Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOAN 2004 – 2009 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Advertisements

CIVILLAWINFOR (Tổng hợp) 

A. NĂM 2009

1. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: LeXuanBa@ciem.org.vn


2. Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đời sống người lao động

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: president@ciem.org.vn


3. Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo
Email: Tai@ciem.org.vn


4. Hoạt động sáp nhập và mua lại: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Minh Đức, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Chính sách kinh tế vĩ mỗ, Viện NCQLKT TƯ.
Email: Duc@ciem.org.vn


5. Mua sắm công bằng vốn Nhà nước: Cơ sở khoa học, những bất cập và giải pháp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Minh Hải
Email: mhai@ciem.org.vn


6. Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lâm Hà
Email: lamha@ciem.org.vn


7. Vấn đề bồi thường trong thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng chính sách và giải pháp hoàn thiện

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hải
Email: nmhai@ciem.org.vn


8. Năng lực tham gia của hộ nông dân đối với sản xuất nông sản hàng hoá: Cách tiếp cận từ chuỗi giá trị

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải
Email: khai@ciem.org.vn


9. Tái lập cân đối kinh tế vĩ mô trong và sau khủng hoảng: Kinh nghiệm và bài học

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long
Email: long@ciem.org.vn

B. NĂM 2008

10. Áp dụng phương pháp “đánh giá tác động pháp luật” (RIA) để nâng cao chất lượng quy định pháp luật ở Việt nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Đức Hiếu, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Chính sách kinh tế vĩ mỗ, Viện NCQLKT TƯ.
Email: hieu@ciem.org.vn


11. Đổi mới nội dung và phương thức quản lý, giám sát của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và cam kết gia nhập WTO

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách cải cách và phát triển doanh nghiệp, Viện NCQLKT TƯ
Email: ttcuong@ciem.org.vn


12. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V)Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhà nước, Viện NCQLKT TƯ
Email: tkhao@ciem.org.vn


13. Chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp ra nước ngoài từ các nước đang phát triển và chuyển đổi: Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Phó tổng biên tập Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện NCQLKT TƯ
Email: lsang@ciem.org.vn


14. Quan hệ đối tác (partnership) giữa Nhà nước với khu vực tư nhân (PPP) trong cung cấp một số loại dịch vụ công cơ bản: Kinh nghiệm, thông lệ quốc tế tốt và ý nghĩa ứng dụng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng ban nghiên cứu Thể chế kinh tế, Viện NCQLKT TƯ
Email: kdung@ciem.org.vn


15. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công sang mô hình hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục, y tế ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Tuấn, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Khoa học quản lý kinh tế, Viện NCQLKT TƯ
Email: minhtuan@ciem.org.vn


16. Phòng ngừa và xử lý việc bị kiện phá giá đối với mặt hàng dệt may trong khuôn khổ WTO: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện NCQLKT TƯ
Email: minh@ciem.org.vn


17. Tăng cường vai trò của một số tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hiên, Phó trưởng ban Ban nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn, Viện CNQLKT TƯ
Email: hiennt@ciem.org.vn


18. Các kênh huy động vốn đầu tư bất động sản: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý áp dụng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đinh Trọng Thắng, Nghiên cứu viên Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo, Viện NCQLKT TƯ
Email: trongthang@ciem.org.vn

C. NĂM 2007

19. Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp (2006-2007)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Bá, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: LeXuanBa@ciem.org.vn


20. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo
Email: Tai@ciem.org.vn


21. Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Trưởng ban nghiên cứu Khoa học quản lý
Email: vxnhong@ciem.org.vn


22. Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất ở Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó trưởng ban Nghiên cứu Khoa học quản lý kinh tế
Email: TueAnh@ciem.org.vn


23. Quản trị doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Nam Hải
Email: namhai@ciem.org.vn


24. Quản lý nhà nước đối với việc thành lập doanh nghiệp: cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng thực tiễn ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Hưởng, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo
Email: NgHuong@ciem.org.vn


25. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng phương pháp định giá thương hiệu doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Luyến, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu chính sách cải cách và phát triển doanh nghiệp
Email: Luyennt@ciem.org.vn


26. Điều chỉnh chính sách công nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: nghiên cứu trường hợp ngành công nghiệp chế biến thực phẩm

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Mạnh Hùng, Nghiên cứu viên Trung tâm tư vấn quản lý và đào tạo
Email: HungDT@ciem.org.vn


27. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mặt hàng tôm sú nuôi ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Thọ, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn
Email: Tho@ciem.org.vn


28. Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến mục tiêu phát triển bền vững xã hội ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình,  Ban Nghiên cứu Chính sách kinh tế Vĩ mô
Email: Thanhbinh@ciem.org.vn

D. NĂM 2006

29. Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế

Chủ nhiệm đề tài: T.S Trần Tiến Cường – Trưởng ban Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp
Email: ttcuong@ciem.org.vn


30. Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Chung, phó trưởng ban Nghiên cứu Khoa học quản lý
Email: trankimchung@ciem.org.vn


31. Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, nghiên cứu viên  Tạp chí Quản lý Kinh tế
Email: Nguyet@ciem.org.vn


32. Các đặc điểm và hiệu quả hoạt động của hộ sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hoàng Hà, Nghiên cứu viên Ban nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô
Email: hoangha@ciem.org.vn


33. Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc điều chỉnh chính sách tài khóa của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Nghiên cứu viên Tạp chí Quản lý kinh tế
Email: LSang@ciem.org.vn


34. Chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Bá, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: LeXuanBa@ciem.org.vn


35. Vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách kinh tế-xã hội ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng ban Ban nghiên cứu Thể chế kinh tế
Email: kdung@ciem.org.vn


36. Khả năng áp dụng một số phương pháp xác định giá quyền sử dụng đất góp phần lành mạnh hóa thị trường quyền sử dụng đất ở Việt nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hải, nghiên cứu viên ban Nghiên cứu Khoa học quản lý
Email: nmhai@ciem.org.vn


37. Tiếp tục đổi mới tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Đức Trung, nghiên cứu viên ban Nghiên cứu Chính sách cải cách và phát triển doanh nghiệp
Email: pdtrung@ciem.org.vn


38. “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng của doanh nghiệp khu vực tư nhân ở một số tỉnh phía Bắc và phía Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tạ Minh Thảo, nghiên cứu viên Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo
Email: tathao@ciem.org.vn


39. Sự tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số với dịch vụ công ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hiên, Phó Trưởng ban Ban Nghiên cứu Chính sách phát triển kinh tế nông thôn

Email: hiennt@ciem.org.vn


40. Áp dụng cách tiếp cận quản lý theo kết quả trong theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Hạnh, chuyên viên chính Ban Nghiên cứu Thể chế kinh tế

Email: tranhanh@ciem.org.vn


41. So sánh hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam theo Hiệp định TRIPs – WTO

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu
Email: minh@ciem.org.vn

E. NĂM 2005

42. Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn – Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Hiền Minh, Phó trưởng ban Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập Kinh tế Quốc tế
Email: hienminh@ciem.org.vn


43. Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Dũng, Nghiên cứu viên của Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo – Viện NCQLKTTW
Email: anhdzung@ciem.org.vn


44. Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đòan thể và các hội

Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Thu Hoà, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu – Viện NCQLKTTW
Email: thhoa@ciem.org.vn


45. So sánh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có và không có vốn FDI trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống ở Việt Nam, tiếp cận theo phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA).

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Lê Minh, Nghiên cứu viên Tạp chí Quản lý kinh tế
Email: PLMinh@ciem.org.vn


46. Cơ sở khoa học và thực tiễn đổi mới cơ chế tổ chức và quản lý của các tổ chức sự nghiệp công ở Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: TS.Lê Xuân Bá, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: LeXuanBa@ciem.org.vn


47. Ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Đức Khải, Phó trưởng ban Ban nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế nông thôn
Email: Khai@ciem.org.vn


48. Rủi ro trong quá trình tự do hóa thị trường tài chính và trình tự cải cách: Kinh nghiệm quốc tế và các bài học cho Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long, Nghiên cứu viên ban Nghiên cứu Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế
Email: long@ciem.org.vn


49. Đổi mới quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tiến Cường, Trưởng ban Ban nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp
Email: TTCuong@ciem.org,vn


50. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ Ngân sách Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Thành, Phó trưởng ban Ban nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô
Email: HThanh@ciem.org.vn

F. NĂM 2004

51. Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Bá, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: LeXuanBa@ciem.org.vn


52. Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô
Email: Cung@ciem.org.vn


53. Các hạn chế đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam và các giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế – Viện NCQLKTW
Email: LSang@ciem.org.vn


54. Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn – Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Hiền Minh, Phó trưởng ban Ban nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế
Email: hienminh@ciem.org.vn


55. Mô hình tăng trưởng Solow với hàm sản xuất có độ co dãn thay thế bất biến và vận dụng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tuệ Anh, Ban Nghiên cứu khoa học quản lý
Email: TueAnh@ciem.org.vn


56. Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc định hướng phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư giữa trung ương và địa phương trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Hữu Hân, Trưởng ban Nghiên cứu Thể chế kinh tế
Email: tranhuuhan@ciem.org.vn


57. “Thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam- Thực trạng, các vấn đề và giải pháp”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó tổng biên tập Tạp chí Quản lý kinh tế – Viện NCQLKTTW

Email: tkhao@ciem.org.vn


58. Đánh giá ảnh hưởng qua lại của các hoạt động kinh doanh không chính thức của các doanh nghiệp khu vực tư nhân và môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo – Viện NCQLKTTW

Email: tai@ciem.org.vn

SOURCE: VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG (CIEM.ORG.VN)

Exit mobile version