Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

LỊCH HỌC MÔN LUẬT DÂN SỰ CÁC LỚP CHÍNH QUI K32 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Advertisements

* Lịch này áp dụng từ ngày 11/8/2008 đến 31/12/2008

* Các lớp thuộc Khoa Hành chính (HC), Khoa Dân sự (DS), Khoa Luật hình sự (HS) học theo học chế tín chỉ Modul1 – Luật dân sự

Các từ viết tắt trong lịch giảng:

– LT: Giờ lý thuyết

– TL: Giờ thảo luận

– TV: Giờ tư vấn

* Các lớp thuộc Khoa Luật kinh tế (KT), Khoa Luật quốc tế (QT) học niên chế học phần 1, 2 – Luật dân sự

* K30 học 20 tiết Chuyên đề chuyển quyền sử dụng đất  vào chiều thứ bảy hàng tuần (4 tiết/tuần; 10 tiết LT và 10 tiết TL)

 

THỨ

BUỔI

TIẾT

LỚP TÍN CHỈ

LỚP NIÊN CHẾ

HỘI TRƯỜNG

 

 

1 – 2

Sáng

3 – 4

5 – 6

 

 

 

THỨ 2

—————

—————

—————-

—————-

——————

 

 

1 – 2

HSAB – LT

HSCD – LT

B601

B602

Chiều

3 – 4

DSCD – LT

B603

5 – 6

HCAB – LT

HCCD – LT

B502

B503

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KTEF

B601

Sáng

3 – 4

KTCD

B603

5 – 6

QTCD

B603

THỨ 3

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

HSB1- TL

HSB2- TL

B503

B502

Chiều

3 – 4

DSAB – LT

C101

5 – 6

HCC1 – TL

HCC2 – TL

C201

E401

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KTGH

C101

Sáng

3 – 4

KTCD

B601

5 – 6

THỨ 4

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

DSD1- TL

DSD2- TL

B603)

B601

Chiều

3 – 4

DSA1- TL

DSA2- TL

(B602)

(E401)

5 – 6=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1- 2

QTCD

C101

Sáng

3- 4

TV

303 – K4

5 – 6

KTAB

B601

THỨ 5

—————

—————

—————

—————

—————

 

1 – 2

HCB1- TL

HCB2- TL

C101

B601

Chiều

3 – 4

HSA1- TL

HSA2- TL

B602

B601

5 – 6

HCD1- TL

HCD2- TL

B602

B601

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

KTGH

B602

Sáng

3 – 4

QTAB

B602

5 – 6

KTEF

C301

THỨ 6

—————

—————

—————

—————

—————

   

1 – 2

     
 

Chiều

3 – 4

HSC1- TL

HSC2- TL

C201

E401

5 – 6

HCA1- TL

HCA2- TL

B503

B502

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

 

1 – 2

QTAB

B602

Sáng

3 – 4

KTAB

B601

5 – 6

 

THỨ 7

—————

—————

—————

—————

—————

 

 

1 – 2

DSB1- TL

DSB2- TL

C101

E401

Chiều

3 – 4

DSC1- TL

DSC2- TL

K30 – QSDĐ

C201

E402

B502

5 – 6

HSD1- T1

HSD2- T1

B603

B601

SOURCE: LỊCH GIẢNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Exit mobile version