admin@phapluatdansu.edu.vn

DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 (LẦN 1)

QUỐC HỘI
Luật số: /2009/QH12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ….tháng…… năm 2009

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa XII, kỳ họp thứ 4

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001-QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

1. Sửa đổi khoản 7 Điều 9 như sau:

“7. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, tổ chức liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư (trong Luật này gọi là tổ chức, cá nhân nước ngoài) được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất.”

2. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 20 như sau:

“1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập năm năm một lần thể hiện kết quả kiểm kê đất đai quy định tại Điều 53 của Luật này.

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thể hiện phương án quy hoạch sử dụng đất, được lập gắn với kỳ quy hoạch sử dụng đất quy định tại Điều 24 của Luật này.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

Điều 21. Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất

Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh;

2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết, quy hoạch sử dụng đất của mỗi cấp phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất để đáp ứng các lợi ích cơ bản của cấp mình, quy hoạch sử dụng đất của cấp trên phải định hướng cho quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới, quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên;

3. Quy hoạch sử dụng đất của mỗi cấp phải đảm bảo cân đối nhu cầu sử dụng đất và phân bố quỹ đất cho việc phát triển các ngành, lĩnh vực.

4. Sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ nghiêm ngặt lớp đất canh tác nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

5. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh;

6. Dân chủ và công khai;

7. Quy hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong năm cuối của kỳ trước đó.”

4. Sửa đổi Điều 23 như sau:

“Điều 23. Nội dung quy hoạch sử dụng đất của cả nước

1. Xác định chỉ tiêu diện tích khống chế đối với một số loại đất có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm an ninh lương thực, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững gồm: đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất quốc phòng, đất an ninh; phân bổ các chỉ tiêu diện tích khống chế đến từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Xác định chỉ tiêu diện tích đất theo các mục đích sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực có tầm quan trọng quốc gia và vùng.

3. Khoanh định ranh giới các khu vực đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất quốc phòng, đất an ninh; xác định vị trí các công trình có tầm quan trọng quốc gia.

4. Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các chương trình, dự án nhằm thực hiện mục tiêu quy hoạch.”

TẢI TOÀN BỘ DỰ THẢO TẠI ĐÂY

TẢI VĂN BẢN SO SÁNH GIỮA DỰ THẢO VỚI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 TẠI ĐÂY


One Response

  1. bài dự thảo sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2003

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - nhhai@phapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: