admin@phapluatdansu.edu.vn

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

1. DANH MỤC BIỂU MẪU HỘ TỊCH, SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH SỬ DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ, HUYỆN VÀ SỞ TƯ PHÁP

Ngày 01 tháng 4 năm 2006, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành. Để triển khai Nghị định này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

Quyết định số 01/2006 về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
Công văn số 2112/BTP-HCTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch
– Danh mục các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP (trong đó Mục II do Sở Tư pháp in và phát hành):

STT

TÊN MẪU

TẢI VỀ

1

Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KS.1

2

Giấy khai sinh (Bản sao ) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KS.1.a

3

Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT-2006-KS.2

4

Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT-2006-KS.2.a

5

Giấy khai sinh (Bản chính – Cấp lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp huyện

BTP/HT-2006-KS.3

6

Giấy khai sinh (Bản chính – Cấp lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT-2006-KS.4

7

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KH.1

8

Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KH 1.a

9

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KH.2

10

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KH.2.a

11

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT-2006-KH.3

12

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT-2006-KH.3.a

13

Giấy chứng tử (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KT.1

14

Giấy chứng tử (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT-2006-KT.1.a

15

Giấy chứng tử (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT-2006-KT.2

16

Giấy chứng tử (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT-2006-KT.2.a

17

Giấy chứng sinh

STP/HT-2006-KS.1

18

Tờ khai đăng ký lại việc sinh

STP/HT-2006-KS.2

19

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

STP/HT-2006-KS.3

20

Tờ khai đăng ký kết hôn

STP/HT-2006-KH.1

21

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

STP/HT-2006-KH.2

22

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)

STP/HT-2006-XNHN.1

23

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài)

STP/HT-2006-XNHN.2

24

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)

STP/HT-2006-XNHN.3

25

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài)

STP/HT-2006-XNHN.4

26

Tờ khai đăng ký lại việc tử

STP/HT-2006-KT

27

Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi

STP/HT-2006-CN.1

28

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-CN.2

29

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-CN.2.a

30

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-CN.3

31

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-CN.3.a

32

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-CN.4

33

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-CN.4.a

34

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

STP/HT-2006-CN.5

35

Giấy cử người giám hộ

STP/HT-2006-GH.1

20

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-GH.2

36

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-GH.2.a

37

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-GH.3

38

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-GH.3.a

39

Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

STP/HT-2006-GH.4

40

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-GH.5

41

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-GH.5.a

42

Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-GH.6

43

Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-GH.6.a

44

Tờ khai đăng ký việc nhận con

STP/HT-2006-CMC.1

45

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ)

STP/HT-2006-CMC.2

46

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên)

STP/HT-2006-CMC.3

47

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-CMC.4

48

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT-2006-CMC.4.a

49

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

STP/HT-2006-TĐCC.1

50

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

STP/HT-2006-TĐCC.2

51

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện

STP/HT-2006-TĐCC.2.a

52

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-TĐCC.3

53

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT-2006-TĐCC.3.a

54

Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

STP/HT-2006-XNGC

55

Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước)

STP/HT-2006-TK.1

56

Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)

STP/HT-2006-TK.2

57

Sổ đăng ký khai sinh

STP/HT-2006-KS

58

Sổ đăng ký kết hôn

STP/HT-2006-KH

59

Sổ đăng ký khai tử

STP/HT-2006-KT

60

Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi

STP/HT-2006-CN

61

Sổ đăng ký việc giám hộ

BTP-NG/HT-2007-XNHN

62

Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

STP/HT-2006-CMC

63

Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

STP/HT-2006-TĐCC

64

Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

STP/HT-2006-XNHN

2. 1. DANH MỤC BIỂU MẪU HỘ TỊCH, SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH SỬ DỤNG TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 13/6/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP về việc ban hành 08 loại sổ đăng ký hộ tịch và 38 loại biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài. Ban Biên tập Cổng thông tin đăng tải toàn văn nội dung Quyết định và Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định.

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ SỔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

TÊN MẪU

TẢI VỀ

1

Giấy khai sinh (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-KS.1

2

Giấy khai sinh (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-KS.1.a

3

Giấy khai sinh (Bản chính – Cấp lại) BTP-NG/HT-2007-KS.2

4

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-KH.1

5

Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-KH.1.a

6

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính – Đăng ký lại) BTP-NG/HT-2007-KH.2

7

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản  sao – Đăng ký lại) BTP-NG/HT-2007-KH.2.a

8

Giấy chứng tử (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-KT.1

9

Giấy chứng tử  (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-KT.1.a

10

Tờ khai đăng ký lại việc sinh BTP-NG/HT-2007-KS.3

11

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh BTP-NG/HT-2007-KS.4

12

Tờ khai đăng ký kết hôn BTP-NG/HT-2007-KH.3

13

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn BTP-NG/HT-2007-KH.4

14

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BTP-NG/HT-2007-XNHN.1

15

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BTP-NG/HT-2007-XNHN.2

16

Tờ khai đăng ký lại việc tử BTP-NG/HT-2007-KT.2

17

Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi BTP-NG/HT-2007-CN.1

18

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-CN.2

19

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-CN.2.a

20

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) BTP-NG/HT-2007-CN.3

21

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản  sao – Đăng ký lại) BTP-NG/HT-2007-CN.3.a

22

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi BTP-NG/HT-2007-CN.4

23

Giấy cử người giám hộ BTP-NG/HT-2007-GH.1

24

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-GH.2

25

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-GH.2.a

26

Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ BTP-NG/HT-2007-GH.3

27

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-GH.4

28

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-GH.4.a

29

Tờ khai đăng ký việc nhận con BTP-NG/HT-2007-CMC.1

30

Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ) BTP-NG/HT-2007-CMC.2

31

Tờ khai đăng ký việc nhận cha/mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên) BTP-NG/HT-2007-CMC.3

32

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-CMC.4

33

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-CMC.4.a

34

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính BTP-NG/HT-2007-TĐCC.1

35

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2

36

Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản  sao) BTP-NG/HT-2007-TĐCC.2.a

37

Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài BTP-NG/HT-2007-XNGC

38

Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch BTP-NG/HT-2007-TK

39

Sổ đăng ký khai sinh BTP-NG/HT-2007-KS

40

Sổ đăng ký kết hôn BTP-NG/HT-2007-KH

41

Sổ đăng ký khai tử BTP-NG/HT-2007-KT

42

Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi BTP-NG/HT-2007-CN

43

Sổ đăng ký việc giám hộ BTP-NG/HT-2007-GH

44

Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con BTP-NG/HT-2007-CMC

45

Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch BTP-NG/HT-2007-TĐCC

46

Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BTP-NG/HT-2007-XNHN

CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP (Theo nghiepvu.moj.gov.vn)

15 Responses

 1. giấy khai sinh không có số, không được ghi trong sổ hộ tịch, giờ cứ giữ nguyên hay thu hồi hủy bỏ, đăng ký lại

 2. Tôi muốn có mẫu đơn xác nhận có huyết thống trong gia đình . Vậy tải ở đâu chỉ dùm

 3. toi muon co duoc phan mem quan ly ho tich vay phai dang ky ra sao de tai duoc ve

 4. PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH

  Chức năng quản lý nghiệp vụ
  Đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh
  Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
  Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung khai sinh
  Cấp bản sao giấy khai sinh
  Hiệu chỉnh thông tin đăng ký khai sinh
  Đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn
  Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
  Hiệu chỉnh thông tin đăng ký kết hôn
  Đăng ký, cấp giấy chứng nhận tạm vắng tạm trú
  Xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho cư trú ở trong nước, xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho cư trú ở nước ngoài
  Đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử
  Cấp bản sao giấy chứng tử
  Hiệu chỉnh thông tin đăng ký khai tử
  Đăng ký nuôi con nuôi, cấp bản sao đăng ký nuôi con nuôi
  Hiệu chỉnh thông tin đăng ký nuôi con nuôi
  Đăng ký giám hộ, cấp bản sao đăng ký giám hộ
  Hiệu chỉnh thông tin đăng ký giám hộ
  Đăng ký nhận cha mẹ con, cấp bản sao đăng ký nhận cha mẹ con
  Hiệu chỉnh thông tin đăng ký nhận cha mẹ con
  Báo cáo tổng hợp: Theo định kỳ và đột xuất

  Chức năng quản lý, tiện ích
  Thống kê tình hình khai sinh
  Thống kê tình hình kết hôn
  Thống kê tình hình khai tử
  Thống kê tình hình tạm vắng tạm trú
  Thống kê tình hình nuôi con nuôi
  Thống kê tình hình giám hộ
  Thống kê tình hình nhận cha mẹ con
  Tổng hợp báo cáo
  In sổ khai sinh, sổ khai tử, sổ kết hôn, sổ nuôi con nuôi, sổ giám hộ, sổ nhận cha mẹ con, sổ xác nhận hôn nhân.

  Chức năng hệ thống
  Đăng nhập và huỷ đăng nhập
  Thiết lập cấu hình hệ thống
  Thay đổi mật khẩu
  Quản trị hệ thống: Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống, tạo lập thông tin người sử dụng, tạo lập và phân quyền truy nhập cho các tài khoản
  Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
  Sao lưu và phục hồi dữ liệu

  Liên hệ
  CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM AFC
  Số 44/266 Lê Thanh Nghị – P. Đồng Tâm – Q. Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội
  Website: http://www.afcsoft.com.vn
  Tel: (84 – 4) 3 628 4773/ 3628 4772/ 62785628/ 6285281/ 62924242
  Fax: (84 – 4) 3 628 4770.
  Mail: afc@afcsoft.com.vn

 5. toi nhan con nuoi khi di khai sinh lai cho chau co bat buoc phai thay doi ho cua chau sang ho gia dinh toi khong

  • @ anh Lamthanhtan: không bắt buộc thay đổi họ của cháu đâu anh ạ. anh tham khảo thêm quy định sau nhé:

   Theo khoản 2 điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó” vì Giấy khai sinh là căn cứ pháp lý để chứng minh mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Đứa trẻ sinh ra đã được đăng ký khai sinh, có khai rõ họ tên cha, mẹ đẻ thì coi như đã xác định được nguồn gốc, huyết thống,

   Theo Điều 75 Luật hôn nhân và gia đình, việc thay đổi họ, tên, xác định dân tộc của con nuôi được quy định như sau: Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi. Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ chín tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ, tên của con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

   Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định việc bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi như sau: Trong trường hợp giữa cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi có sự thỏa thuận về việc thay đổi phần khai về cha, mẹ từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho con nuôi đăng ký khai sinh lại theo những nội dung thay đổi đó. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “cha, mẹ nuôi”. Việc đăng ký khai sinh lại phải được ghi rõ trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh trước đây. Bản chính và bản sao Giấy khai sinh của con nuôi được cấp theo nội dung mới. Giấy khai sinh cũ phải thu hồi.

   Việc thay đổi phần khai về cha, mẹ phải được sự đồng ý của con nuôi, nếu con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên.

   Như vậy, sau khi làm thủ tục cho và nhận con nuôi, phía cha mẹ nuôi muốn thay đổi phần khai về cha, mẹ từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi thì phải có sự đồng ý của cha, mẹ đẻ.

 6. Vợ chồng tôi đánh mất giấy đăng kí kết hôn bản chính . Lên Quận thì họ bảo là không cấp lại được chỉ cấp lại bản sao . nhưng theo những biểu mẩu trên thì Giấy đăng kí kết hôn bản chính có thể làm lại được .Anh chị nào giúp tôi với . Xin chân thành cảm ơn .

 7. toi co chau sinh nam 1998 bi mat giay khai sinh ban chinh nay muon lam lai cho chau co duoc khong ? va thu tuc nhu the nao?

  • bạn mạnh tiến than men, nay ban dã dược hướng dãn chưa? nếu chưa thị mình hướng dãn cho bạn như sau nhé:
   Tước hết bạn cần đến UBND xã, phường, thị trấn nơi ban đã đăng ký khai sinh cho con trước đây, gặp cán bộ tư pháp – Hộ tịch xã để xem việc quản lý hồ sơ tại xã, khi đó mới biết được là đang ky lai hay cấp lại. Họ sẽ hướng dẫn cho bạn luôn còn nếu đăng ký lại thi:
   Việc đăng ký lại việc sinh cho cháu chắc chăn là làm được. còn hồ sơ thi ban photo toàn bộ các giấy tờ liên quan đến bản thân cháu như: Bằng, học bạ các cấp, sổ khẩu gia đình các bản sao khai sinh cũ….Sau đó bạn cầm ca gốc và bản photo đén UBND xã, phường, thị trấn nơi ban đã đăng ký khai sinh cho con trước đây, gặp cán bộ tư pháp – Hộ tịch xã họ sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu có gì họ hướng dẫn thêm và hẹn ngày trả hồ sơ cho ban. chúc ban khoẻ

  • chao ban tien, minh huong dan cho nha:
   – neu con ban mat khai sinh chinh, thi ban lien he lai UBND xa, phuong noi ban lam khai sinh cho con min ban dau xin sao luc ban sao. khi di khong can mang gi het, neu ban co 1 ban sao (photo) ban cam len CB se sao lai cho ban. ban phai ton phi chi co may nghi mot ban sao thoi.
   – neu ban muon xin cap lai ban chinh cho con: thi khi ban co ban sao (moi nhat) cua con ban (da neu o tren), ban cam mot ban sao do, ho khau cua ban(photo cong chung) ban lien he voi UBND, Quan, Huyen, Thanh pho de duoc cap lai.
   Chu y: UBND cap xa chi cap ban chinh mot lan thoi ban ah.

 8. Tôi sinh ra và làm giấy khai sinh ở tỉnh Cao bằng.sau khi chuyển vao tỉnh Bình Phước thi do quá trình câpf giữ không cẩn thận mất giấy khai sinh, giờ tôi muốn làm lại thì thủ tục hồ sơ như thế nao. Kính mong các anh, chị hướng dẫn. tôi xin chân thành cám ơn.

 9. Bạn liên hệ Dũng 0982071811 về PM Quản lý Hộ tịch nhé

 10. co ai co phan mem quan ly ho tich ko cho minh voi.
  minh dang rat can phan mem nay

 11. toi can biet ve ho tich / nhung gi ma phap da~ ap dung duoc trong thuc te va chua ap dung duoc trong thuc te/hay co nhung truong hop ma phap luat van chua su ly duoc

  • Các văn bản được đăng tải này đã cũ rồi hiện không sử dụng nữa.
   Từ ngày 01/07/2010 các biểu mẫu giấy tờ hộ tịch đã được thay đổi theo TT số 08a/2010/TT-BTP

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - admin@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: