admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 07/BXD-QLN NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ CHUYỂN NHƯỢNG KHU CHUNG CƯ TRONG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ BẮC KÊNH LƯƠNG BÈO

Kính gửi:

Công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 67/TS-2009 ngày 01/12/2009 của công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Sơn về việc chuyển nhượng khu chung cư trong dự án Khu dân cư Bắc kênh Lương Bèo. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các Điều 6,7,8,9 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản, việc công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Sơn nhận chuyển nhượng từ công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh khu chung cư Lô A trong dự án Khu dân cư Bắc kênh Lương Bèo là việc chuyển nhượng dự án thành phần trong dự án đầu tư, không phải là việc chuyển nhượng toàn bộ dự án. Vì vậy, khi Công ty thực hiện việc chuyển nhượng dự án thành phần trong dự án đầu tư thì không phải áp dụng các quy định về chuyển nhượng toàn bộ dự án được quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì “..Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế đối với diện tích đất đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của dự án đầu tư đã được xét duyệt; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi trong dự án đó”. Vì vậy, khi Công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Sơn và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh thực hiện việc chuyển nhượng dự án thành phần trong dự án đầu tư Khu dân cư Bắc kênh Lương Bèo, các chủ đầu tư phải tuân thủ đúng các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Sơn nghiên cứu thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: