admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 4277/TCT-TNCN NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA TỔNG CỤC THUẾ – BỘ TÀI CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG TRONG CÁC TRÒ CHƠI TẠI ĐIỂM VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÓ THƯỞNG

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
(Đ/c: Thành phố Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời Công văn số 329 CV/HG ngày 28/9/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn về thời điểm bắt đầu thực hiện và kiến nghị về việc thu thuế TNCN đối với người trúng thưởng theo Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời điểm hiệu lực của Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng thì thời điểm hiệu lực của Thông tư là sau 45 ngày kể từ ngày ký, tức là được áp dụng từ ngày 27/9/2009.

Từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 26/9/2009 (hiệu lực của Thông tư là ngày 27/01/2009) các quy định về xác định thu nhập chịu thuế, khấu trừ thuế, khai thuế đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Về kiến nghị của Công ty đối với việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng.

Quy định về thu thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng đã được quy định tại Luật thuế TNCN số 04/2007/QH XII ngày 21/11/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN. Trong thời gian chưa có hướng dẫn nào khác, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: