh viên năm nhất
  quê em ở xã nhơn lý tp quy nhơn tỉnh bình định,vậy có phải theo nghị định 49 thì em thuộc diện được miễn học phí đúng không ạ.Cô, chú anh chị nào biết trả lời giúp em. em cam ơn nhiều.

 44. Nghị Định Của Bộ Chính Phủ mà Các Xã Các Huyện Có Làm Cho Đâu

 45. cho hỏi ngành Y có phải là ngành độc hại ko?

 46. Cho e hỏi: hiện e đang học liên thông hệ ĐH chính quy của HVTC .. e học xong CĐ năm 2008 nhưng tới năm 2010 e mới học liên thông tiếp, vậy e có thuộc diện được hỗ trợ miễn giảm học phí không ạ?
  Phòng LĐTBXH thì bảo e làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm rồi xin xác nhận của trường HVTC, e sang trường xin thì lại bảo vì e học xong CĐ rồi hơn 1 năm sau mới đi học nên ko được.. vậy theo nghị định số 49/2010 e có thuộc diện được hỗ trợ miễn, giảm học phí không ạ?

 47. Sao thời này lắm kẻ coi trời bằng vung zdậy. có phải đi guốc trong bụng nhau không ” Toàn xài bằng giả cả mà ai hơn ai còn phải xét” cấp trên đưa quyết định xuống cấp dưới coi như chưa thấy mà chưa thấy thì khỏi phải làm “coi như mù mà” ai lam gi được nhau.

 48. Sau khi đoc nghị định 49/2010NĐ-CP và alm2 một số` giấy tờ để được hưởng chế độ miễn học phí cho đứa con mới 5 tuổi của tôi sao mà gian nan thế đúng là hành là chính không biết được giảm bao nhiêu tiền nhưng tiền xăng xe đi lại biết nói làm sao “phải bằng bố của cha nhà thờ quá” tiền giảm học phì gì gì đó còn ở trên mây zdậy.

 49. Em tốt nghiệp cao đẳng năm 2010, nhưng không đủ điều kiện để liên thông là bằng khá.Vì vậy em phải đợi đến năm 2011 em mới liên thông được. Em là con thương binh hạng 3/4.Vậy cho em hỏi trường hợp của em có được hưởng trợ cấp xã hội không? và em có được miễn học phí giống 3 năm cao đẳng không ạ?

 50. em hiện là sinh viên năm 3 trường Ngoại thương. em thuộc đối tượng được miễn học phí. Từ năm học trước thì trường em có yêu cầu về địa phương nhận tiền miễn giảm học phí. Nhưng trường em học tín chỉ. Mà địa phương lại trả học phí theo mức trần là 290k/tháng. Tuy nhiên nếu tính theo tín chỉ thfi riêng học kì này em đã mất 2780k rồi. Vậy cho em hỏi là có quy định nào khác về bù học phí đối với hình thức học tín chỉ không ak

 51. Hộ khẩu của em ở tỉnh xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thuộc diện 135 vùng sâu vùng xa.2 năm đầu em được miễn học phí nhưng năm nay theo nghị định mới, không biết em có được miễn học phí tiếp không? làm thế nào để biết được miễn hết hay chỉ giảm một số phần trăm thôi?
  Em xin chân thành cảm ơn.

 52. em là sv khoa Hóa, trường DH KHTN.TP.HCM
  Ngành e học tiếp xúc với nhiều loại hóa chất độc hại
  trong nghị định 49 của bộ GDDT thì các ngành độc hại được giảm 70% học phí, e đã làm đơn gửi lên trường mà trường ko ký xác nhận.
  cho e hỏi : ngành e học có được xác nhận là ngành độc hại ko? Liệu e có được giảm 70% học phí ko? Em phải làm gì?
  e xin chân thành cảm ơn

 53. Em sinh song va co ho khau o tinh Dak Lak, thuoc vung cao nen em da lam don de nghi ho tro hoc phi (theo mau), nhung sau do nha truong thong bao nhung nhung hoc sinh co ho khau o thi tran khong duoc ho tro va em phai hoan tra lai so tien ho tro truoc do thi moi duoc lay giay bao trung tuyen dai hoc. Cho em hoi viec lam nhu vay cua truong co dung theo quy dinh ho tro mien giam hoc phi theo nghi dinh cua chinh phu hay khong?

 54. em thuộc ngành công nghệ thực phẩm có được giảm 70% học phí hay không?

 55. gia đình em thuôc hộ nghèo, em học trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh, chuyên ngành công nghệ may vậy em có được giảm hoc phí hay không? khi e làm giấy xác nhận xin giảm học phí và trợ cấp tại trường thì được, mà em về phòng thương binh lao động xã hội huyện thì cán bộ tai phòng noi em khong được hưởng chính sách trên. em mong được sự giúp đỡ của mọi người em xin cảm ơn!

 56. em là con bệnh binh hiện tại đang hoc trường dân lập, em làm mất quyển sổ xanh xác nhận là con thương binh bệnh binh, vậy em đang học trường dân lập thì có làm lại được quyển sổ đó không?

 57. HỌC THẠC SĨ THÌ ĐƯỢC HƯỞNG 1,5 LẦN ĐẠI HỌC PHẢI KHÔNG Ạ?? AI TRẢ LỜI GIÚP EM..

 58. cho em hỏi em là sinh viên có bố mẹ có hộ khẩu thường trú tại biên giới biển vậy có thuộc diện được giảm học phí không nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

 59. cho em hỏi những nghành nghề đôc hại và nặng nhọc ở nghị định này gồm những ngành gì vì em thấy nghị định này ghi chung quá.

 60. Tôi là giáo viên dạy học tại xã Vùng Cao. Nay tôi đang theo học lớp nâng chuẩn đại hoc hệ tại chúc. Nhơ vậy tôi có được giảm học phí và được hỗ trợ chi phí học tập không? Nếu được giảm thì thủ tục làm như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn

 61. tôi là con thuộc diện hộ nghèo đang học cao đẳng vậy có được miễn giảm học phí hay không

 62. Nghị định 49 này có áp dụng cho học viên “sau đại học” không ạ?

 63. Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp vậy tôi xin hỏi con tôi đang học lớp nhà trẻ có được miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010 hay không?

 64. Gia dinh em thuoc ho ngheo, o khu vuc1 me em la nguoi dan toc Tay, vay em co duoc mien giam hoc phi khong a?

 65. Tôi là con thương binh hạng 4/4. Năm 2008 thôi có theo học CĐ nghề nhưng đc 1 năm tôi chuyển ngành học trường khác. Toàn bộ tiền học phí năm học đó tôi đã đc nhận lại.Nhưng sau khi xin dấu xã nhận của trường tôi đang học thì địa phương báo tôi phải làm đơn ghi lý do chuyển trường, xác nhận của trường và nói rằng việc trả tiền ưu đãi chỉ chấp nhận cho 1 trường. Tôi đã đọc Nghị định 49/2001/NĐ-CP nhưng vẫn không rõ lắm.Bạn nào hiểu rõ xin chỉ giúp tôi?

 66. toi o xa bien gioi bo me la nguoi dan toc tay. toi co lam don xin mien giam hoc phi va tro cap tu hoc ki 2 nam hoc 2010-2011 hoc phi nhung hien nay toi van chua nhan duoc tien tro cap. toi xin hoi toi phai nhan tien o dau va khi nao nhan duoc

 67. xã em thuộc vùng bãi ngang thì có chế độ miễn hay giãm học phí gì không?? nếu có thì mấy anh chị cho em xin cái file được không??
  cám ơn các anh chị nhiều

 68. toi đang hoc đại học trường ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM hệ liên thông từ trung cấp lên đại hoc .hộ khẩu tôi ơ xã ĐẠ TỒN, HUYỆN ĐẠ HUOAI, TỈNH LÂM ĐỒNG .Vậy theo nghị định này tôi có đươc hương chế độ trợ cấp học phí không. và thủ tục làm như thế nào .xin cảm ơn

 69. Hai vợ chồng tôi công tác tại vùng biên giới từ tháng 10 năm 2000 đến nay nhưng chưa có hộ khẩu thường trú mà chỉ đăng ký tạm trú, hiện có 2 con, cháu lớn sinh năm 2000, năm 2005 cháu về sống cùng ông bà ở Thái Bình, đến tháng 7 năm 2011 chúng tôi đón cháu vào sống cùng cha mẹ và đi học lớp 6, cháu nhỏ sinh năm 2007, năm nay học mẫu giáo, vậy tôi hỏi hai cháu của tôi có được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập không?

 70. em là sinh viên trương dại hoc cong nghiẹp tphcm em hoc ngành hóa phân tich thuọc khoa cong nghe hoa em có làm giấy miễn giãm hoc phí giảm 70% do sinh vien hoc ngành chát độc hại .em có gởi về phòng thương binh và lao đông xã hội tỉnh bình dinh yêu cầu được giải quyết nhưng họ nói khong đươc vay là đúng hay sai em phải làm thế nào

 71. Em đang là sinh viên năm 3 của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên. Cho em hỏi: ba em là cụ chiến binh đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, vậy em có được miễn giảm học phí theo qui định của nhà nước không?

 72. hiên nay trường tôi đang thực hiện quyêt định 33/QĐ của HĐND tỉnh là không thu học phí đối với các cháu con nông dân,còn con cán bộ công chức và các cháu nhà trẻ vẫn thu tiền học phí vậy tiền này chúng tôi sử dụng như thế nào là đúng .xin cảm ơn!

 73. Vậy em tôi hiện đang là sinh viên trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk thì thuộc trong diện không phải đóng học phí, nhưng năm học 2010 đã đóng rồi thì giờ có nhận lại tiền được không? Nếu được thì nhận như thế nào? Tôi đã làm đơn xin miễn giảm nhưng vẫn chưa thấy Bộ thương binh trả lời.

 74. he ngoai cong lap thi dc mien giam hoc phi o? va neu dc mien giam thi nhan o dau? anh chi giup em! em cam on!

 75. em thuộc đối tượng miễn giảm và đang theo học trường cao đẳng ngoài công lập vậy em có được miễn giảm theo quy định tại nghị định này không, tại sao TT 29/2010 HD NĐ này không có phụ lục hướng dẫn cho các đối tượng ngoài công lập?

 76. Noi chung la nghi quyet 49/2010 nd-cd con nhieu bat chac,vi sao lai ko tro cap mien giam cho hc sinh,sinh vien luon tai truong nhu cac nam khac ma phai ve xa,gay nhieu tro ngai,e hc truong cd nghe bac giang,la hc sinh sinh di hc het cap 2 vua di hc cap 3 va trung cap nghe,e lam don xin mien giam hc phi,len huyen huyen bao lop o xa,xa thi bao chua biet cai nghi dinh nay,den luc biet rui,thi xa lai bao truong cd khong dc,phai truong thpt moi dc,cu chay di chay lai nhieu lan,tien xang con nhieu hon tien duoc

 77. anh chị ơi cho em hỏi là học sinh tiểu học có được hỗ trợ chi phí học tập không và nếu được hỗ trợ thì làm thế nào

 78. Tôi ở xã Hoà Hiệp Huyện Xuyên Mộc Tỉnh BRVT, xin hỏi có thể làm đơn miễn giảm học phí được không?

 79. e la sinh vien thuoc dien thcs di hoc nge
  theo nghi dinh 49 cua nha nuoc thi e se duopc mien giam 50% hoc phi tai sao k nhan duoc
  tai sao chinh phu dan hanh ngi dinh ma lai k kem theo van ban huong dan cho cac dia phuong.viec nay gay nhieu kho khan cho viec hoc cua e
  mong co quan nha nuoc som co huong dan cu the

 80. Em co ho khau tai Bu Dop- Binh Phuoc (thuoc vung bien gioi kho khan) va dang hoc tai truong Trung Cap Au Viet, em co duoc huong quyen loi mien giam hoc phi va ho tro chi phi hoc tap khong?

 81. trong nghi dinh 49 co ghi doi tiong giam hoc phi la Hs mau giao va Hs pho thong. Vay trong Hs pho thong co gom ca Hs hoc bac Tieu hoc khong?

 82. Tôi ở TX Buôn Hồ – tỉnh ĐakLak . cho đến hôm nay tức ngày 26/04/2010 một số phụ huynh mới ồ ạt đi chứng giấy để đựơc ” Hỗ trợ chi phí học tập” theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP.” Vậy tôi muốn hỏi ở vùng tôi con em đang đi có được hưởng theo chế độ đó không? và cơ quan nào phải đứng ra thông báo cho học sinh?

 83. cho em hoi làm đơn hổ trợ miễn, giảm học phí đến ngày nào là hết hạn nọp vậy ạ? em nghe nói đến ngày 1/5/2011 het hạn có dung khong /

 84. cho em hoi em la sinh vien dai hoc dan lap lac hong nha o khu vuc tay nguyen thi co duoc tro cap hoc phi khong

 85. em o khu vuc 1 nhung ko co vung cao zay co dc giam hoc phi ko

 86. em o khu vuc 1 co duoc giam hoc phi ko va don xin giam hoc phi phai mua do dau

 87. da cho em hoi! em sinh ở Quảng Ngãi, hiện em dang học liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy tại Đắk Lắk, và hiện giờ em đang có hổ khẩu tại Đắk Lắk.Vậy em có được phụ cấp lệ phí học không ah?

 88. cho em hỏi.Em là sinh viên truong dự bị dại học dân tộc tw.sau khi học 1 năm ở truong này em dựơc di học tại truong dh khtn .trong giấy báo nhập học có ghi em thuộc diện cử tuyển.như vay em co duoc mien hoc phi tai truong dh khtn theo dieu 4 khoan 7,8 khong…..rat mong anh tra loi ! Em xin cam on !

 89. Cho e hoi khi nao thj chj tra laj hoc phj laj ah. E xjn cam on

 90. gia đình tôi hiện đang sinh sống tại vùng cao và đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây. Tôi có cháu học đại học y theo hệ liên kế đào tạo( Đào tạo theo địa chỉ). hàng năm nộp học phí cho sở giáo dục & đào tạo, sở sẽ nộp cho nhà trường. Vậy cháu nhà tôi có đựoc hỗ trợ miễn giảm học phí theo NĐ 49/CP không

 91. cho e hoi : Thôn PHước Thiên -Xã Bình Hải_ Huyện Bình Sơn_Tỉnh Quảng Ngãi có được là xã thuộc vùng bãi ngang ven biển và thuôc vùng xã khó khăn hơn không?

 92. e la sinh vien truong dh nha trang
  que e la xa bInh Hai -Binh Son_ Quang Ngai
  nhung nguoi ban cung xa cua hoc o cac truong khac thi duoc mien giam hoc phi nhung truong e dang hoc thi khong duoc mien
  va e muon hoi tai sao nhu vay?

 93. em la sinh vien thuoc khu vuc 3 gia canh kho khan lieu em co duoc mien giam hoc phi hay khong

 94. em la trương thị nga hiện đang học năm 3 trường đh kinh tế đà nẵng . em nghe nói là từ năm 2011 là không giảm học phí cho sinh viên là con nhà nghèo . điều đó có đúng không ạ!

 95. em thuộc đối tượng miễn hoc phí, như các năm trước thì không cần phải đòng học phí, nhưng Qđ mới thì học kì này thì vẫn phải đóng, và về phòng chính sách huyện để nhận lại học phí. Nhưng em lên huyện thì huyện bảo chưa có chỉ thị, vậy cho em hỏi khi nào thì mình được nhận lại tiền, và co chỉ thị nào nói về điều đó không? em xin chân thành cảm ơn.

 96. em dang hoc o truong cao dang kinh te ky thuat- thai nguyen. xa em thuoc xa bien gioi khu vuc II vay theo nghi dinh nay em co duoc mien giảm hoc phi khong?

 97. ba me em co ho khau tai huyen krong pak tinh dak lak vay em co duoc mien giam hoc phi k ? va theo nghi dinh so bao nhieu trong hang loat cac nghi quyet ?

 98. theo nghi dinh 49/2010/ND-CP thi o tinh dak lak theo nghi dinh so nao

 99. em dang hoc DH tai chuc la con cua BB mat suc Ld 61%. Theo nghi dinh nay thi em co duoc gi khong? neu duoc thi thu3 tuc phai lam nhu the nao? TKs

 100. Em doc quyet dinh 49/2010/ND-CP ma chang hiu j het!
  Nha e thuoc dien ho ngheo thi phai lam nhu the nao de duoc nhan ho tro day?

 101. E la sinh vien nam nhat truong cđ kt e thuoc dien khu vuc 1.vay e co thuoc dien duoc mien giam hoc phi khog?

 102. tôi là con thương binh, tôi đã tốt nghiệp trung cấp và đi làm được 3 năm, nay tôi học liên thông lên cao đẳng, xin hỏi như thế tôi có đươc miễn, giảm học phĩ nữa không?

 103. -Gia đình em thuộc diện hộ nghèo HKTT huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh được cấp sổ BHYT khám chữa bệnh cho người nghèo, học kì 2 năm trước được hưởng 50% học phí hệ đại học nơi em đang theo học nhưng đến học kì 1 năm nay lại ko được hưởng nữa, vậy em có được cấp bù học phí kì 1 vừa rồi không?
  – Kì 2 năm nay em có thuộc Đối tượng số 9 được miễn học phí không?

 104. gia đình em thuộc diện hộ nghèo, nhưng khi làm đơn miễn giảm lên trường thì trường không nhận bảo là diện hộ nghèo thì về địa phương nhận tiền trợ cấp. Nhưng khi về địa phương thì lại bảo là không có thông tin nào sinh viên miễn giảm về địa phương nhận lại tiền học phí cả. Giờ sắp hết kỳ 1 rùi mà em vẫn không biết làm sao để miễn giảm diện hộ nghèo. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ. Em xin cảm ơn

 105. gia dinh em thuoc xa mien nui, xa vung sau vung xa, xa em con la xa co hoan canh kinh te dac biet kho khan vay thi em co mien hay giam hoc phi. neu dc khi nao em se dc nhan lai tien hoc fi

 106. Lam on cho em hoi: Bo em la Bo doi, trong khang chien chong My, Bo em duoc tang Huan, Huy chuong Khang chien. Duoc Tinh uy va UBND tinh Quang Tri tang Ky niem chong Chien sy bao ve thanh co Quang Tri. Trong chien tranh bao ve Bien gioi phia Bac duoc tang Huan chuong chien cong bao ve Bien gioi. Nam 2003 tren duong lam nhiem vu, Bo em bi tai nan xe, duoc Hoi dong y khoa BQP giam dinh 32% thuong tat. hang thang Bo em deu duoc nhan tro cap TNLD – BNN. Hien nay Em dang la sinh vien Truong dai hoc Kien Truc Ha Noi, em gai em dang hoc lop 11 THPT tai que voi Bo Me gia yeu. Vay chung em co duoc mien giam hoc phi khong a ? Neu co duoc mien giam hoc phi thi em phai lam the nao a ? Em xin cam on .

 107. bố em bị tai nạn lao động và đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. như vậy em có được miễn hay giảm học phí không ạ?

 108. cho em hỏi nếu chúng em nộp học phí tại trường, mà chúng em thuộc diện miễn học phí thì chúng em có được nhận lại không, và nếu nhận tại địa phương thì cơ quan nào chịu trách nhiệm chi trả và mức chi trả là bao nhiêu?

 109. Em hiện là sinh viên đại học Mở TPHCM, hk trước em được nhà trường xét duyệt miễn giảm theo diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, và được miễn giảm học phí 100%, và lúc sinh hoạt đầu năm bên trường em cũng có báo là sinh viên được xét miễn giảm theo diện mồi côi thì các học kì sau khỏi phải nộp hồ sơ xin miễn giảm nữa, nhưng tới hk này bên trường em lại thông báo là trường không xét miễn giảm nữa mà đưa về cho địa phương , còn em vẫn phải đóng học phí , em thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, vậy giờ em muốn làm hồ sơ xin miễn giảm ra sao ?

 110. Em đang là sinh viên Học Viện CN Bưu Chính Viễn Thông. Theo Nghị định thì sinh viên vùng cao được miễn học phí. Vậy có thể nói rõ cho em biết vùng cao như thế nào thì được miễn học phí, vì hiện tại gia đình em đang sống tại một xã ở Đak Lak nhưng nhà trường không chấp nhận miễn học phí vì không thuộc xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên các bạn của em tại các trường khác thì được miễn học phí hoàn toàn. Xin giải thích cho em?

 111. Em là sinh viên trường Đại Học KHoa Học Tự Nhiên.Trong nghị định chỉ có hộ cận nghèo mới giảm 50%. Gia đình em thuộc hộ nghèo vậy em có được miễn giảm gì không ạ?

 112. em là một sinh viên của trường Đại Học KHoa Học _Thái Nguyên.em được biết thông tin mới về quyết định miễn, giảm học phí đối với những bạn như em o vùng đặc biệt khó khăn.theo quyết định trên em phải nộp tiền học phí tại nhà trường,sau đó làm đơn để láy lại tiền ở xã nơi cư trú phải không ạ?

 113. theo mục 7 điều 4 về miễn giảm học phí vậy cho em hỏi con của công an, bộ đội đang phục vụ trong nhà nước được hưởng tiền lương vậy con có được miễn học phí không

 114. con thương binh dc miễn học phí, nếu đóng 100% học phí cho nhà trường đại học thì làm thủ tục như thế nào để dc trả lại tiền đã đòng?

  • con thương binh dc miễn học phí, nếu đóng 100% học phí cho nhà trường đại học thì làm thủ tục như thế nào để dc trả lại tiền đã đòng?

 115. Em la con nuoi liet si nhung do khi cong tac tai dao truongsa bien ban cho nhan con nuoi bi that lac khi em lam thu tuc ho so chinh sach vao truong DHBK HANOI mac du em da lam don xac nhan dung la con nuoi liet si co xac nhan cua chinh quyen dia phuong va em da dc bo lao dong thuong binh xa hoi cap the gia dinh liet si vay em muon hoi tai sao nha truong van gay kho khan doi em pai co bien ban cho nhan con nuoi vay viec lam cua phong cong tac chinh tri the la dung hay sai?mac du trong suot cac bac hoc em deu dc giai quyet thoa dang va dc huong moi uu dai theo quy dinh cua chinh phu?em mong sao som nhan phan hoi tu co quan chuc nang! em xin chan thanh cam on!

 116. làm ơn cho em hỏi ???
  em là con của bệnh binh mất sức lao động 62% mọi năm em vẫn được miễn không phải đóng học phí vậy mà năm nay phòng kế toán bảo em phải đóng học phí rồi cầm há đơn về địa phương nhận lại só tiền đã đóng
  em xin hỏi phòng kế toán làm vậy có đúng không? tại sao không được miễn đóng học phí ngay từ trường mà lại thủ tục lằng nhằng vậy ? đóng rồi lại cầm giấy đi nhận lại , có phải lằng nhằng phức tạp hơn cho sinh viên và người nhà sinh viên hơn không?
  làm ơn trả lời giúp em . em xin cảm ơn

  • làm ơn cho em hỏi ???
   em là con của bệnh binh mất sức lao động 62% mọi năm em vẫn được miễn không phải đóng học phí vậy mà năm nay phòng kế toán bảo em phải đóng học phí rồi cầm há đơn về địa phương nhận lại só tiền đã đóng
   em xin hỏi phòng kế toán làm vậy có đúng không? tại sao không được miễn đóng học phí ngay từ trường mà lại thủ tục lằng nhằng vậy ? đóng rồi lại cầm giấy đi nhận lại , có phải lằng nhằng phức tạp hơn cho sinh viên và người nhà sinh viên hơn không?
   làm ơn trả lời giúp em . em xin cảm ơn

 117. Em hiện là sinh viên thuộc hộ nghèo. Em ở khu vực 2 nông thôn, trước đây số tiền học phí được miễn giảm 50% nhưng giờ trường có thông báo là những người thuộc hộ nghèo sẽ được trợ cấp thông qua PHÒNG NỘI VỤ Ở NƠI EM ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU.Em đang học ở VĨNH LONG mà hộ khẩu ở nghệ an. cho em hỏi là số tiền em được trợ cấp phải về huyện nhận phải không?
  Em cảm ơn!

  • em là sinh viên thuộc diên hộ nghèo trước đây em được giảm 50% tiền học phí.nhưng năm nay em nghe thông tin từ trường cho biết là hộ nghèo không còn được giảm học phí nữa,điều nạy có đúng không ạ?như vậy thì hộ nghèo sẽ được hưởng chế độ gì?

  • Em la sinh vien thuoc ho ngheo. Em dang hoc tai truong dai hoc xay dung. Truoc day viec mien giam hoc phi va ho tro chi phi hoc tap do nha truong giai quyet va chi tra. Nhung nay nha truong thong bao la viec nay se do nha nuoc chi tra theo nhi dinh so 49/2010/ND-CP. Nhu vay co quan nao se chiu trach nhiem thuc hien mien giam hoc phi cho em?

   • bạn tham khảo thêm thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của nghị định 49/20010NĐ-CP.Bạn nên hỏi lại trường về điều này vì thông tư mới ban hành sau.

 118. Em hien la sinh vien nganh ke toan hoc truong dai hoc cong nghiep TPHCM lien ket hoc tai Vinh-Nghe An. Hien nay em mo coi ca Cha lan Me nhung theo quy dinh cua nha truong thi phai co giay chung tu cua ca Cha va Me. Nhung hien nay giay chung tu cua Cha em khong co, ma Cha lai khong co ho khau o noi hien tai em o nen Uy Ban khong the chung nhan. Cha em mat hoi em con rat nho va o xa va em khong biet mot thong tin gi ve noi Cha hoi xua o ca. Vay cho hoi em phai lam the nao???

 119. Em hien la sinh vien nghanh kinh te truong dai hocj can tho.
  Cha Me em co ho khau thuong tru tai xa An Binh, Huyen Lac Thuy, Tinh Hoa Binh. Theo quy dinh thi xa em la xa dac biet kho khan theo quy dinh cua chinh phu Vay em co duoc mien hoc phi khong??

 120. Khi nào thì có thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP

 121. e dag theo học ngành dược đại học,theo hệ ngoài ngân sách,ra trường e phải phục vụ cho tỉnh Cà Mau,vậy e có được hỗ trợ tiền học phí không ạ.

 122. em đang học liên thông tại trường học viện tài chính.Em là con thương binh.2 học kì trước em đều được giảm học phí nhưng sang ki 3 thì không được giảm và học phí kì 3 lại tăng.Em có hỏi thì người thu học phí trả lời : theo nghị định mới 49 ra tháng 5 năm 2010 mức thu học phí tăng lên và sau này theo sẽ có văn bản chỉ đạo về việc trả lại học phí sau.cho em hỏi như trường hợp của em thì có được giảm học phí không và giảm bao nhiêu %

 123. trong mục các đối tượng được miễn học phí điều 2 có đối tượng là con gia đình các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. vậy cho tôi hỏi những xã nào thuộc xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hay nói cách khác làm sao tôi biết mình có thuộc xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không ?

 124. Em học ở trường thị trấn nhưng nhà em ở xã, có hộ khẩu ở xã ,vậy em có được giảm tiền học phí khong?

 125. Văn bản trên quy định theo mục 2 điều 7:Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường…
  Xin hỏi có phải nhà trường không phải xét miễn giảm và thu toàn bộ học phí không?

  • toi xin tra loi giup ban la: nha truong se khong xet mien giam nhu moi nam nua ma thu toan bo tat ca hoc phi cua sinh vien. con nhung ai duoc mien giam thi se duoc hoan tra truc tiep ngay tai dia phuong cua minh, cu the la noi ma hang thang ban nhan tien giay but.

   • bạn ơi ! nhưng tại sao bây giờ tôi đem biên lai thu học phí về địa phương thì không được nhận lại tiền, địa phương nói là do tôi học liên thông nên nàh nước không giải quyết, nhưng tôi học liên thông chính quy và trường công lập mà, và địa phương lại lấy văn bản số 5703/BTC-HCSN ra và trả lời rằng, cũng chưa bết rõ nữa, để xem sở có giải quyết không, nếu như vậy thì ai sẽ là người gải quyết phần đó và chi trả cho sinh viên??

    • BẠN ƠI MÌNH CŨNG GẶP TRƯỜNG HỢP GIỐNG BẠN. THẾ BẠN ĐÃ CÓ PHẢN HỒI. VÀ NHẬN ĐƯỢC TIỀN TỪ ĐỊA PHƯƠNG CHƯA?.
     -BỐ MÌNH MANG BIÊN LẠI VÀO PHÒNG THƯƠNG BINH LAO ĐỘNG XÃ HỘI NHẬN TIỀN NHƯNG MÀ NGƯỜI TA NÓI LÀ CAO ĐẢNG LIÊN THÔNG NÊN KHÔNG ĐƯỢC NHẬN TIỀN? HIỆN GIỜ MÌNH KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TIỀN NỮA?
     NẾU Bạn NHẬN ĐƯỢC THÌ BÀY MÌNH CÁCH GIẢI QUYẾT VỚI NHA??????????? THANKS NHÌU

 126. toi la con cua nguoi tham gia khang chien chong mi cuu nuoc bi nhiem chat doc hoa hoc duoc huong tro cap hang thang.Co duoc mien giam hoc phi theo nghi dinh 49 hay khong

 127. Em là con thương binh thuộc diện miên giảm học phí, Xin hỏi khi hoc Liên thông Đại Học có phải đóng Học Phí không?

 128. Tôi sợ rằng thu học phí thì số lượng học sinh bỏ học sẽ gia tăng, gây khó khăn cho công tác quản lý giáo dục. sẽ rất khó để giữ vững được phổ cập GD THCS trong những năm tiếp theo.

 129. toi la con cua nguoi tham gia khang chien chong Mi truoc ngay 30/4/1975 thi toi co thuoc dien mien giam hoc phi theo nghi dinh so 49 nay khong?

  • Theo Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 quy định thì bạn không thuộc đối tượng được miễn giảm học phí

   • Toi la thuong binh hang 3/4 -42%- con toi hoc nam thu 4 Dai hoc Ha Noi. ( Khoa Tai chinh Ngan hang)Moi nam deu duoc truong mien giam hoc phi, nam nay truong theo Nghi dinh 49 lai bat dong 100% hoc phi. Tai dieu 2 cua Nghi dinh 49 thi con toi van duoc mien hoc phi- Toi cho rang can bo nha truong da doc khong hieu Nghi dinh. Toi khieu nai viec nay vi con toi da chap hanh van dong 100% hoc phi. Mot Nghi dinh ban ra ma ai muon hieu kieu nao cung duoc thi loi thuoc ve ai ?

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: