admin@phapluatdansu.edu.vn

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

CHÍ LINH

image Theo Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một số quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác được áp dụng như sau:

Về trình tự, thủ tục chứng thực hợp đồng hợp tác: Tổ hợp tác gửi ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung và giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại (theo mẫu) gửi Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã). UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho Tổ hợp tác.

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng hợp tác có nội dung phù hợp với quy định, UBND cấp xã phải chứng thực hoặc chứng thực lại (ký và đóng dấu) vào hợp đồng hợp tác. Trường hợp  UBND cấp xã không chứng thực hợp đồng hợp tác thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Nếu tổ hợp tác tổ chức và hoạt động với quy mô liên xã thì tổ hợp tác có quyền lựa chọn nơi chứng thực hợp đồng hợp tác thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của mình.

Về thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác và chấm dứt tổ hợp tác: Trường hợp thay đổi tổ trưởng thì tổ hợp tác phải thông báo tới UBND cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực (theo mẫu).

Trường hợp chấm dứt tổ hợp tác: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ hợp tác phải thông báo tới UBND cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực (theo mẫu).

Về hỗ trợ tổ hợp tác: Tổ hợp tác khi mới thành lập được hỗ trợ các nội dung về thông tin, tư vấn kiến thức về tổ hợp tác; tư vấn tổ chức hội nghị thành lập tổ hợp tác; tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ hợp tác; xây dựng nội dung hợp đồng hợp tác; xác định tên, biểu tượng (nếu có) của tổ hợp tác; hoàn thiện các thủ tục để thành lập…

Cơ quan chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác được hưởng các chính sách hỗ trợ và tham gia xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm và xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển tổ hợp tác nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống tổ viên tổ hợp tác.

(CÁC BẠN TÌM HIỂU THÊM QUI ĐỊNH VỀ TỔ HỢP TÁC TẠI ĐÂY – Civillawinfor)

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN BỘ TƯ PHÁP

Trích dẫn từ: http://www.moj.gov.vn/p/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n65.uP?uP_root=me&cmd=item&ID=9291

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: