Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 34 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010

Advertisements

Sinh viên khóa 34 bắt đầu học theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2009 – 2010 từ ngày 1 tháng 2 năm 2010. Để thực hiện tốt kế hoạch học tập của mình, các em sinh viên cần lưu ý:

1. Sinh viên lựa chọn và đăng ký trên mạng Internet các học phần, môn học (Trên cơ sở danh mục các học phần, môn học đã được Nhà trường công bố ngày 13 tháng 12 năm 2009 và các hướng dẫn mà nhà trường đã phổ biến) từ 0 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2010 đến hết 24 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2010. Sau thời gian này, sinh viên không được đăng ký mới cũng như đăng ký lại, trừ trường hợp sinh viên được đăng ký lại do lớp học đã đăng ký không được tổ chức vì không đủ số lượng đăng ký theo qui định.

2. Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể đăng ký khi có mặt tại Trường, Nhà trường cho phép sinh viên được sử dụng máy tính trong các phòng máy của Trung tâm Thông tin – Thư viện cũng như các máy tính trong phòng học của Trung tâm Tin học (Đối với sinh viên đang học môn tin học tại đó). Ngoài ra, sinh viên có máy tính cá nhân có thể sử dụng mạng không dây tại khu vực Trung tâm Thông tin – Thư viện và Trung tâm Tin học.

3. Học phí cho mỗi tín chỉ là 75.000 đồng. Môn học Giáo dục thể chất được tính tương đương 1 tín chỉ cho mỗi học kỳ (học trong 3 kỳ). Sinh viên đóng học phí theo khối lượng tín chỉ đã đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế toán theo qui định chung về thời gian và trách nhiệm đóng học phí.

SOURCE: PHÒNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Exit mobile version