admin@phapluatdansu.edu.vn

NGHĨ VỤ NHÀ, ĐẤT VỀ TÀI CHÍNH KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Báo KT&ĐT – Theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 9/5/2008 ban hành Quy đinh mới về cấp GCN QSD đất cùng với QSH tài sản gắn liền với đât, Điều 6 quy định:

1. Người được cấp Giấy chứng nhận phải nộp lệ phí, mức nộp là 125.000 đồng, trong đó lệ phí chứng nhận quyền sử dụng đất là 25.000 đồng, lệ phí chứng nhận về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là 100.000 đồng.

2. Người được cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định hiện hành.

3. Về thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như sau:

a) Trường hợp người đang sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (gọi tắt là Nghị định 198/2004/NĐ-CP), Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và các quy định hiện hành, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai (gọi tắt là Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

b) Việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng.

c) Việc ghi nợ tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2008/TTL/BTC-BTNMT ngày 31/01/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

4. Trường hợp phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng, QSH thì nộp thêm thuế chuyển quyền theo quy định của pháp luật.

SOURCE: http://www.moc.gov.vn/Vietnam/BuildingLaws/Q&A/14218200806120852020/

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: