admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 3919/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Kính gửi:

Công ty cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành
(243 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 133/CV-CTLT ngày 10/8/2009 của Công ty cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành về việc trả trợ cấp thôi việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 thì Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân 06 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì cách tích trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 2, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên được áp dụng từ ngày 01/01/2009 (ngày Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Do vậy Công ty phải tính lại trợ cấp thôi việc đối với các trường hợp đã thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến ngày 10/7/2009 mà Công ty đã chi trả nợ theo Khoản 3, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên. Việc tính lại trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: