admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1162/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC LÀM VIỆC CHUYÊN TRÁCH TẠI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Trả lời công văn số 313/ĐTKDV-TCCB ngày 11/03/2010 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ như sau:

1. Theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, đối với trường hợp người lao động đang làm việc theo hợp đồng tại Tổng công ty được cử làm đại diện vốn nhà nước, làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước và thực hiện ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp đó, do công việc của người lao động đã thay đổi (người lao động không còn thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký kết với Tổng công ty) thì Tổng công ty và người lao động thỏa thuận lựa chọn một trong các phương án dưới đây để bảo đảm sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ của người được cử làm đại diện vốn với Tổng công ty như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã ký kết (nhất là các nội dung về yêu cầu công việc, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên) hoặc giao kết hợp đồng lao động mới để hợp đồng lao động có thể thực hiện được.

b) Tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 35 Bộ luật Lao động trong thời gian được cử làm đại diện vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

c) Chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động (nếu có) theo quy định của Bộ luật Lao động.

Trường hợp thực hiện theo phương án (b) hoặc (c) thì Tổng công ty phải thiết lập mối quan hệ mới để ràng buộc quyền lợi và nghĩa vụ của người được cử làm đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

2. Việc trả lương, thưởng, phụ cấp đối với người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP nêu trên, trong đó tiền lương, tiền thưởng do doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty chi trả; Tổng công ty trả phụ cấp người đại diện.

Tổng công ty không thực hiện việc nâng bậc lương, ngạch lương đối với người đại diện trong thời gian người đại diện làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./. 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: