Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CÔNG VĂN SỐ 657/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG THỜI GIAN NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAM GIỮ, TẠM GIAM, ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC

Advertisements

Kính gửi:

Tổng công ty Miền Trung
(517 Trần Cao Vân, Tp Đà Nẵng)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 01CV/TCT-TCLĐ ngày 12/01/2010 của Tổng công ty Miền Trung do Bộ Nội vụ chuyển tới về việc tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam, đình chỉ công việc; về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ thì đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này bao gồm cán bộ, công chức quy định tại điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003. Như vậy, đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc Tổng công ty Miền Trung không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ, mà thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

2. Theo quy định tại Điều 92 Bộ luật Lao động và Điều 16 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ thì trong thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc theo quy định, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, trước khi bị đình chỉ công việc.

3. Đối với người lao động bị tạm giữ, tạm giam thì việc thanh toán tiền lương trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ.

4. Đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty cổ phần làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì việc thanh toán tiền lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, tạm giữ, tạm giam thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ.

Đề nghị Tổng công ty Miền Trung căn cứ vào quy định nêu trên và điều kiện thực tế của doanh nghiệp để áp dụng cho phù hợp và đúng pháp luật./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Exit mobile version