admin@phapluatdansu.edu.vn

QUYẾT ĐỊNH SỐ 420/QĐ-BTP NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội);
Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp;
Căn cứ “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Đại học Luật Hà Nội (sau đây gọi là Trường) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tổ chức đào tạo đại học và sau đại học luật; nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lý và tư vấn pháp luật.

Trường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường là đơn vị sự nghiệp, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trường có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Nhà nước; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành Tư pháp;

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường;

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, văn bản về đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác của ngành và đất nước để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;

4. Tổ chức thực hiện việc quy hoạch, kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

5. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bao gồm: Xác định và mở các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học luật; phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá; xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn với quy mô, hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả đào tạo, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ luật học và các văn bằng, chứng chỉ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tham gia đào tạo các chức danh tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao;

6. Tổ chức biên soạn, thẩm định, in và phát hành các giáo trình, sách và tài liệu để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Trường;

7. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, truyền bá pháp lý và tư vấn pháp luật;

8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: Xác định và thực hiện các chiến lược, định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức cho các tập thể, cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; hợp tác, liên kết khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt động của Trường;

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Trường;

10. Tham gia các hoạt động xây dựng, thẩm định các dự án, văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật;

11. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý sinh viên; phối hợp với các cơ quan, tổ chức và gia đình thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên;

12. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

13. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

14. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thanh tra đào tạo theo quy định của pháp luật;

17. Tổ chức thực hiện các quy trình kiểm định chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật;

18. Tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp;

19. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm trong nhà trường;

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm:

a) Hội đồng trường

Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, Tổng thư ký, các thành viên đương nhiên và thành viên được bầu.

Hội đồng trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác.

b) Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu gồm có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

Các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

c) Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm có: Chủ tịch, Thư ký hội đồng và các thành viên.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo được tổ chức và hoạt động theo quy định của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác.

d) Các đơn vị chức năng thuộc Trường

– Phòng Tổ chức cán bộ;

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Đào tạo;

– Phòng Công tác sinh viên;

– Phòng Quản lý khoa học;

– Phòng Tài chính – Kế toán;

– Phòng Quản trị;

– Phòng Hợp tác quốc tế;

– Phòng Biên tập sách và trị sự Tạp chí;

– Phòng Thanh tra đào tạo;

– Phòng Bảo vệ;

– Khoa Lý luận chính trị;

– Khoa Hành chính – Nhà nước;

– Khoa Pháp luật hình sự;

– Khoa Pháp luật dân sự;

– Khoa Pháp luật kinh tế;

– Khoa Pháp luật quốc tế;

– Khoa Sau đại học;

– Khoa Tại chức;

– Khoa Tiếng Anh pháp lý;

– Bộ môn Ngoại ngữ;

– Bộ môn Giáo dục thể chất;

– Trung tâm Luật so sánh;

– Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo;

– Trung tâm Thông tin Thư viện;

– Trung tâm Tin học;

– Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn;

– Trung tâm Tư vấn pháp luật;

– Trạm Y tế.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị tại điểm d khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị dịch vụ của Trường do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Trường do Hiệu trưởng quy định trên cơ sở phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

đ) Tổ chức Đảng, các đoàn thể và tổ chức xã hội

– Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội;

– Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội;

– Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội;

– Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội;

– Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội;

– Chi hội Luật gia Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đảng bộ, các đoàn thể và các tổ chức xã hội của Trường được thành lập, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Đảng, điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2. Biên chế:

a) Biên chế của các đơn vị chức năng thuộc Trường quy định tại điểm d khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Biên chế của các tổ chức dịch vụ do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức đối với đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Trường với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp và các quy định cụ thể sau:

1. Trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Trường là đầu mối giúp lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ với bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ thì Trường có trách nhiệm chủ trì trao đổi với các đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường thì Trường có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Trường với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thì Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Trường và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch công tác về tổ chức, biên chế, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường; về quy mô tuyển sinh và đào tạo cán bộ pháp luật theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng và thực hiện các kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

d) Quan hệ với các cơ sở đào tạo trong ngành Tư pháp về việc đào tạo và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để giảng viên của Trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm thuộc phạm vi quản lý của Trường.

đ) Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

e) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.

5. Quan hệ công tác giữa Trường với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: