admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 28/BXD-QLN NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 260/KH&ĐT-ĐKKD2 ngày 06/02/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn điều kiện về chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau :

1. Về điều kiện chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực dịch vụ môi giới bất động sản và dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Tại mục 1.2, phần IV Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (gọi tắt là Thông tư 13/2008/TT-BXD ) quy định:  “Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ: định giá bất động sản; tư vấn bất động sản; quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản; quản lý bất động sản”. Như vậy, khi doanh nghiệp đủ điều kiện và được phép kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản thì đồng thời doanh nghiệp cũng được phép kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản của chính doanh nghiệp.

Tại phần IV, mục 1.5 Thông tư 13/2008/TT-BXD quy định: “Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản”. Đối chiếu các quy định pháp luật nêu trên, nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản của chính doanh nghiệp thì khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho lĩnh vực này chỉ cần đáp ứng điều kiện doanh nghiệp “phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản”.

2. Về điều kiện phải có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đối với các chức danh quản lý trong doanh nghiệp.

Tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, quy định điều kiện đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải “có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản”. Theo quy định này, đối với chức danh giám đốc sàn giao dịch bất động sản, pháp luật kinh doanh bất động sản yêu cầu có giấy chứng nhận đã qua đào tạo quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội  biết thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d