admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4292/BCT-TTTN NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 11/2010/TT-BCT VỀ QUI CHẾ ĐẠI LÝ KINH DOANH DẦU KHÍ MỎ HÓA LỎNG DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Kính gửi:

– Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này, quy định: “Bên giao đại lý lựa chọn ký hợp đồng đại lý với tối đa 03 (ba) thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định làm tổng đại lý, đại lý”.

Nay được sửa lại như sau: “Bên giao đại lý lựa chọn ký hợp đồng đại lý với các thương nhân kinh doanh LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định làm tổng đại lý, đại lý”.

Đề nghị Sở Công thương và thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, thay thế cụm từ trên khi thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Văn bản này là bộ phận không thể tách rời Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công thương./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: