admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 570/TTg-ĐMDN NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2010/NĐ-CP

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty 91;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Nghị định số 25/2010/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2010. Để thực hiện Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (Tổng công ty 91):

a) Tổ chức nghiên cứu Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và xây dựng đề án chuyển đổi công ty mẹ của tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP. Trong quá trình xây dựng đề án chuyển đổi, Hội đồng quản trị các đơn vị nói trên cần lưu ý:

– Đối với tài sản của doanh nghiệp: căn cứ để xây dựng đề án chuyển đổi là báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

– Đối với thành viên Hội đồng thành viên: được chọn từ các thành viên Hội đồng quản trị mà không phải làm theo quy trình bổ nhiệm lại; đối với Kiểm soát viên thì thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

b) Đối với các Tổng công ty 91 mà chưa tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ – công ty con thì Hội đồng quản trị các đơn vị này có trách nhiệm xây dựng đề án chuyển đổi tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ – công ty con theo quy định tại Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ – công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong đó công ty mẹ và công ty thành viên 100% vốn nhà nước được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cổ phần hóa.

c) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty mẹ theo quy định của Nghị định số 25/2010/NĐ-CP; Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước (đối với tập đoàn kinh tế nhà nước) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

d) Đề án chuyển đổi và văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty mẹ phải hoàn thành và gửi Bộ quản lý ngành trước ngày 15 tháng 5 năm 2010. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án chuyển đổi, Bộ quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn bản để Hội đồng quản trị công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoàn chỉnh Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 6 năm 2010.

2. Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và nội dung trên đây, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phân công, phân cấp quy định tại Điều 3 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2010.

3. Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn những vấn đề về tài chính, tài sản có liên quan.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, cần lưu ý về chức danh Kiểm soát viên.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: