Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CÔNG VĂN SỐ 132/BXD-QLN NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

Advertisements

Kính gửi:

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 860/SXD-QLN&CS ngày 05/10/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không yêu cầu phải có văn bản xác nhận nhà ở, công trình xây dựng đã được giao dịch thông qua sàn bất động sản (trừ trường hợp căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư được bán sau ngày Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành).

Ngày 19/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó có quy định đối với những địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản thì những trường hợp chuyển nhượng từ ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu các quy định của pháp luật để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Exit mobile version