Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CÔNG VĂN SỐ 144/BXD-QLN NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ XÉT CÔNG NHẬN CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT CÓ TÊN TRONG SỔ MỤC KÊ LẬP TRƯỚC NĂM 1993 DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

Advertisements

Kính gửi:

Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/01/2010, Văn phòng Chính phủ có công văn số 124/VPCP-KTN đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đối với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nêu tại công văn số 4591/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/12/2009) về việc xét công nhận cho những trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập trước năm 1993 như có tên trong sổ địa chính để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xét công nhận những trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập từ trước năm 1993 được coi như có tên trong sổ địa chính, tạo cơ sở cho việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp này là phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất cũng như góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận thấy để đảm bảo việc áp dụng thống nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với địa phương tổng hợp về số liệu các trường hợp nêu trên trong phạm vi cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với việc xét công nhận người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê trước năm 1993 như người có tên trong sổ địa chính để làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Exit mobile version