admin@phapluatdansu.edu.vn

TỜ TRÌNH SỐ 80/TTr – BXD NGÀY 10/9/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 LUẬT NHÀ Ở

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về xác định thời hạn cư trú của người Việt Nam định cư ở nước ngoài để được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ngày 10 tháng 3 năm 2008, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 25/TTr-BXD đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 90/2008/NĐ-CP nêu trên. Tuy nhiên, do việc sửa đổi các quy định về đối tượng được sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài có liên quan đến quy định của Điều 126 của Luật Nhà ở nên tại cuộc họp bàn về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, Thủ tướng đã chỉ đạo giao Bộ Xây dựng soạn thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định bổ sung đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13 tháng 6 năm 2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1138/BXD-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về vấn đề này, đồng thời đề nghị Thủ tướng uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Tờ trình của Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội bổ sung Nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2008 của Quốc hội.

Ngày 04 tháng 7 năm 2008, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4378/VPCP-PL thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan làm rõ phạm vi, đối tượng và hình thức văn bản về mở rộng đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đồng thời giao Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật năm 2008 của Quốc hội.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Bộ Xây dựng đã họp và thống nhất với Bộ Tư pháp và cơ quan có liên quan: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Uỷ ban pháp luật của Quốc hội là đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài để bảo đảm sự thống nhất trong việc thực thi pháp luật. Điều 126 của Luật Nhà ở sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng chia đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành 3 dạng khác nhau cho phù hợp với thực tế hiện nay, đồng thời quy định bổ sung đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối với những người còn quốc tịch Việt Nam (vẫn là công dân Việt Nam)hoặc những người gốc Việt Nam (không còn quốc tịch Việt Nam) nhưng thuộc các đối tượng: về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật đầu tư, đã kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, người có công với đất nước, người có trình độ từ đại học trở lên đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế-xã hội… thì có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam như công dân Việt Nam ở trong nước (có quyền sở hữu nhà ở không hạn chế về số lượng).

2. Đối với những người gốc Việt Nam không thuộc đối tượng nêu trên mà được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên hoặc được cấp Giấy miễn thị thực thì có quyền sở hữu 01 nhà ở tại Việt Nam.

Như vậy, so với quy định tại Điều 126 của Luật Nhà ở thì sửa đổi lần này đã mở rộng hơn diện được sở hữu nhiều nhà ở tại Việt Nam, đó là: những người là công dân Việt Nam không phân biệt đối tượng, những người kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước, những người có kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu, những người có trình độ đại học trở lên và mở rộng diện được sở hữu một nhà ở là người gốc Việt Nam được cấp Giấy miễn thị thực. Việc quy định đối tượng như trên là để có sự bình đẳng về quyền được sở hữu nhà ở tại Việt Nam giữa công dân Việt Nam ở trong nước với công dân Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời bảo đảm sự công bằng về quyền được sở hữu nhà ở giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài với người nước ngoài theo quy định của Nghị quyết số 19/2008/QH12 mà Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp tháng 6 năm 2008.

Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ ngoại giao, Bộ Công an về việc bổ sung đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở nêu trên. Các ý kiến góp ý đều nhất trí với hướng sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Trên cơ sở hướng sửa đổi như trên, ngày 13 tháng 8 năm 2008, Bộ Tư pháp đã thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 111/TTr-CP của Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2008, trong đó có đề nghị sửa đổi, bổ sung đối tượng người Việt nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo nội dung sửa đổi đã nêu.

Để bảo đảm kịp tiến độ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ thông qua nội dung dự thảo nêu trên và đồng ý để Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ quốc hội đề nghị thông qua Nghị quyết (nếu Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết) hoặc trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở (nếu Uỷ ban thường vụ Quốc hội yêu cầu phải trình Quốc hội thông qua) với nội dung sửa đổi nêu trên.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: