admin@phapluatdansu.edu.vn

MỘT SỐ QUI ĐỊNH MỚI VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

PHAN THỦY – Vụ Hành chính Tư pháp – Bộ Tư pháp

Ngày 25 tháng 8 năm 2008 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản bản chính, chứng thực chữ ký

Nội dung Thông tư chủ yếu tập trung vào một số vấn đề mà trong thời gian thực hiện Nghị định số 79 còn vướng mắc nay đã được Thông tư số 03 hướng dẫn chi tiết, cụ thể như: Việc chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện; việc chứng thực tại huyện đảo chưa có đơn vị hành chính xã, thị trấn; Văn bản làm cơ sở để đối chiếu, chứng thực bản sao; chứng thực điểm chỉ; người dịch; cộng tác viên dịch thuật; thù lao dịch thuật; việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng; chế độ báo cáo và kiểm tra trong hoạt động chứng thực.

Việc chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện hướng dẫn như sau:

– Đối với giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt, có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài như tên, địa chỉ của người nước ngoài thì Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực.

– Đối với giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng nước ngoài hoặc chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen một số từ tiếng Việt như Văn bằng, chứng chỉ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong đó có ghi tên bằng tiếng Việt thì Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực.

– Đối với giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ như: Hộ chiếu của công dân Việt Nam, chứng chỉ tốt nghiệp của các trường đại học Việt Nam liên kết với các trường đại học nước ngoài có ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì người yêu cầu chứng thực được lựa chọn chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

– Đối với một tập hồ sơ, tài liệu vừa có giấy tờ, văn bản tiếng Việt vừa có giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài thì người yêu cầu có thể lựa chọn Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài, Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực giấy tờ, văn bản tiếng Việt hoặc đến Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực cả hai loại giấy tờ tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

– Đối với các tỉnh, thành phố chưa đủ cán bộ tư pháp cấp xã, chưa có máy Photocopy để phục vụ công tác chứng thực thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao thêm cho Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Việc chứng thực tại huyện đảo chưa có đơn vị hành chính xã, thị trấn

Ngoài thẩm quyền chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện các huyện đảo chưa có đơn vị hành chính xã, thị trấn còn có thẩm quyền chứng thực tất cả các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Văn bản làm cơ sở để đối chiếu, chứng thực bản sao

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bị mất bản chính cấp lần đầu, bị hư hỏng… Thông tư hướng dẫn những bản chính cấp lại được thay cho bản chính cấp lần đầu. Bản chính được dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao gồm:

– Bản chính cấp lần đầu;

– Bản chính cấp lại;

– Bản chính đăng ký lại.

Chứng thực điểm chỉ

Đối với người yêu cầu chứng thực không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký thì việc chứng thực chữ ký được thay thế bằng việc chứng thực điểm chỉ. Khi điểm chỉ sử dụng ngón trỏ phải, nếu ngón trỏ phải không điểm chỉ được thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái. Trường hợp không điểm chỉ được bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và phải ghi rõ ngón tay nào của bàn tay nào.

Người dịch

Nghị định số 79 quy định người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch nên khi thực hiện đã gặp nhiều vướng mắc vì chưa cụ thể. Thông tư hướng dẫn người thông thạo tiếng nước ngoài được căn cứ vào một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch; có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

Cộng tác viên dịch thuật, thù lao dịch thuật

Phòng Tư pháp có thể tổ chức đội ngũ công tác viên dịch thuật. Người đủ tiêu chuẩn người dịch được đăng ký làm cộng tác viên của một hoặc nhiều Phòng Tư pháp cấp huyện trong phạm vi cả nước. Danh sách cộng tác viên được niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Tư pháp để thuận tiện cho người có nhu cầu. Thù lao dịch thuật về nguyên tắc do người yêu cầu dịch và người dịch tự thoả thuận nhưng để tránh tình trạng người dịch đưa mức quá cao nên Thông tư quy định Sở Tư pháp cần phối hợp với Sở Tài chính xây dựng biểu mức thù lao dịch thuật.

Ngoài ra Thông tư còn có hướng dẫn việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng để tạo điều kiện cho Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác chứng thực. Chế độ báo cáo và chế độ kiểm tra cũng là một trong những vấn đề không thể thiếu trong Thông tư số 03 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản bản chính, chứng thực chữ ký.

Tài liệu tham khảo …
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BTP

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP

Trích dẫn từ:

http://www.moj.gov.vn/p/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n406.uP?uP_root=me&cmd=item&ID=9861

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: