admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ VỤ VIỆC CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH DO CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH XỬ LÝ

Công ty Glaxo Group Limited khiếu nại về chỉ dẫn gây nhầm lẫn của Công ty Vidipha

Thời gian: Tháng 01-03/2006

Nội dung: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn làm sai lệch nhận thức của khách hàng giữa sản phẩm

Zinnat của Glaxo và Zaniat của Vidipha.

Hành vi: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

Xử lý: Điều tra sơ bộ

Kết quả: Đình chỉ điều tra sơ bộ theo Quyết định số 19/QĐ-QLCT ngày 29/03/2007

 

Vụ việc khiếu nại về khẩu hiệu kinh doanh của Công ty Syngenta

Thời gian: Tháng 8-9/2007

Nội dung: Văn phòng Luật sư Investconsult đại diện Công ty Syngenta khiếu nại Công

ty An Nông sử dụng trái phép khẩu hiệu kinh doanh “Be bồ chứa lúa”

Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Xử lý: Trả lại hồ sơ

Kết quả: Trả lại hồ sơ khiếu nại do Bên khiếu nại không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định

 

Vụ việc Công ty CP Liên kết tri thức in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp

Thời gian: Tháng 8-11/2007

Nội dung: Chi cục QLTT Hà Nội chuyển hồ sơ và biên bản ghi nhận Công ty CP Liên

kết tri thức in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp

Hành vi: Bán hàng đa cấp bất chính

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt tiền 85 triệu đồng

 

Vụ việc Công ty Kiệt Vinh Lục Cốc in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp

Thời gian: Tháng 8-11/2007

Nội dung: Chi cục QLTT Hà Nội chuyển hồ sơ và biên bản ghi nhận Công ty Kiệt Vinh

Lục Cốc in tờ rơi có nội dung sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp

Hành vi: Bán hàng đa cấp bất chính

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt tiền 60 triệu đồng

 

Vụ việc Công ty Trung Thông khiếu nại Công ty Gas Petrolimex Đà Nẵng

Thời gian: Tháng 11/2007

Nội dung: Công ty TNHH Trung Thông khiếu nại Công ty Gas Petrolimex Đà Nẵng có

hành vi gièm pha doanh nghiệp khác liên quan đến kinh doanh gas.

Hành vi: Gièm pha doanh nghiệp khác

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Kết thúc quá trình điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật

cạnh tranh

 

Vụ việc khiếu nại về khẩu hiệu kinh doanh của Công ty Syngenta

Thời gian: Tháng 01/2008

Nội dung: Văn phòng Luật sư Investconsult đại diện Công ty Syngenta khiếu nại Công

ty An Nông sử dụng trái phép khẩu hiệu kinh doanh “Be bồ chứa lúa”.

Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Xử lý: Trả lại hồ sơ

Kết quả: Trả lại hồ sơ khiếu nại do bên khiếu nại không bổ sung hồ sơ trong thời hạn

quy định

 

Vụ việc Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường khiếu nại Công ty TNHH Toàn Cầu

Thời gian: Tháng 4-9/2008

Nội dung: Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường khiếu nại về hành vi

sai chép bao bì sản phẩm của Công ty TNHH Toàn Cầu

Hành vi: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 15 triệu đồng, Quyết định số 189/QĐ-QLCT ngày 30/10/2008

 

Vụ việc Công ty TNHH Henkel Việt Nam khiếu nại Công ty Việt Hen

Thời gian: Tháng 4-7/2008

Nội dung: Công ty TNHH Henkel Việt Nam khiếu nại hành vi giữ hàng tồn kho và bán

với giá thấp của Công ty TNHH Thương mại Việt Hen

Hành vi: Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Đình chỉ sau giai đoạn điều tra do xác minh không có dấu hiệu vi phạm

 

Vụ việc Công ty Phan Thị khiếu nại hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH SX-TM-DV Lê Linh

Thời gian: Tháng 6-7/2008

Nội dung: Công ty Phan Thị khiếu nại một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh của

Công ty TNHH SX-TM-DV Lê Linh

Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, gây rối hoạt động kinh doanh

và gây nhầm lẫn

Xử lý: Tham vấn tiền tố tụng

Kết quả: Trả lại hồ sơ xác minh, vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý của Cục.

 

Vụ việc Công ty Cổ phần Thương mại Merro bán hàng đa cấp bất chính

Thời gian: Tháng 8-10/2008

Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công

ty Merro.

Hành vi: Cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 60 triệu đồng, Quyết định số 78/QĐ-QLCT ngày 14/10/2008

 

Vụ việc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Monjoin Việt Nam bán hàng đa cấp bất chính

Thời gian: Tháng 8-10/2008

Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công

ty Monjoin

Hành vi: Cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm bán hàng đa cấp

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 70 triệu đồng, Quyết định số 79/QĐ-QLCT ngày 14/10/2008

 

Vụ việc Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Am quảng cáo sai lệch và bán hàng đa cấp bất chính

Thời gian: Tháng 8-12/2008

Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công

ty Việt Am

Hành vi: Quảng cáo sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm bán hàng đa cấp và buộc người

tham gia mua sản phẩm để tham gia bán hàng đa cấp

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 240 triệu đồng, Quyết định số 115/QĐ-QLCT ngày

22/12/2008

 

Vụ việc Công ty TNHH Hằng Thuận bán hàng đa cấp bất chính

Thời gian: Tháng 10-12/2008

Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công

ty Hằng Thuận

Hành vi: Thông tin sai lệch về sản phẩm và từ chối mua lại hàng hoá

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 140 triệu, Quyết định số 119/QĐ-QLCT ngày 30/12/2008

 

Vụ việc Công ty TNHH Noni Vina quảng cáo sai lệch và bán hàng đa cấp bất chính

Thời gian: Tháng 10-12/2008

Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công

ty Noni Vina

Hành vi: Quảng cáo sai lệch và buộc người tham gia đóng tiền để tham gia bán hàng đa cấp

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 100 triệu đồng, Quyết định số 118/QĐ-QLCT ngày

30/12/2008

 

Vụ việc Công ty TNHH Tân Hy Vọng bán hàng đa cấp bất chính

Thời gian: Tháng 10-12/2008

Nội dung: Cục QLCT khởi xướng điều tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp của Công

ty Tân Hy Vọng

Hành vi: Thông tin sai lệch về sản phẩm và từ chối mua lại hàng hoá

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 140 triệu, Quyết định số 127/QĐ-QLCT ngày 31/12/2008

 

Vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Nhật Quang quảng cáo sai lệch

Thời gian: Tháng 10-12/2008

Nội dung: Cục QLCT tự khởi xưởng điều tra

Hành vi: Quảng cáo sai lệch về tính năng, công dụng sản phẩm

Xử lý: Điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh

Kết quả: Quyết định phạt 40 triệu, Quyết định số 126/QĐ-QLCT ngày 31/12/2008

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH – BỘ CÔNG THƯƠNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: