admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 224/BXD-QLN NGÀY 9 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ CÁCH TÍNH MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI MUA KHI BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 14/SXD-QLN&TTBĐS ngày 07/01/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo việc áp dụng cách tính miễn giảm tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/1999/TT-BXD ngày 26/7/1999 của Bộ Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/1999/TT-BXD về hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 có quy định các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính trên 100% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo khung giá của Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 03/12/2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, trong đó đã quy định mức miễn, giảm tiền sử dụng đất được tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp và mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở (khoản 2 và khoản 5 Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP). Vì vậy, hiện nay cách tính miễn, giảm tiền sử dụng đất tại Thông tư số 05/1999/TT-BXD nêu trên không còn được áp dụng.

Ngày 25/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cũng quy định các mức hỗ trợ người có công với cách mạng khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP được tính trong định mức đất ở và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

Ví dụ: ông Nguyễn Văn A mua nhà ở một tầng một hộ ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP, diện tích đất gắn liền với nhà ở ông A mua không vượt hạn mức đất ở. Giả sử giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng đất gắn liền nhà ở ông A mua là 100 triệu đồng thì số tiền sử dụng đất ông A phải nộp tính như sau:

– Trường hợp ông A không thuộc diện được miễn giảm tiền sử dụng đất thì theo quy định tại Nghị định 61/CP ông A phải nộp 40% tiền sử dụng đất, cụ thể là 40% x 100 triệu đồng = 40 triệu đồng.

– Trường hợp ông A là thương binh hạng 4/4, theo quy định tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg thì ông A được hưởng mức giảm 70% tiền sử dụng đất, mức giảm này được tính trên 40% tiền sử dụng đất phải nộp trong định mức đất ở. Cụ thể mức giảm tiền sử dụng đất cho ông A là 70% x 40 triệu đồng = 28 triệu đồng, ông A chỉ phải nộp 12 triệu đồng.

– Trường hợp ông A là thương binh hạng 4/4, được giảm 70% tiền sử dụng đất; vợ ông A được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I, được giảm 65% tiền sử dụng đất thì hộ gia đình ông A được cộng các mức giảm tiền sử dụng đất thành mức giảm chung khi mua nhà nhưng không vượt quá mức tiền sử dụng đất phải nộp, trường hợp này ông A không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP đúng quy định pháp luật hiện hành./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: