admin@phapluatdansu.edu.vn

DỰ THẢO VỀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Liên tịch Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/2005/NĐ-CP) như sau:

MỤC I. CÁC LOẠI TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

1. Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án

Tài sản bán đấu giá để thi hành án là tài sản được cơ quan thi hành án kê biên và bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

2. Tài sản nhà nước được bán đấu giá theo quy định của pháp luật

2.1. Các tài sản bị tịch thu, sung quỹ nhà nước:

a) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, được sửa đổi, bổ sung năm 2008.

b) Tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ theo quy định của pháp luật về hình sự;

c) Vật chứng vụ án bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

d) Tài sản do cơ quan Toà án ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước và được cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

2.2. Tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức:

a) Tài sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán thanh lý theo quy định tại Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 137/2006/NĐ-CP).

b) Tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng được xử lý dưới hình thức bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

2.3. Tài sản là quyền sử dụng đất được Nhà nước chuyển giao dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thông qua phương thức đấu giá.

2.4. Tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước:

a) Tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, vắng chủ, vô chủ và các tài sản khác theo quy định của pháp luật là tài sản nhà nước;

b) Tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu, tặng, đóng góp và các hình thức chuyển giao quyền sở hữu tài sản khác cho Nhà nước.

2.5. Tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Tài sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán, thanh lý theo Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.

3. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá

3.1. Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm:

Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên có nghĩa vụ hoặc người thứ ba cam kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên có quyền trong quan hệ dân sự.

Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch theo quy định tại Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm.

3.2. Hàng hoá bị lưu giữ do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam:

Hàng hoá bị lưu giữ là hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam để bảo đảm thanh toán tiền cước vận chuyển, tiền bồi thường do lưu tàu và các khoản chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.

3.3. Tài sản là các khoản nợ cho vay của các tổ chức tín dụng theo quy định của Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng.

3.4. Tất cả các loại bất động sản, động sản và quyền tài sản khác theo quy định tại Điều 174 và Điều 181 của Bộ luật dân sự được phép giao dịch mà cá nhân, tổ chức yêu cầu bán đấu giá.

XEM TOÀN VĂN DỰ THẢO CLICK TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: