admin@phapluatdansu.edu.vn

QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2009/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUI ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU SAU KHI TÁCH THỬA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 ngày 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTMNT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7590/TNMT-ĐKKTĐ ngày 18 tháng 9 năm 2008 và số 266/TNMT-ĐKKTĐ ngày 12 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa có diện tích không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định tại Quyết định này và không trái với Quy chuẩn xây dựng.

2. Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa;

b) Bán nhà theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ;

c) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất;

d) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa;

đ) Tách thửa trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo Quyết định này: các thửa đất đang sử dụng trước ngày ban hành Quyết định này; các trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa.

2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Những quy định cụ thể

1. Đối với đất ở:

a) Các trường hợp không được tách thửa:

– Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn;

– Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt; đất thuộc khu vực đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Trường hợp quy hoạch chi tiết này không còn phù hợp, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh;

– Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.

b) Ngoài các trường hợp quy định tại điểm a khoản này được tách thửa, nhưng phải đảm bảo phù hợp quy hoạch và các điều kiện sau:

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

Khu vực

Đất ở

Đất ở chưa có nhà (m2)

Đất có nhà hiện hữu (m2)

Khu vực 1: gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình

50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m

45m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới > 20m; 36m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m.

Khu vực 2: gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức và các thị trấn, các huyện được quy hoạch đô thị hóa

80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m

50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m.

Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ các thị trấn, các huyện và khu vực thuộc huyện được quy hoạch đô thị hóa

120m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7m

80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m

– Đảm bảo được hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

– Trường hợp thửa đất khi tách thửa sẽ hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác: Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm duyệt quy hoạch tổng mặt bằng đảm bảo đáp ứng được những điều kiện hạ tầng kỹ thuật nêu trên. Diện tích làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác được đưa vào sử dụng chung theo quy hoạch được duyệt.

2. Đối với đất nông nghiệp:

a) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.

b) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa.

c) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, nhưng sau ba năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000m2 và không được thay đổi mục đích sử dụng đất.

d) Trường hợp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp (đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố:

– Nếu để tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp thì việc tách thửa thực hiện theo điểm a khoản 2 này.

– Nếu tách thửa để sử dụng đất phi nông nghiệp, phải thực hiện theo đúng quy hoạch. Trường hợp có nhu cầu thay đổi mục đích sang đất làm nhà ở:

+ Nếu thửa đất có diện tích từ 1.000m2 trở xuống thì thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sang đất ở, sau đó thực hiện tách thửa đảm bảo các điều kiện nêu tại điểm b khoản 1 Điều này. Khi chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất làm cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

+ Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 1.000m2 đến 2.000m2 thực hiện như đối với trường hợp có diện tích từ 1.000m2 trở xuống và đồng thời có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư và có nghiệm thu của Ủy ban nhân dân quận, huyện thì mới thực hiện thủ tục tách thửa.

+ Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000m2 phải lập dự án theo quy định pháp luật.

3. Trường hợp tách thửa để hợp với thửa đất liền kề:

– Thửa đất tách ra để hợp với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này, nhưng diện tích thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này.

– Trường hợp điều chỉnh ranh giữa các thửa để có hình thể thửa cho phù hợp mà có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại khoản 2 Điều này sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện

1. Những trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khi thừa kế, hòa giải tranh chấp, có nhu cầu tách thửa, Ủy ban nhân dân quận, huyện, căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện để hợp khối, cảnh quan khu vực và quy chuẩn xây dựng để giải quyết (nhưng diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m2 đối với trường hợp đất ở).

2. Hướng dẫn và kiểm tra nghiệm thu việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với trường hợp tách thửa có hình thành đường giao thông.

3. Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn kiểm tra phát hiện xử lý những trường hợp tách thửa đất không đúng quy định; đảm bảo được hạ tầng đô thị theo quy hoạch được duyệt và không làm phát sinh hậu quả trong công tác quản lý nhà, đất sau này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp tình hình trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 5. Quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở – ngành thành phố, các cơ quan Công chứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và người sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

25 Responses

 1. Gia đình tôi và chị gái ở hocmon được mẹ cho tặng đất nhưng lại ko thể nào tách thửa đượ c lý do nợ chuyển mục đích sử dụng đất và do tôi ở phía trước còn phần chị gái ở phía sau mặc dù có lối đi sổ đỏ do tôi đứng tên phòng tài nguyên môi trường huyện trả lời ko được vì chị gái tôi ko có lối nếu tôi cho lối đi cho chị gái thì dt nhà tôi ko đủ đk tách thửa vì bề ngang nhà tôi sau khi cho chị gái lối đi còn lại 4m2 dái 16 mẹ tôi chỉ có bao nhiêu đó cho con mà ko rược mong phòng tài nguyên môi trường huyện xem xét để chị gái tôi sớm có chổ ổn định

 2. Có 1 miếng đất ở xã phong phú huyện bình chánh diện tích là 20 x 12.5 là đất thổ cư và 20 x 6 là đất vườn, Tôi muốn mua 1 phần của miếng đất đó diện tích như sau: 10 x 12.5 (đất thổ cư) và 10 x 6 (đất vườn). Cho tôi hỏi nếu như Tôi mua đất như vậy thì có được tách sổ hay ko? Vì Tôi có đi hỏi 1 vài người thì họ nói sẽ không cho tách sổ do có 1 phần đất vườn không đủ điều kiện không biết có đúng không ạ?
  Mong các Anh/ Chị giúp Tôi.
  Tôi xin chân thành cảm ơn.

 3. – Tôi chuẩn bị mua lô đất nền ở quận 9 diện tích 61,3 m2, nếu chiếu theo quyết định 19 của UBND TP.HCM thì tôi không thể làm hợp đồng công chứng được và không tách sổ được. vậy tôi cần phải có những giấy tờ gì để mua miếng đất đó đúng theo phát luật. Xin các bạn hãy tư vấn dùm. Tôi xin chân thành cảm ơn
  – Thật sự mà nói nếu chiếu theo quyết định 19 của UBND TP.HCM. Người có thu nhập thấp rất khó có thể an cư lập nghiệp được

 4. tháng 10/2001 tôi có mua được 1 miếng đất thổ vườn 1340m vuông vì không rành thủ tục và vì bịnh tật không có điều kiện đi lại nên bên bán lo làm giấy tờ CQSDĐ cho tôi.Trên giấy đỏ tôi đứng tên chỉ có bản vẽ mảnh đất tôi mua phần lối đi chủ đất có chừa cho tôi lối đi vào ngang 4mx15m chỉ có giấy tay.Sau hơn 10 năm dành dụm tôi tính cất nhà ở trên phần đất đã mua để dưỡng già.Khi ra UBND xã Tân Hiệp huyện Hốc Môn làm thủ tục xin làm bản vẽ phần lối đi vì chủ đất đồng ý ký giấy cắt đất làm lối đi cho tôi và tôi xin chuyển mục đích sử dụng 200m vuông đất từ thổ vườn sang thổ cư để xây nhà ở thì được biết đất của tôi mua trên 1000m vuông nên phải có lối đi ngangtrên 7m và vì có QĐ 19 của UBND TP nên không giải quyết cho tôi làm các thủ tục làm nhà.Tôi mua miếng đất nầy hơn 10 năm để dành làm nhà ở nên không rành thủ tục về đất đai lắm.Bây giờ tôi phải làm sao để có thể xin phép làm nhà ở theo đúng thủ tục pháp luật của nhà nước đây.Xin các cấp chính quyền và các bạn nào rành về thủ tục xin dành ít thời gian quý báu tư vấn giúp dùm cho tôi với.Không biết phải làm sao.Tôi thật sự bối rối với các Quyết định mới về luật đất đai nầy quá.Tôi xin chân thành cảm ơn

 5. Tp.HCM mà áp dụng theo QĐ 19/2009 ngày 25/02/2009 về việc quy định diện tích sau khi tách thửa như vậy là quá xa rời thực tế, khổ cho dân. làm như vậy có nghĩa rằng: dân không tách thửa thì Nhà nước dễ quản lý hơn, suy rộng ra, dân đừng tách thửa, đừng xây dựng gì cả, đừng đụng chạm đến đất đai thì Nhà nước không phải quản lý nữa. Như vậy là quá khổ cho dân chúng. 80% công nhân, dân chúng ước gì mua được căn nhà khoảng 36m2 hoặc mảnh đất xây nhà khoảng 40m2 có chủ quyền, nhưng Nhà nước không cho phép. Trời ơi, chính quyền nên xem lại đi, khổ cho dân quá rồi. Nếu có giải toả đền bù thì cũng phải tính theo diện tích thực tế chứ có tính theo lô đâu là quản lý như vậy. Quyết định 19/2009 này đã quá ra rời thực tế, chỉ phù hợp với những nhà đầu tư Bất động sản (chiếm tỷ lệ 5%), còn với dân chúng (chiếm tỷ lệ 80%) thì không còn phù hợp. Nếu tiếp tục thực thi quyết định này thì đất dễ bị đóng băng, đầu cơ. Còn dân chúng thì thiếu đất ở trầm trọng.

 6. tôi co một mảnh đất 1181 m2 đã chuyển mục đích sử dụng thành đất ở. vị trí đất nằm ở xã vĩnh lộc b huyện bình chánh. toi xin tách thửa ra làm 2 sổ nhung khi kiem tra nội nghiệp thi phòng tnmt huyen binh chánh khong cho tách thủa . xin hoi nhu vay co dung thu tuc qui dịnh không ?

 7. Tôi chuẩn bị mua 1 lô đất tại 1 xã thuộc huyện Nhà Bè TP. HCM. Cụ thể:
  Lô đất 4x18m2 trên thửa đất của chủ mới tách sổ tháng 2/2011(đất chưa có nhà hiện hữu, hẻm bê tông 6m), Vì lô đất chưa đủ số m2 theo quy định để tách sổ nên phải dùng chung sổ đỏ với chủ nhà (vì tôi chưa có kinh nghiệm mua bán nhà đất). Vậy tôi muốn biết khi mua tôi cần giao kèo gì với chủ nhà để sau này có chuyện gì còn xử lý kịp thời.
  Thêm nữa: Nếu tôi mua chung với 1 người khác (VD: tôi và ban tôi mỗi người mua 4m => 8mx18m = 144m2 sẽ đủ điều kiện tách thửa vậy tôi và bạn tôi sẽ cùng đứng tên lô đất . Vậy cho tôi hỏi nếu khi có sổ đỏ ai sẽ giữ thì tốt (vì bạn thì bạn có chuyện sẽ rất mệt).
  Mong sớm nhận được phản hồi.
  Thân ái.

  • theo tôi đã từng làm thì sẽ hai cuốn sổ và mổi người sẽ có mổi cuốn sổ rất an toàn.Bạn cứ yên tâm nếu cần cứ l/h với mình qua email.
   chúc bạn thành công

 8. Tôi có mua một miếng đất diện tích 10×18 trong khu đất của chủ đất, chủ đất khi bán nói là đất vườn nhưng trên sổ đỏ vẫn là đất trồng lúa. vì nhu cầu mua đất để làm nhà ở nên tôi đã mua xong mới biết. bây giờ tôi muốn làm thủ tục đăng ký chủ quyền (sang tên) nhưng không được vì diện tích đất không đủ để tách thửa do vướng quyết định 19 của UBND TP. HCM.
  Vậy tôi phải làm sao để có được chủ quyền để làm nhà ở? nhu cầu của người dân mà cụ thể chính là gia đình tôi là chính đáng (không có sự mua đi bán lại ở đây).
  Kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, bổ sung QĐ 19 cho phù hợp[

  • Tháng 8 năm 2011, tôi được UBND huyện Hóc Môn cấp Giấy phép xây dựng Nhà lưu trú công nhân tại địa chỉ ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn và đã làm đầy đủ thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng. Tôi đã chuẩn bị vật liệu, mắc đấu nối điện, thông báo đến UB về ngày khởi công…. thì nay UBND xã mời lên và thông báo phải tạm ngưng, chờ quyết định. Vậy là sao?

 9. tôi có mua một miếng đất tại p Bình Hưng Hòa B Q Bình Tân Tp. HCM đã tách thửa năm 2008 diện tích đất là 4×12 nhưng vẫn đang thuộc đất luk vậy tôi muốn chuyển đổi lên đất ở có được không

 10. Miếng đất tôi mua không tách thửa được vì theo phòng tài nguyên”thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch” (quy hoạch giao thông) nhưng nó cách xa lộ giới khoảng 3m. Chỉ có mái hiên nhà của người bán vướng khoảng 0,5m lộ giới. Một người làm ở phòng xây dựng đã khuyên: – Hủy tất cả hợp đồng mua bán. -Nhờ người chủ đứng tên xin sửa nhà, hoàn công. Sau đó làm thủ tục bán một phần nhà cho tôi. Xin hỏi làm như thế tôi có xin được giấy chủ quyền căn nhà ?

 11. ba mẹ tôi có chia cho anh trai tôi 1 thửa đất ruộng là 1982m2 và đã tách sổ riêng, nay do tính toán lại gia đình tôi muốn chia thửa này ra làm 2 phần 1 phần cho tôi và 1 phần cho anh tôi, tôi muốn tách sổ đỏ riêng để canh tác riêng nhưng có ỏi thăm các cơ quan chức năng họ bảo thửa đất trên không đủ tiêu chuẩn tách vì ko đủ 2000m2, mỗi sổ phải đủ 1000m2 thì mới đạt yêu cầu, xin hãy cho tôi ý kiến về việc này

 12. Nhà tôi diện tích thực tế là 8m x 18 m nhưng khi xây dựng chừa khoản tô 2 bên còn là 7m94 x 18m. khi gia đình tôi làm sổ hồng thì diện tích ghi trên sổ là 7m94 x 18m. tôi muốn tách là 2 căn 4mx18m, và 3m94 x18 có được không ?. nhà tôi Hẻm 5m thuộc phường Bình Hưng Hòa B Q. Bình Tân
  chân thành cảm ơn!

 13. nhà tôi diện tích thực tế là 8m x 18 m nhưng khi xây dựng chừa khoản tô 2 bên còn là 7m94 x 18m. khi gia đình tôi làm sổ hồng thì diện tích ghi trên sổ là 7m94 x 18m. tôi muốn tách là 3 căn 4mx18m có được không. nhà tôi Hẻm 5m thuộc phường Bình Hưng Hòa B Q. Bình Tân

 14. Tôi và chị họ có mua một lô đất ở Hocmon,diện tích 7×20,có sổ đỏ riêng,liệu sau này xây nhà tôi có thể tách riêng 2 hộ,riêng 2 sổ đỏ được k?(3.5×20)

  • cái này chị đoc kỹ qđ 19 ,cái này hơi khó, nhưng qđ 19 vẩn có được nhưng phải trường hợp đặc biệt : 0937916461

  • chiếu theo qđ 19/2009 thì mong muốn của chị có thể thực hiện được.nhưng về diện tích 2 căn phải đảm bảo đúng quy định, cần phải lám một só thủ tục phù hợp khác dựa theo qđ 19, chung tôi có thể tư vấn miễn phí cho chi liên hệ qua số dt: 0907533187

 15. Vợ chồng tôi đều là nhân viên nghèo ở xa lập nghiệp ở thành phố hồ chí minh. tháng 9/2008 tôi mua một căn nhà ở huyện Hóc Môn (48m2) và nhà xây trên đất nông nghiệp chưa tách thửa. nhà xây tháng 4/2004. vậy liệu sau này căn nhà của chúng tôi có thể làm giấy tờ được hay không (chúng tôi mua bán bằng giấy tay không được công chứng)?

  • tháng 6/2007em chồng tôi mua căn nhà 80m2(4×20) nhà cấp 4, không giấy phép xây dựng, nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp diện tích 193.3m2 (5.5×38) thuộc phường Trường Thọ Quận Thủ Đức. tháng 8/2007 em chồng tôi giới thiệu vợ chồng tôi mua phần đất còn lại, phần đất còn lại có nhà cấp 4 diện tích 27m2. đầu năm 2008 chủ sở hữu mãnh đất này đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo yêu cầu của bên mua là làm thành 2 giấy chừng nhận sở hữu khách nhau, nhưng do sơ suất vợ chồng tôi không theo dõi (giao cho em chồng theo dõi) nên bán chỉ làm chung 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đứng tên mỗi em chồng tôi trọn diện tích mãnh đất, trong đó có nhà cấp 4 diện tích 27m2 được hợp thức hóa, và cấp số nhà.Tháng 5/2008 tôi xin giấy phép xây dựng xây ngôi nhà cấp 4 trên diện tích 111.3 m2 (có lối đi riêng 1.5×20), Nhà mang tên em chồng tôi,chưa làm thủ tục hoàn công. nay vợ chồng tôi yêu cầu tách riêng giấy chứng nhận quyền sử dựng đất, cấp bảng số nhà riêng có được không? Thủ tục tách có vướng quyết định 19/2009/QĐ của UBNDTp.HCM ngày 25.02.2009 không?
   Chân thành cảm ơn.

  • Tháng 6 / 2009 vợ chồng tôi mua căn nhà 67m2 (4.5×15) nhà cấp 4 (mua giấy tay), không giấy phép xây dựng, nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp chưa tách thửa thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức. Chủ của lô đất này là người được hưởng thừa kế . Như vậy căn nhà của chúng tôi có thể làm giấy tờ được không ?

  • NEU muốn làm duoc giấy tờ, truoc hết phải phù hợp quy hoạch
   có giấy tờ chứng minh nhà xây trước 1/7 năm 2004
   phải làm giấc cho chủ bán trước sau đó sang tên sau, cụ thể chị gọi số đt 0937916461 được hướng dẫn cụ thể vì ko biết chị có giấy tờ gì

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: