admin@phapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2000/KHXX NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Kính gửi:

– Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được các công văn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phản ảnh về việc các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa có sự thống nhất trong vấn đề chấp nhận việc các ngân hàng uỷ quyền cho các văn phòng đại diện, chi nhánh của các ngân hàng khởi kiện, tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế.

Để bảo đảm sự thống nhất và đúng pháp luật về vấn đề uỷ quyền của các ngân hàng cho văn phòng đại diện, chi nhánh của các ngân hàng tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, các vụ án kinh tế; sau khi có ý kiến thống nhất của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 1136/KS-V12 ngày 2 tháng 6 năm 2000 và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 530/CV-NHHH10 ngày 15 tháng 6 năm 2000; Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự thì: “Pháp nhân tham gia tố tụng thông qua người lãnh đạo của mình hoặc người đại diện được pháp nhân uỷ quyền bằng văn bản” và theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế thì: Đương sự là pháp nhân thì thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền”. Tuy trong các pháp lệnh chỉ quy định chung là “tham gia tố tụng” hoặc “thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng”, nhưng cần hiểu tham gia tố tụng bao gồm cả việc khởi kiện vụ án; do đó, nếu Ngân hàng là pháp nhân có văn bản uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng hoặc một người cụ thể khởi kiện vụ án dân sự hoặc vụ án kinh tế để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng, thì Toà án thụ lý đơn khởi kiện để giải quyết, nếu không thuộc các trường hợp trả lại đơn kiện quy định tại các điểm 2, 3, 4 và 5 Điều 36 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự hoặc tại các điểm 2, 3, 4 và 5 Điều 32 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và khoản 3 Điều 20 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, thì pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng. Tuy nhiên, cần phân biệt như sau:

a. Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng là pháp nhân uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, chi nhánh của Ngân hàng mà không uỷ quyền cho một người cụ thể, thì theo quy định tại khoản 4 Điều 100 Bộ luật dân sự, Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng theo uỷ quyền của Ngân hàng đối với người đứng đầu Văn phòng đại diện, chi nhánh của Ngân hàng.

b. Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng là pháp nhân uỷ quyền cho người đứng đầu Văn phòng đại diện, chi nhánh của Ngân hàng và cho phép người đứng đầu này uỷ quyền lại cho một người cụ thể nào đó, thì Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng theo uỷ quyền của Ngân hàng khi người tham gia tố tụng đúng như trong văn bản uỷ quyền của Ngân hàng.

Ví dụ: Ngân hàng có văn bản uỷ quyền cho Giám đốc chi nhánh của Ngân hàng tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng khi có tranh chấp và trong trường hợp Giám đốc Chi nhánh của Ngân hàng đi vắng có thể uỷ quyền lại cho một Phó giám đốc Chi nhánh của Ngân hàng, thì Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng của Giám đốc chi nhánh hoặc của Phó giám đốc chi nhánh được Giám đốc Chi nhánh uỷ quyền lại. Trong trường hợp này, nếu Giám đốc Chi nhánh uỷ quyền lại cho một Trưởng phòng của Chi nhánh, thì việc uỷ quyền này không đúng như trong văn bản uỷ quyền của ngân hàng và do đó Toà án không chấp nhận.

c. Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng là pháp nhân uỷ quyền cho một người cụ thể, thì Toà án chỉ chấp nhận việc tham gia tố tụng theo uỷ quyền của Ngân hàng khi người tham gia tố tụng đúng như trong văn bản uỷ quyền của Ngân hàng.

đ. Trong trường hợp người được uỷ quyền không thể tiếp tục tham gia tố tụng được, nếu Ngân hàng không thể tự mình tham gia tố tụng thì Toà án chấp nhận việc Ngân hàng uỷ quyền cho người khác tiếp tục tham gia tố tụng.

3. Khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và khoản 2 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế chỉ quy định việc uỷ quyền tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân phải làm thành văn bản uỷ quyền mà không quy định hình thức văn bản uỷ quyền; do đó, Toà án cần chấp nhận văn bản uỷ quyền của Ngân hàng là hợp pháp nếu bằng một trong các hình thức sau đây được người đứng đầu Ngân hàng ký tên và đóng dấu của Ngân hàng.

a. Văn bản thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng, trong đó có việc Ngân hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng khi có tranh chấp.

b. Văn bản của Ngân hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng khi có tranh chấp.

c. Văn bản của Ngân hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng hoặc một người cụ thể tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng trong một vụ tranh chấp cụ thể.

4. Theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, thì người đại diện được uỷ quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự trong phạm vi uỷ quyền; do đó, cần chú ý trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng uỷ quyền cho văn phòng đại diện, chi nhánh của Ngân hàng hoặc một người cụ thể thực hiện những quyền và nghĩa vụ tố tụng nào thì Toà án chỉ chấp nhận trong phạm vi uỷ quyền đó, cụ thể như sau:

a- Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng uỷ quyền cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Ngân hàng hoặc một người cụ thể thực hiện tất cả các quyền, nghĩa vụ tố tụng của đương sự, thì Toà án chấp nhận việc uỷ quyền đó trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, trong việc kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm cũng như trong việc giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm (nếu có kháng cáo, kháng nghị).

b- Nếu trong văn bản uỷ quyền, Ngân hàng chỉ uỷ quyền cho Văn phòng đại diện. Chi nhánh của Ngân hàng hoặc một người cụ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, thì Toà án chỉ chấp thuận việc uỷ quyền đó trong việc khởi kiện và giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm. Mặc dù theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, khoản 1 Điều 59 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, thì người đại diện của đương sự có quyền kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm, song trong trường hợp này Toà án không chấp nhận việc người được uỷ quyền kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm cũng như tham gia giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm, với lý do các việc này không thuộc phạm vi uỷ quyền.

5. Theo quy định tại khoản 5 Điều 100 Bộ luật dân sự thì: “Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện”. Đồng thời theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục VI Nghị quyết số 3/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao “hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự” thì: “Mặc dù đương sự đã uỷ quyền cho người đại diện nhưng đương sự vẫn có quyền tự mình tham gia tố tụng. Toà án cũng có quyền triệu tập đương sự đích thân tham gia tố tụng khi xét thấy cần thiết”; do đó, trong trường hợp xét thấy cần thiết (để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng; bảo vệ tài sản của Nhà nước…), thì Toà án cần triệu tập đại diện theo pháp luật của Ngân hàng tham gia tố tụng.

6. Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, lao động, hành chính mà có Ngân hàng tham gia tố tụng, nếu Ngân hàng không thể tự mình tham gia tố tụng và có uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng, thì việc uỷ quyền cũng phải được thực hiện tương tự các hướng dẫn trên đây mới được Toà án chấp nhận.

Trong quá trình thực hiện các hướng dẫn trong Công văn này, có điều gì vướng mắc hoặc chưa cụ thể, đề nghị các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao để có hướng dẫn bổ sung.

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

One Response

 1. Dear all Chào tất cả.
  Hôm nay Hùng mail trước những file nội dung trong quá trinh đơn kiện, Hùng có một việc chuyên tranh chấp đất đai, bây giờ mốn nhờ phap luat tu van dum , Em đang theo đuổi vụ kiện về đất đai, Hùng người bị kiện, Tôi muốn biết vụ kiện của Hùng sắp tới phải làm như thế nào? Lam on tu van dùm Hung gửi nội dung trong mail, ông Long kháng cao len tinh Bình Dương, toa an phuc tham đã thụ lý, 3 Thẩm phán đã sử Hùng thắng kiện 2cấp sơ thẩm và phúc thẩm rồi. có thể xem lại dùm, Vì ông Long đang chuẩn bị loa đài nhờ người viết bài báo tinh thần đi ra trung ương đọc loa & nhờ hội cựu chiến binh giúp đỡ. nên Hung phải chuẩn bị đối phó với ông Long, Nếu có gi gop ý được thì thể gửi qua mail cho Hùng được không? Có gì giúp nhé.theo như Hùng có hồ sơ trong gửi kèm. Có thể thắng kien duoc lấy lại đất được khong? Tôi phải làm sao? Để vụ án được sáng tỏ công minh đúng pháp luật, cho Hùng hỏi đã có bản án của tỉnh Bình Dương, nhưng ông Long không chịu trả lại đất và nhà cho tôi. Tôi đã làm đơn gửi thi hanh án rồi, họ bắt đóng tiền thi hành án, số tiền này sau khi thi hanh án xong ai là người phải chụi án phí thi hanh án của huyện thuận an? Còn ông Long không chịu đi thì chi phí cưỡng chế ai là người phải chịu chi phí cưỡng chế? Chi phí cưỡng chế mất bao nhiêu phần trăm %??
  Ông cậu em ruột của mẹ tôi sống nà lam như vậy có đáng là người đảng viên gương mẫu không?
  Với những chứng cứ em cung cấp như vậy có lấy lại được đất lúc Hùng ở Hàn Quốc nhờ ông Cậu ruột tên Long đứng tên trên giấy tay mua bán đất không?
  tôi muốn đến tư vấn lien hệ trực tiếp hay qua mail , điện thọai có thể lien hệ ở đâu?
  Chúc thành công & luôn gặp nhiều may man.
  Hy vọng sẽ nhận được sự hồi âm
  Xin chân thành cảm ơn nhiều
  Thanks and Best Regards
  감사 합니다
  훙 통역원 드림
  ====================================
  : 0650 732 930 – Ext: 2031
  Fax : 0650 732 931 Phone : 090,3326422
  Mobile phone: 01234,456003
  Home: 06503,782,158
  Di động: 0983,503,239
  huuhung@hansollvina.com
  huuhung72@gmail.com
  huuhungtb2001@yahoo.com
  nguyenhuuhung@hanmail.net
  TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bản án số: 86/2009/DSPT
  Ngày: 03/4/2009
  V/v “Yêu cầu trả GCNQSD đất
  và quyết định cấp đất;
  Yêu cầu tháo dỡ và di dời tài sản;
  T/C QSD đất và T/C HĐ gửi giữ tài sản”

  NHÂN DANH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Hiệp
  Các Thẩm phán thành viên: Bà Nguyễn Thị Thắm
  Ông Nguyễn Minh Hoàng
  Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Võ Nguyễn Ngọc Quang – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
  Vào sáng ngày 03 tháng 4 năm 2009, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 27/2009/DSPT ngày 11/02/2009 về việc “Yêu cầu trả GCNQSD đất và quyết định cấp đất; yêu cầu tháo dỡ và di dời tài sản; tranh chấp QSD đất và tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản”.
  Do bản án số 64/2008/DSST ngày 11/12/2008 của Tòa án nhân dân huyện Thuận An bị ông Lưu Phi Long là nguyên đơn kháng cáo ngày 22/12/2008.
  Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 87/2009/QĐXX – DSPT ngày 23/3/2009 giữa các đương sự:

  – Nguyên đơn: Ông Lưu Phi Long, sinh năm 1955 (có mặt)
  Địa chỉ: số 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  – Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Trần Hữu Nghĩa là luật sư thuộc Văn phòng luật sư Trần Hữu Nghĩa – Đoàn luật sư TP.HCM (có mặt).

  – Bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1972 (có mặt)
  Thường trú: 521/5/9 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM.
  Tạm trú: số 3/20 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

  – Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn:
  1. Ông Nguyễn Văn Hoạt là luật sư thuộc Văn phòng luật sư Diễm Hương – Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương (có mặt).
  2. Ông Phạm Trung Dũng, sinh năm 1962 (vắng mặt)
  Địa chỉ: 10/33/26/3 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM.

  – Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
  1. Ông Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 1979 (có mặt)
  Địa chỉ: số 3/20 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, sinh năm 1955 (vắng mặt)
  Địa chỉ: tổ 10, ấp Cây Xộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.
  3. Ông Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1965
  Địa chỉ: 201 ấp Cây Trắc, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.
  4. Ông Đặng Văn Nguyên, sinh năm 1952
  Địa chỉ: ấp Cây Trắc, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.
  5. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1984
  Thường trú: xóm Liên Minh, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
  Tạm trú: lô 45, dãy B, khu gia đình cán bộ lữ đoàn 434 tại ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  Ông Nguyễn Hữu Chiến, Đặng Văn Nguyên, Nguyễn Văn Hùng có yêu cầu xét xử vắng mặt.

  NHẬN THẤY
  Theo án sơ thẩm:
  Nguyên đơn ông Lưu Phi Long trình bày:
  Ông Lưu Phi Long đang quản lý và sử dụng các phần đất sau:
  – Diện tích đất 250m2 tại địa chỉ 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đất có nguồn gốc của Quân đoàn 4 cấp cho ông Nguyễn Tuấn Hùng theo quyết định cấp đất số 133/QĐ-94 ngày 10/3/1994. Tháng 8/1997 ông Hùng lập giấy tay chuyển nhượng cho ông Long, hiện nay ông Long chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này. Trên đất ông Long đã xây dựng một ngôi nhà và 18 phòng trọ.
  – Diện tích đất 237m2 thuộc thửa số 270, tờ bản đồ D3 tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Diện tích này là một phần trong tổng diện tích 660m2 đất có nguồn gốc do ông Long nhận chuyển nhượng của ông Lâm, bà Chi (không nhớ họ tên cụ thể) vào tháng 02/2001. Sau khi mua đất ông Long kê khai đăng ký 237m2 thuộc thửa số 270, tờ bản đồ D3 và được UBND huyện Thuận An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001. Diện tích còn lại 448m2 thuộc thửa số 271, tờ bản đồ D3 ông Long nhờ ông Nguyễn Hữu Cường kê khai đăng ký, ông Cường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001.
  – Diện tích đất 150m2 tại lô 45, dãy B, thuộc khu gia đình cán bộ lữ đoàn 434 tọa lạc tại ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đất do Quân đoàn 4 cấp cho ông Nguyễn Hữu Chiến năm 1998, sau đó ông Chiến chuyển nhượng cho ông Đặng Văn Nguyên, đến năm 1999 ông Nguyên hoán đổi đất cho ông Long. Trên cơ sở đó Quân đoàn 4 đã thu hồi quyết định cấp đất cho ông Chiến và ban hành quyết định số 370/QĐ ngày 20/3/1998 cấp đất cho ông Long.
  Ông Lưu Phi Long là cậu ruột của ông Nguyễn Hữu Hùng (ông Long là em ruột của mẹ ông Hùng). Tháng 5/2001, do biết ông Long có ý định chuyển nhượng đất nên ông Hùng đến gặp và đặt vấn đề mua đất. Ông Long cho ông Hùng xem hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 và 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 thuộc thửa số 270, 271 và một quyết định cấp đất của Tư lệnh Quân đoàn 4 số 370/QĐ ngày 20/3/1998 thuộc lô 45, dãy B, khu 434 thuộc ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà. Sau khi nhận các giấy tờ trên của ông Long, ông Hùng không trả lại mà giữ luôn cho đến nay. Ông Hùng đã xây dựng một kiôt trên diện tích đất 237m2 thuộc thửa số 270, xây nhà trọ trên diện tích 448m2 thuộc thửa số 271 và cho người khác thuê đất mở quán cà phê diện tích 150m2 thuộc lô 45, dãy B, khu 434.
  Ông Long khởi kiện yêu cầu ông Hùng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001, quyết định cấp đất của Tư lệnh Quân đoàn 4 số 370/QĐ ngày 20/3/1998, tháo dỡ kiôt trên diện tích đất 237m2 thuộc thửa số 270, tờ bản đồ D3 tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An và quán cà phê tại diện tích đất thuộc lô 45, dãy B, khu 434 thuộc ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương để trả lại đất cho ông Long.
  Bị đơn ông Nguyễn Hữu Hùng trình bày:
  Mối quan hệ huyết thống giữa ông Hùng và ông Long đúng như ông Long trình bày. Từ năm 1995 đến năm 2000 ông Hùng đi hợp tác lao động tại Hàn Quốc, trong thời gian này ông Hùng đã gửi tiền về nước nhờ ông Long mua đất để sau khi về nước có chỗ ở ổn định. Tổng số tiền ông Hùng gửi cho ông Long là 32.000 USD. Ông Long đã sử dụng 6.000 USD để mua diện tích đất 250m2 tại địa chỉ 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và sử dụng 4.000 USD xây dựng 09 phòng trọ trên đất cho ông Hùng. Việc xây dựng và quản lý nhà trọ do ông Nguyễn Hữu Cường là em ruột ông Hùng thực hiện. Ông Hùng và ông Long thỏa thuận để ông Long đứng tên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai đăng ký đối với diện tích đất trên, khi ông Hùng về nước ông Long có trách nhiệm sang tên cho ông Hùng. Tháng 02/2001 ông Hùng về nước, ông Long xin tiếp tục ở nhờ trên đất. Sau nhiều lần ông Hùng đến gặp ông Long yêu cầu trả lại đất nhưng ông Long không thực hiện. Ông Long đã tháo dỡ 03 phòng trọ của ông Hùng để xây dựng nhà và 12 phòng trọ trên đất. Ngày 03/7/2001 ông Long lập biên bản thanh toán tiền, sau đó ngày 13/8/2001 ông Long tiếp tục lập biên bản thanh toán tiền (bản viết tay) và giấy sang nhượng đất đề nghị ông Hùng đổi diện tích đất tại địa chỉ 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An cho ông Long để lấy hai diện tích đất tại thửa số 270 và lô 45, dãy B, khu 434. Sau đó ông Long giao cho ông Cường giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 270 và một quyết định cấp đất số 370/QĐ ngày 20/3/1998 của Quân đoàn 4 để làm tin, ông Cường và ông Long đã ký vào giấy sau đó đưa cho ông Hùng ký tên nhưng ông Hùng không ký vì không đồng ý đổi đất. Sau đó ông Long lập biên bản thanh toán tiền (bản đánh máy) tiếp tục yêu cầu ông Hùng ký tên, ông Hùng đồng ý ký vào biên bản để hợp thức hóa việc ông Cường giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Long.
  Đối với diện tích 237m2 đất thuộc thửa số 270, tờ bản đồ D3 tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An là do ông Long và ông Hùng hùn vốn nhận chuyển nhượng của ông Lâm bà Chi, tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 82.000.000 đồng trong đó ông Long đóng góp 45.000.000 đồng và ông Hùng góp 37.000.000 đồng. Ông Long đứng tên kê khai đăng ký và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay ông Hùng không tranh chấp phần diện tích đất này.
  Đối với diện tích 150m2 đất tại lô 45, dãy B, thuộc khu gia đình cán bộ lữ đoàn 434 tọa lạc tại ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An là của Quân đoàn 4 cấp cho ông Lưu Phi Long. Sau khi có sự hoán đổi đất ông Long đã lập “Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ngày 13/8/2001 để hợp thức hoá việc đổi đất. Căn cứ vào giấy chuyển nhượng, Quân đoàn 4 đã thu hồi quyết định số 370/QĐ ngày 20/3/1998 đã cấp cho ông Long và ban hành quyết định số 370A/QĐ ngày 09/01/2001 cấp diện tích đất này cho ông Nguyễn Hữu Hùng.
  Sau khi lập biên bản trao đổi đất, do thấy đất để trống nên ông Nguyễn Hữu Cường đã xây dựng một kiôt trên diện tích đất 237m2 thuộc thửa số 270 và cho người khác thuê đất mở quán cà phê trên diện tích đất 150m2 tại lô 45, dãy B, thuộc khu gia đình cán bộ lữ đoàn 434. Riêng diện tích 448m2 thuộc thửa số 271, tờ bản đồ D3 là do ông Cường nhận chuyển nhượng đất của người khác và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất ông Cường đã xây nhà ở và nhà trọ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này do ông Cường giữ.
  Ông Hùng cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001, quyết định cấp đất của Tư lệnh Quân đoàn 4 số 370/QĐ ngày 20/3/1998 hiện do ông Cường cất giữ theo thỏa thuận đổi đất ngày 13/8/2001 giữa ông Long và ông Hùng. Ông Hùng hiện không giữ các giấy tờ này và cũng không đồng ý đổi đất. Ông Hùng có yêu cầu phản tố đề nghị ông Long tháo dỡ tài sản trả lại diện tích đất 250m2 tại địa chỉ 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An và số tiền 22.000 USD hiện ông Long còn giữ của ông Hùng. Nếu ông Long đồng ý trả lại đất, ông Hùng chấp nhận trả lại cho ông Long giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001, quyết định cấp đất của Tư lệnh Quân đoàn 4 số 370A/QĐ ngày 09/01/2001, không chấp nhận trả cho ông Long quyết định cấp đất số 370/QĐ ngày 20/3/1998 vì quyết định này đã bị Tư lệnh Quân đoàn 4 thu hồi. Riêng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 của UBND huyện Thuận An cấp cho ông Nguyễn Hữu Cường hiện do ông Cường giữ không liên quan đến việc đổi đất giữa ông Long với ông Hùng. Đối với yêu cầu của ông Long về việc tháo dỡ tài sản, ông Hùng không chấp nhận vì toàn bộ tài sản ông Long yêu cầu tháo dỡ là của ông Cường, không phải của ông Hùng.
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hữu Cường thống nhất với toàn bộ ý kiến của ông Hùng. Ông Cường cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 diện tích 448m2 thuộc thửa số 271, tờ bản đồ D3 tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An được UBND huyện Thuận An cấp cho ông Cường và ông Cường quản lý từ trước đến nay không phải do ông Long giao cho ông Cường, tài sản trên đất là của ông Cường tạo dựng. Hiện ông Cường đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001, quyết định cấp đất của Tư lệnh Quân đoàn 4 số 370A/QĐ ngày 09/01/2001 theo thỏa thuận đổi đất ngày 13/8/2001 giữa ông Long và ông Hùng, hiện ông Cường đang giữ các giấy tờ trên. Số tài sản gồm kiôt tại thửa số 270, tờ bản đồ D3 tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà là do ông Cường xây dựng; quán cà phê tại lô 45, dãy B, thuộc khu gia đình cán bộ lữ đoàn 434 tại ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà là do ông Cường cho ông Nguyễn Văn Hùng thuê đất để kinh doanh. Ông Cường chấp nhận theo quyết định của toà án.
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tuấn Hùng thống nhất với ý kiến của ông Long về nguồn gốc đất và việc chuyển nhượng đất đối với diện tích đất 250m2 tại địa chỉ 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An. Ông Hùng xác định không còn quyền lợi đối với diện tích đất này, không tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Long.
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hữu Chiến và ông Đặng Văn Nguyên thống nhất với ý kiến của ông Long về nguồn gốc diện tích đất 150m2 tại lô 45, dãy B, thuộc khu gia đình cán bộ lữ đoàn 434 tại địa chỉ ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An. Ông Chiến và ông Nguyên xác định không còn quyền lợi đối với diện tích đất này, không tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất với ông Long.
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Hùng thừa nhận có thuê đất của ông Cường để mở quán cà phê. Ông Hùng không tranh chấp hợp đồng thuê đất với ông Cường, đề nghị toà án giải quyết vụ án theo quy định, ông Hùng chấp nhận thực hiện theo quyết định của toà án.
  Tại phiên toà sơ thẩm: ông Long bổ sung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ông Hùng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 của UBND huyện Thuận An cấp cho ông Nguyễn Hữu Cường đối với diện tích 448m2 thuộc thửa số 271, tờ bản đồ D3 tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và tháo dỡ di dời nhà trọ trên đất để trả lại đất cho ông Long. Ông Long và ông Nguyễn Hữu Hùng thống nhất không tranh chấp 10 phòng trọ trên diện tích đất tại địa chỉ 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, người được giao đất sẽ được sở hữu số nhà trọ trên đất.
  Bản án sơ thẩm số 64/2008/DSST ngày 11/12/2008 của Tòa án nhân dân huyện Thuận An đã tuyên xử:
  1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện bổ sung vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu của ông Lưu Phi Long về việc buộc ông Nguyễn Hữu Hùng phải trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 của UBND huyện Thuận An cấp đối với diện tích đất 448m2 thuộc thửa số 271 tờ bản đồ D3 tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An và tháo dỡ di dời tài sản trên đất.
  2. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đối với một phần yêu cầu khởi kiện của ông Long về việc buộc ông Nguyễn Hữu Hùng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 và quyết định cấp đất của Tư lệnh Quân đoàn 4 số 370/QĐ ngày 20/3/1998.
  3. Không chấp nhận yêu cầu của ông Lưu Phi Long buộc ông Nguyễn Hữu Hùng tháo dỡ kiôt thuộc thửa số 270 tờ bản đồ D3 tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An và quán cà phê tại diện tích đất thuộc lô 45, dãy B, khu 434 thuộc ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  4. Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Hữu Hùng:
  Ông Nguyễn Hữu Hùng được quyền quản lý sử dụng diện tích đất 247,5m2 (trong đó có 51m2 hành lang bảo vệ đường bộ) thuộc thửa số 12, tờ bản đồ số 2 toạ lạc tại ấp Bình Đức 3, xã Bình Hoà, huyện Thuận An và toàn bộ tài sản trên đất gồm:
  – Nhà tạm A: kết cấu mái tole, cột sắt, nền xi măng, không vách, diện tích 13m2.
  – Nhà cấp 3A: một trệt hai lầu; kết cấu móng, cột, sàn và mái đều bằng bê tông cốt thép, vách gạch, nền gạch men, diện tích 176,2m2.
  – Nhà cấp 3C: một trệt một lầu (08 phòng trọ), kết cấu vách gạch, cột bê tông cốt thép, sàn gạch + bê tông cốt thép, mái tole, nền gạch men, diện tích 100,45m2.
  – 10 phòng trọ (nhà cấp 4C) kết cấu vách gạch, mái tole, nền gạch men, diện tích 89,24m2.
  Ông Nguyễn Hữu Hùng có trách nhiệm kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.
  5. Ông Nguyễn Hữu Hùng có trách nhiệm thanh toán cho ông Lưu Phi Long số tiền 71.080.650 đồng.
  Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí đo đạc, định giá và quyền kháng cáo cho các đương sự.
  Sau khi án sơ thẩm xử, ngày 22/12/2008 bị đơn ông Lưu Phi Long có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 64/2008/DSST ngày 11/12/2008 của Tòa án nhân dân huyện Thuận An.

  – Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay ông Lưu Phi Long vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo:
  1. Không đồng ý giao diện tích đất 247,5m2 thuộc thửa số 12 tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An cùng các tài sản trên đất cho ông Nguyễn Hữu Hùng.
  2. Không đồng ý trả số tiền 22.000 USD cho ông Hùng, ông Long chỉ thừa nhận còn nợ ông Hùng số tiền 17.200 USD.
  3. Yêu cầu ông Hùng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 diện tích 440m2 tọa lạc tại xã Bình Hoà, huyện Thuận An theo yêu cầu bổ sung tại phiên toà sơ thẩm. Ông Long giữ nguyên yêu cầu buộc ông Hùng trả lại quyết định cấp đất số 1269 do Tư lệnh Quân đoàn 4 cấp cho ông ngày 20/3/1998 diện tích 150m2 và yêu cầu ông Hùng tháo dỡ tài sản xây dựng trên đất của ông.

  – Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Long cho rằng án sơ thẩm xét xử không khách quan.
  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết định cấp đất là tài sản nên yêu cầu đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Long là chính đáng, đúng quy định của pháp luật nên toà án phải giải quyết.
  + Tiền của ông Hùng gửi về nhờ ông Long giữ giùm chứ không phải là tiền mua đất. Tranh chấp chỉ phát sinh sau khi ông Hùng về nước. Án sơ thẩm điều tra xác minh chưa đầy đủ, chưa khách quan nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm để xét xử lại.

  – Ý kiến của bị đơn và của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn cho rằng đã có đủ chứng cứ khẳng định ông Hùng gửi tiền về nhờ ông Long mua đất, thể hiện ở các biên bản do ông Long ký và lời khai những người làm chứng trong đó có ông Khuất Năng Hùng là người giới thiệu mua đất của ông Nguyễn Tuấn Hùng và những người cùng lao động tại Hàn Quốc ở chung phòng với ông Nguyễn Hữu Hùng. Án sơ thẩm đã xét xử đúng, đề nghị Hội đồng xét xử y án sơ thẩm.

  – Ý kiến của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Hữu Cường: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Long do ông Cường đang giữ và sẽ giải quyết tại UBND xã Bình Hoà, huyện Thuận An. Tài sản trên đất là của ông Cường đứng ra xây dựng không phải của ông Hùng. Việc ông Hùng gửi tiền nhờ ông Long mua đất là có thật.
  Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà và kết quả tranh luận giữa các bên.

  XÉT THẤY

  Đối với yêu cầu của ông Long đòi ông Hùng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01479 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 diện tích 440m2, Hội đồng xét xử xét thấy đây là yêu cầu khởi kiện mà ông Long bổ sung tại phiên toà sơ thẩm. Bản án sơ thẩm đã căn cứ khoản 1 điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự không chấp nhận xét xử là đúng vì yêu cầu này vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu và yêu cầu trên không thuộc phạm vi giải quyết của toà án.

  Đối với yêu cầu của ông Long đòi ông Hùng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01478 QSDĐ/BH ngày 19/02/2001 và quyết định cấp đất của Tư lệnh Quân đoàn 4 số 370/QĐ ngày 20/3/1998, Hội đồng xét xử xét thấy các loại giấy tờ trên không phải là tài sản nên không thuộc phạm vi giải quyết của toà án được quy định tại điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự. Án sơ thẩm căn cứ điểm e khoản 1 điều 168, khoản 2 điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với yêu cầu của ông Long là đúng pháp luật.

  Đối với yêu cầu của ông Long buộc ông Hùng tháo dỡ tài sản trên diện tích 237m2 thuộc thửa 270 và tại lô 45 dãy B khu 434, Hội đồng xét xử xét thấy các tài sản trên là của ông Cường nhưng ông Long lại kiện ông Hùng buộc tháo dỡ. Tại biên bản lấy lời khai ngày 31/12/2007, toà án cấp sơ thẩm đã giải thích nhưng ông Long không thay đổi ý kiến. Do đó án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu này của ông Long là đúng pháp luật.

  Đối với kháng cáo của ông Long không đồng ý trả cho ông Hùng diện tích đất 247,5m2 thuộc thửa số 12, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An cùng các tài sản trên đất. Đồng thời ông Long không chấp nhận khoản nợ 22.000 USD mà chỉ thừa nhận còn nợ ông Hùng 17.200 USD. Ông Long cho rằng diện tích đất trên và tài sản trên đất là của ông Long tạo lập. Tuy nhiên căn cứ vào các chứng cứ có tại hồ sơ thể hiện bao gồm các biên bản thanh toán tiền ngày 13/8/2001 có chữ ký của ông Long thể hiện nội dung là diện tích đất tại địa chỉ 9/133 ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, huyện Thuận An là của ông Hùng nhằm trao đổi hai diện tích đất khác của ông Long. Ông Long cho rằng việc ông ký vào bản thỏa thuận trao đổi đất là do ông Hùng ép buộc vì nếu không ký con ông sẽ không được nhập hộ khẩu và sẽ không được đi học trường công lập, tuy nhiên lời trình bày trên của ông Long là không có căn cứ. Mặt khác căn cứ điều 142 Bộ luật dân sự năm 1995 về giao dịch dân sự do bị lừa dối, đe dọa thì thời hiệu để xem xét giao dịch vô hiệu là không còn theo khoản 1 điều 145 Bộ luật dân sự năm 1995.

  Việc ông Hùng gửi tiền về nhờ ông Long mua đất thể hiện ở các biên bản có chữ ký xác nhận của ông Long, phù hợp với lời khai của những người làm chứng khác tại phiên toà sơ thẩm. Trong đó lời khai của ông Khuất Năng Hùng và ông Nguyễn Tuấn Hùng là sĩ quan quân đội giữ các chức vụ trọng yếu trong quân đội là bạn của ông Long, đồng thời là người chuyển nhượng diện tích đất tranh chấp nói trên đều xác định ông Long nói mua đất giùm cháu Hùng đang lao động tại Hàn Quốc. Như vậy có đủ căn cứ xác định diện tích đất trên là của ông Hùng. Ông Long tự ý xây nhà trái phép trên đất của ông Hùng bị UBND huyện Thuận An có quyết định số 1513/QĐ-CT ngày 28/6/2004 (bút lục số 223) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã phạt tiền và buộc ông Long tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Án sơ thẩm không buộc ông Long phải tháo dỡ mà chấp nhận việc đồng ý bồi thường của ông Hùng là chưa chính xác, tuy nhiên phần này không bị kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.

  Đối với số tiền 32.000 USD do ông Hùng gửi về, ông Long thừa nhận có nhận nhưng chỉ còn nợ ông Hùng 17.200 USD. Tuy nhiên ông Long không xuất trình giấy tờ chứng minh vì sao chỉ còn nợ 17.200 USD. Mặt khác ông Hùng chỉ thừa nhận ông Long mua đất và chi tiêu xây dựng hết 10.000 USD và ông Long còn nợ ông Hùng 22.000 USD. Án sơ thẩm buộc ông Long trả lại ông Hùng 22.000 USD là có căn cứ.

  Từ những nhận định trên, xét thấy không có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn là ông Lưu Phi Long và đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Long yêu cầu hủy án sơ thẩm.

  Án phí dân sự phúc thẩm: ông Long phải nộp theo quy định của pháp luật.
  Bởi các lẽ trên,
  Căn cứ khoản 1 điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy định về án phí, lệ phí tòa án.

  QUYẾT ĐỊNH

  1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Lưu Phi Long.
  2. Giữ nguyên quyết định của bản án dân sự sơ thẩm số 64/2008/DSST ngày 11/12/2008 của Tòa án nhân dân huyện Thuận An.
  3. Án phí phúc thẩm: ông Long phải nộp 50.000 đồng được khấu trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 006528 ngày 23/12/2008 của cơ quan Thi hành án dân sự huyện Thuận An.

  Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
  Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ
  – VKSND tỉnh BD;
  – THADS huyện Thuận An;
  – TAND huyện Thuận An;
  – Các đương sự;
  – Lưu HS, Tòa.

  Trần Quốc Hiệp

  CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA

  Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Thị Thắm Trần Quốc Hiệp

  Thaùng 03/1995, Toâi ñi lao ñoäng ôû Haøn Quoác. tieàn göûi veà cho oâng Long (em ruoät meï toâi) vaø anh NGUYEÃN HÖÕU CÖÔØNG (chaùu ruoät oâng Long), ñieän thoaïi: 0983,503,239, ñòa chæ: 3/20 aáp Bình Ñöùc, xaõ Bình Hoaø, toâi ñieän thoïai veà nhieàu laàn nhôø Cöôøng tìm choïn mua ñaát sau naøy veà nöôùc coù choã ñeå sinh soáng. theo yeâu caàu cuûa toâi qua ñt töø Haøn Quoác goïi veà soá 08,8959585 cuûa Baø Ba, oâng Möôøi, (chuù họ oâng Long) vaø soá ñôn vò Cöôøng, soá nhaø haøng xoùm 9/133A.
  Anh Nguyeãn Trung Quyeát, (chaùu hoï oâng Long). ĐT:0903,978,141 anh Nguyeãn Xuaân Caûnh ñieän thoaïi:08,8947103 ÑT:098,4494,357 & 0983659029 anh Phaïm Vaên Nam, ñòa chæ: 592, xaõ Baéc Sôn, huyeän Traûng Bom,Ñoàng Nai, ñt: 0613,968,428 DÑ:0978,525,077, coâng nhaän luùc toâi ôû Haøn Quoác coù goïi ÑT vaø göûi tieàn veà nhôø oângLong,Cöôøng mua ñaát.
  Nhôø anh Khuaát Naêng Huøng ngöôøi cuøng ñôn vò vôùi Cöôøng giôùi thieäu môùi mua ñöôïc loâ ñaát 9/133A, vôùi giaù 66.000,000ñoàng töông ñöông 6,000USD vaøo thôøi ñieåm thaùng 08/1997. (loâ ñaát naøy mua laïi cuûa oâng Nguyeãn Tuaán Huøng), Cuû Chi. oâng Tuaán Huøng ñöôïc quaân ñoäi caáp. vì soá tieàn mua ñaát raát lôùn toâi coù ÑT trao ñoåi baø Löu Thò Chaâu (chò ruoät oâng Long).ñòa chæ: Xoùm 1, xaõ Nam Xuaân, ÑT: 0383,822455 DÑ: 0919,200,750 &0948224779 ñeå baøn baïc veà vieäc ñöùng teân ngöôøi mua. oâng Long xin toâi, Cöôøng vaø baø Chaâu ñeå Caäu ñöùng teân ngöôøi mua duøm cho.Vì oâng Tuaán Huøng tröôùc ñaây cuøng ñôn vò vôùi Caäu. Coù theå bôùt ñöôïc ít tieàn xaêng coï ñi laïi. luùc ñoù toâi tin töôûng oâng Long (laø caäu ruoät), neân toâi vaø Cöôøng, baø Chaâu ñoàng yù, khoâng laøm giaáy tôø cam keát gì? oâng Tuaán Huøng laøm giaáy baùn cho oâng Long
  Thaùng 01/1998,toâi ÑT cho Cöôøng vaø baø Chaâu,göûi tieàn veà nhôø xaây döïng 06 phoøng troï toång heát 50trieäu ñoàng (ñôït 1). Cöôøng hôïp ñoàng xaây nhaø vôùi anh Nguyeãn Vaên Nghóa,Ñòa chæ:31/3/15,Aáp Ñoàng An,xaõ BH.. oâng Long. luùc ñoù gñ oâng raát khoù khaên, môùi veà höu, phaûi ñi laøm baûo veä ñeå kieám theâm tieàn cho ñuû chi phí gñ oâng.
  Thaùng 07/1998, toâi nhôø baø chaâu, Cöôøng xaây nhaø.hôïp ñoàng vôùi anh Chu Vaên Lyù. Ñòa chæ: aáp Ñoâng chieâu, Ngaøy 30/08/1998, baø Chaâu, Cöôøng ñeán nhaø oâng Möôøi, baø Ba, Soá nhaø 31/3,Quang Trung, phöôøng 11,quaän Goø Vaáp.đt:8959585.laáy theâm soá tieàn 1,400USD vaø 7trieäu ñoàng traû tieàn xaây döïng (ñôït 2), 01 kioát 03 phoøng treân loâ ñaát 9/133A, heát 24trieäu ñoàng. baø Leâ Thò Chung. Ñòa chæ 115/1 toå 10, aáp Ñoàng An, xaõ BHoøa. coâng nhaän Cöôøng mua vaät lieäu baø chung vaø xaây döïng nhaø duøm cho Huøng. noùi vôùi toâi vaø Cöôøng, baø Chaâu. caäu phuïc vuï quaân ñoäi hôn 20 naêm, chöa coù moät mieáng ñaát ñeå ñöa vôï con vaøo ôû, vì tình caûm chò em Caäu, Chaùu, toâi ñoàng yù cho ñöa vôï vaø 02 con ôû. oâng ñaõ thoûa thuaän vôùi toâi vaø Cöôøng,baø Chaâu. chôø ngaøy Huøng veà nöôùc sang teân toaøn boä nhaø ôû treân loâ 9/133A cho Huøng. cho deã lieân laïc vôùi baø Chaâu, oâng Long vaø Cöôøng.toâi göûi tieàn veà nhôø Cöôøng gaén 01maùy ñieän thoaïi treân ñòa chæ 9/133A Soá: 0650.756.741 Cöôøng ñöùng teân. tieàn cho thueâ phoøng troï haøng thaùng oâng thu roài ñöa anh cöôøng giöõ hoä toâi. luùc ñoù coù vöôùng maéc vaán ñeà gì? thì trao ñoåi qua ÑT. ngaøy12/04-12/11/07 Long coù thöøa nhaän toâi coù ñt veà cho oâng Long coù ghi vaøo Bbaûn hoøa giaûi vaø Bbaûn laáy lôøi khai taïi Toøa
  Ngoaøi loâ9/133A,thaùng 01/2001 toâi nhôø Cöôøng, oâng Long,baø Chaâu tieáp tuïc mua theâm loâ ñaát soá thöûa 270, giaù 82 trieäu ñoàng,.
  Thaùng 02/2001, Toâi veà nöôùc. theo ñuùng thoaû thuaän. oâng phaûi traû laïi cho toâi loâ 9/133A vaø soá tieàn toâi göûi veà nhôø Cöôøng, oâng long, baø Chaâu mua ñaát, soá tieàn chöa mua ñöôïc ñaát. Tieàn coøn laïi phaûi traû cho toâi. Toâi khoâng baèng loøng cho ôû. oâng vaãn ôû lyø khoâng chòu ñi. Toâi ñaõ gaëp oâng raát nhieàu laàn ñeå laøm vieäc veà mieáng ñaát 9/133A vaø soá tieàn coøn laïi. oâng Long coá tình keùo daøi thôøi gian, khoâng chòu laøm vieäc theå, ñang laøm vieäc vôùi Toâi vaø anh Cöôøng,baø Chaâu giöõa chöøng, töï ñoäng ñöùng daäy boû ñi, thôøi gian sau thì laãn troán toâi.khoâng traû laïi loâ 9/133A vaø soá tieàn coøn laïi cho toâi. Ngaøy 03/07/2001 oâng töï ghi, kyù ghi roõ hoï teân (Bbaûn thanh toaùn tieàn) oâng Long nôï tieàn cuûa anh Huøng toång coäng: 31,117USD, khoâng traû cho toâi moät ñoàng naøo. (loâ ñaát 270, Huøng 37,000,000ñoàng, Caäu goùp 45,000,000ñoàng), caäu ñöùng teân, Cöôøng giöõ giaáy tôø, sau naøy baùn coù lôøi chia theo tæ leä huøn voán ban ñaàu, Hôn 06 thaùng trôøi Toâi, oâng Long vaø Cöôøng, baø Chaâu ñaõ nhieàu laàn giaûi quyeát noäi boä vôùi nhau nhöng khoâng coù keát quaû. khoâng theå töï giaûi quyeát vôùi nhau ñöôïc? Toâi göûi ñôn ra xaõ BHoaø ñoøi laïi ñaát 9/133A, nhôø giaûi quyeát, hoaø giaûi laàn hai ôû xaõ BHoøa ngaøy 13/08/2001 ñoàng chí Nguyeãn Vaên Moäc caùn boä tö phaùp xaõ Bình Hoøa môøi Toâi, oâng Long, Cöôøng ra xaõ hoaø giaûi vaãn khoâng thaønh.(coù oâng Nguyeãn Vaên Moäc chöùng kieán)
  Hoaø giaûi laàn hai ôû xaõ veà oâng Long thaáy tình hình quaù caêng thaúng, khoâng theå toàn taïi loâ ñaát 9/133A, choái caûi khoâng ñöïôc, oâng tìm caùch laøm bôùt söï caêng thaúng saép tôùi. 18giôø ngaøy13-08/2001, oâng goïi Cöôøng ñeán, ñoïc cho anh Cöôøng ghi, oâng coù saép ñaët töø tröôùc roài, OÂng noùi vôùi Cöôøng: ngaøy 03/07/01 Caäu ghi nôï 28trieäu ñoàng, nhieàu quaù moät mình Caäu kyù teân, neân Huøng khoâng kyù, laàn naøy caäu chæ ghi nôï coù 13,600,000ñoàng chia ra2 ngöôøi nôï Caäu. chöa ñöôïc nöõa laàn tröôùc.Huøng môùi ôû Haøn Quoác veà Laøm sao bieát ñöôïc meï chaùu vaø chaùu nôï tieàn Caäu. Chaùu chæ danh nghóa ngöôøi laøm chöùng thoâi. Chaùu ñöøng lo coù gì caäu chòu traùch nhieäm cho. laäp moät giaáy: bbaûn thanh toaùn tieàn. moät (Giaáy sang nhöôïng ñaát) “anh Huøng baøn giao QSD loâ 9/133A” cho oâng Long. oâng giao laïi QSD cho anh Huøng hai mieáng goàm:
  1) Loâ ñaát soá thöûa 270 aáp Bình Ñöùc, (Toâi vaø oâng Long cuøng goùp tieàn mua)
  2)Loâ soá45 daõy B khu gia ñình 434,(Ñaây laø loâ ñaát oâng ñöôïc quaân ñoäi baùn giaù reû ñaõ sang teân toâi)
  Vieát xong bieân baûn oâng Long kyù ghi roõ hoï teân roài ñöa cho anh Cöôøng kyù.
  Ngaøy14/08/01 oâng Long goïi toâi ñeán, ñöa cho toâi 02 tôø bieân baûn vieát tay, 01 tôø noäi dung: giaáy sang nhöôïng ñaát, 01tôø: bbaûn thanh toaùn tieàn. toâi hoûi taïi sao Caäu laïi khaáu tröø nôï ngöôøi khaùc qua cho Chaùu, phaûi traû nôï thay hai ngöôøi khaùc? moät ngöôøi khoâng coù maët. Ñoù laø Baø Chaâu) Oâng Long noùi Chaùu khoâng thaáy Cöôøng vaø Caäu ñaõ kyù ghi roõ hoï teân roài coøn noùi traùi phaùp luaät caùi gì. toâi ñoøi laïi ñaát 9/1333A, Toâi khoâng ñoàng yù, khoâng kyù caû 02 bieân baûn vieát ñoù
  Ngaøy 15/08/01 oâng laïi tieáp tuïc ra ngoaøi ñaùnh maùy, cuõng laáy ngaøy giôø ñoù 03 tôø noäi dung gioáng nhau, ñieàn ñaày ñuû hoï teân toâi cuoái Bieân baûn thanh toaùn tieàn vôùi 01giaáy chuyeån nhöôïng QSDÑ oâng ñieàn ñaày ñuû hoï teân oâng vaø toâi, soá chöùng minh só quan oâng, noäi dung chuyeån nhöôïng hôïp phaùp, neáu sau naøy coù gì xaûy ra tranh chaáp giöõa 02 ngöôøi, oâng xin hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.khoâng noùi nhieàu Tao vaø Cöôøng ñaõ kyù vaøo bieân baûn roài thì tröùôc sau gì maøy phaûi kyù thoâi, roài oâng Long boû ñi, khoâng caàn chôø toâi giaûi thích. oââng Long luoân gaây khoù khaên doàn eùp toâi ñoàng yù kyù vaøo Bbaûn baøn giao ñaát. Thôøi gian ñoù moïi vieäc oâng Long toaøn trao ñoåi vôùi Cöôøng, khoâng traû ñaát 9/133A vaø tieàn coøn laïi, toâi phaûi ngaäm ñaéng nuoán cay kyù vaøo giaáy Bbaûn sang nhöôïng ñaát ñeå giöõ giaáy tôø cho hôïp leä, coù cô sôû deã daøng laáy laïi ñaát hôn, luùc naøo oâng traû ñaát 9/133A, Cöôøng traû laïi giaáy tôø cho oâng. toâi kyù vaøo tôø bieân baûn ñaùnh maùy,
  Raát nhieàu laàn gaëp ñeå trao ñoåi, oâng khoâng chòu laøm thuû tuïc chuyeån QSD thaùng 08/2001toâi vaø Cöôøng coù gaëp oâng taïi coâng ty Taân Hieäp Phong, huyeän Thuaän An, (oâng laøm baûo veä ôû ñoù), oâng traû lôøi: (Chöùng minh quaân ñoäi caáp ñang chôø ñoåi laïi), Maøy caàm soå ñoû vaø quyeát ñònh goác chaéc aên roài thì tao sang teân9/133A hay trao ñoåi ñaát luùc naøo chaúng ñöôïc ñaâu caàn phaûi gaáp. Cuoái naêm 2001 toâi vaø Cöôøng laïi gaëp oâng taïi coâng ty, ñöôïc traû lôøi, hai thaèng bay ñaõ kyù vaøo bieân baûn trao ñoåi ñaát roài, coøn ñoøi ñaát gì nöõa? Tao chæ ñoàng yù theo bbaûn ñoåi ñaát, tao khoâng traû laïi ñaát 9/133A cho chuùng maøy ñaâu, Maøy thích laøm ñôn gì thì cöù laøm, tao tieáp heát. coøn tieàn maøy coù baèng chöùng gì ñaâu maø ñoøi? trong bieân baûn coù ghi tao nôï tieàn cuûa chuùng maøy khoâng? thôøi gian sau thì oâng laån troán khoâng gaëp toâi nöõa. kyù teân roài Toâi khoâng coøn coù cô hoäi laáy ñaát 9/133A vaø soá tieàn coøn laïi khoâng coù ñuû baèng chöùng gì. Toâi tieáp tuïc gôûi ñôn nhôø chính quyeàn xaõ Bình Hoøa giaûi quyeát khoâng coù keát quaû.trong buoåi laøm vieäc taïi xaõ ngaøy08-09-04 (Cöôøng ra xaõ ñeå traû giaáy tôø cho oâng Long xin vaøo tham gia hoaø giaûi. oâng Long khoâng ñoàng yù. Oâng Nguyeãn Phong Löu chuû tòch xaõ cuõng laø chuû tòch hoài ñoàng Hoøa giaûi khoâng cho Cöôøng vaøo. neân moïi ngöôøi trong ban Hoaø giaûi khoâng coù yù kieán phaûn ñoái, Cöôøng phaûi ngoài ngoaøi chôø xem keát quaû). oâng Long traùo trôû giôû troø ñoøi 54trieäu ñoàng môùi sang teân loâ 9/133A cho toâi. ñieàu ñoù cho thaáy oâng khoâng coù löông taâm, khoâng sang teân cho toâi loâ ñaát 9/133A, Toâi thaät khoâng ngôø môùi ñaàu naên næ chæ xin ôû nhôø, sau ñoù laïi coù aâm möu chieám ñoaït ñaát ñai taøi saûn cuûa toâi phaûi lao ñoäng cöïc nhoïc môùi coù. Ñang hoøa giaûi giöõa chöøng ñöôïc 15phuùt oâng Löu thaáy caêng thaúng cho oâng Long neân oâng Löu noùi taát caû moïi ngöôøi nghó giaûi lao roài vaøo hoøa giaûi tieáp, quay laïi hoøa giaûi oâng Löu (chuû tòch xaõ Bhoøa) töï phaùp bieåu: oâng Huøng khoâng nhôø oâng Long mua ñaát, noùi thö kyù ghi vaøo bieân baûn. toâi khoâng kyù vì caâu naøy hoaøn toaøn toâi khoâng noùi.(chöa coù GCN QSDÑ), ñang coù tranh chaáp töø ngaøy 20/07/2001 ñeán nay. oâng ñaõ phaù 01kioát 03phoøng phía tröôùc. xaây döïng 01caên nhaø 03 laàu traùi pheùp treân ñaát 9/133A cuûa toâi, naêm 2004 luùc oâng Long xaây nhaø toâi coù göûi ñôn nhôø chính quyeàn xaõ ngaên chaët can thieäp, nhöng khoâng coù keát quaû.
  Toâi ñaõ noäp ñôn khieáu naïi ngaên chaën xaây nhaø oâng Long vaãn xaây nhaø ñöôïc.ngaên chaën laøm soå ñoû loâ ñaát 9/133A taïi UB xaõ Bình hoøa thaùng 03/2006, toâi noäp cho UB huyeän Thaän An ngöôøi tieáp nhaän noùi giaáy tôø loâ ñaát 9/133A ôû xaõ giöõ vaø ñang giaûi quyeát, khoâng hieåu taïi sao caùc giaáy tôø lieân quan ñeå caáp soå ñoû cho oâng Long ñaõ ra ñeán huyeän thaän An ñang laøm thuû tuïc caáp soå ñoû.
  Ngaøy13/01/1 oâng ñöa Bbaûn trao ñoåi ñaát&Bbaûn thanh toaùn tieàn toâi chöa ñoàng yù chöa kyù. ngaøy 24/7-01/07/07-21/11/2007 taïi Toøa oâng Long thöøa nhaän toâi coù göûi ñôn ngaên chaën oâng Long xaây nhaø 9/133A coù Nghóa, Lyù chöùng kieán.Laàn 03 thaùng 08/09/2004 oâng Long ñoøi 54trieäu ñoàng môùi sang teân loâ 9/133A. laàn 04: thaùng 06/2006 luùc oâng löøa ñaûo laøm soå ñoû. Nhaø 9/133A xaây döïng traùi pheùp,khoâng coù baûn thieát keá, baûn veõ, giaáy pheùp xaây döïng laán chieám haønh lang baûo veä, Toâi khoâng chaáp nhaän boài thöôøng haïi. Luùc oâng xaây nhaø toâi coù laøm ñôn göûi xaõ Bình Hoøa ngaên chaën. nhöng khoâng coù keát quaû.( ngöôøi laøm chöùng coù lôøi khai taïi toøa & bieân baûn).
  Ngaøy 11/02/2007 Toâi vaø oâng Löu Phi Caûnh, (anh ruoät oâng Long) ñòa chæ: xaõ Kyø Lieân, huyeän Kyø Anh, Haø Tónh.ÑT: 039,869,057. ñeán ñòa chæ 9/133A trao ñoåi veà nhöõng mieáng ñaát treân vaãn khoâng thaønh. oâng Long+Caûnh thöøa nhaän tieàn phoøng troï haøng thaùng thu roài ñöa cho Cöôøng giöõ hoä toâi, toång coäng thu ñöïôc 33,000,000ñoàng (Cöôøng nhaän tieàn thu töø phoøng troï coù kyù teân vaøo soå cuûa oâng). oâng thöøa nhaän luùc xaây nhaø cho toâi, Cöôøng, baø Chaâu traû tieàn mua vaät lieäu vaø tieàn coâng thôï, oâng noùi tieàn xaây nhaø (ñôït 01) toång coäng heát 24trieäu ñoàng, thanh toaùn 50,000,000ñoàng, ñôït 02 heát 16trieäu ñoàng thanh toaùn vôùi toâi 24trieäu ñoàng. oâng noùi naâng giaù leân sau naøy cho Huøng ôû. Baø Lan chò ruoät oâng chöùng kieán. Ngaøy02/11/07Taïi Toøa cuõng noùi vaäy.
  Ngaøy 24/06-01/07/07 oâng Long vaø vôï noùi vôùi anh Nguyeãn Ñaêng Syõ, baø Leâ Thò Thuaän, baø Nguyeãn thò Yeán (chaùu ruoät oâng), oâng Taàn (em reå oâng), baø Haèng Nga, baø Haø (chaùu daâu oâng) Leâ thò Vinh (vôï oâng) mua cho Huøng ñöôïc maáy mieáng ñaát,huøng muoán ôû mieáng naøo thì ôû, ñeå caäu sang teân cho Huøng. mieáng ñaát 9/133A laø ngon nhaát (neáu ôû mieáng 9/133A trong 32,000USD tröø ra coøn bao nhieâu Caäu traû laïi tieàn cho Huøng
  Long khoâng chòu giaûi quyeát döùt ñieåm coá tình daây döa, ñöa ra nhöõng chöùng cöù giaû, giaû vôø thay ñoåi boå sung noäi dung khôûi kieän. toâi yeâu caàu trieäu taäp ngöôøi coù nghòa vuï lieân quan ñeå traùnh tình traïng sau naøy oâng Long coá tình keùo thôøi gian
  oâng Long veà queâ Xuaân Hoøa, Nam Ñaøn,(ñaùm gioå boá oâng Long) thaùng 01/2004. theo yeâu caàu cuûa oâng Long, toâi phaûi veàqueâ ñeå giaûi quyeát ñaát baèng tình caûm,ñeán luùc toâi goïi anh em hoï haøng taäp trung ñaày ñuû, ñuøng moät caùi oâng Long vaø oâng Löu Phi Linh (em ruoät oâng) khoâng chòu hoïp maët ñeå giaûi quyeát. ngaøy 07/05/07 oâng Long töï laäp kyù ghi roõ hoï teân noäp toaø.ngaøy12/09-02/11/07 lôøi khai taïi Toøa 2 bieân baûn thanh tieàn vaø 01bieân baûn trao ñoåi ñaát ngaøy 13/08/2001 oâng noùi toâi töï vieát giaû maïo chöõ kyù vaø teân oâng Long,hoøan toaøn khoâng bieát,ñeán luùc toâi cung caáp ñaày ñuû chöùng cöù cho Toøa, ñeán ngaøy 21/11/07 laïi thöøa nhaän oâng Long ñaõ kyù vaøo caùc bieân baûn treân. ñôn kieän oâng Long ghi ngaøy 10/10/06-21/12/2006, bieân baûn ghi lôøi khai vaø bieân baûn hoaø giaûi taïi xaõ Bình Hoøa ngaøy 08/09/04-06/11-31-11/2006. 04 laàn hoaø giaûi ngaøy 05/07/06-13/03-12/04 -09/07/2007 vaø 2 laàn laáy lôøi khai taïi toøa ngaøy 12/09-02/11/2007 oâng Long yeâu caàu khôûi kieän laáy 01soå ñoû vaø 01 Quyeát ñònh, ñeán 31/12/07 laïi thay ñoåi ñoøi 02 soå ñoû vaø 01 Quyeát ñònh.
  1. Hoøa giaûi taïi Toøa ngaøy 09/07/2007 oâng Long noùi vôùi thaåm phaùn Toøan vaø thö kyù Quaân, oâng long ñöa giaáy tôø ñaát loâ 270 vaø loâ 45 daõy B cho baø Chaâu nhöng thö kyù coá yù boû qua nhieàu chi tieát khoâng ghi vaøo bieân baûn hoøa giaûi.
  2. Ngaøy 30/08/1998 baø Chaâu ñeán nhaø oâng Nguyeãn Vieát Möôøi vaø baø Ñinh Thò Ba, Soá nhaø 31/3, ñöôøng Quang Trung, phöôøng 11, quaän Goø Vaáp. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, ñieän thoaïi: 08,8959585, laáy theâm soá tieàn 1,400USD vaø 7,000,000ñoàng traû tieàn xaây döïng (ñôït 2), (baø Chaâu laáy tieàn coù ghi vaøo baûn laáy lôøi khai taïi toaø ngaøy 09/07/2007).
  3. Bieân baûn thanh toaùn tieàn ngaøy 03/07/2001 oâng Long töï laäp kyù ghi roõ hoï teân oâng Long, baø Chaâu nôï oâng Long 28,000,000ñoàng laø tieàn gì? Taïi sao oâng Long baét toâi phaûi thay. baø Chaâu hoaøn toaøn khoâng bieát, khoâng coù maët.
  4. oâng Long khai taïi toøa coù ghi vaøo bieân baûn laáy lôøi khai ngaøy05/07/6-12/04-09/07-12/09/07 (trong 32,000USD toâi göûi veà nhôø oâng Long mua ñaát) Luùc oâng Long laøm nhaø Toâi ñaõ noäp ñôn khieáu naïi ngaên chaën oâng laøm nhaø ôû toïa laïc 9/133A, taïi UB xaõ Bình hoøa khoâng hieåu taïi sao vaãn laøm nhaø ñöôïc?!
  5. Toâi ñaõ noäp ñôn khieáu naïi ngaên chaën oâng Long laøm soå ñoû loâ ñaát 9/133A taïi UB xaõ Bình hoøa thaùng 03/2006, toâi coù noäp cho UBND huyeän Thaän An ngöôøi tieáp nhaän noùi giaáy tôø loâ ñaát 9/133A ôû xaõ giöõ vaø ñang giaûi quyeát, khoâng hieåu taïi sao caùc giaáy tôø lieân quan ñeå caáp soå ñoû 9/133A cho oâng Long ñaõ ra ñeán huyeän thaän An ñang laøm thuû tuïc caáp soå ñoû.
  Ngöôøi vieát ñôn

  Nguyeãn Höõu Huøng

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: